Muu päätös 3273/2023

Asia

Tietosuojaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija

ParkkiPate Oy

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Helsingin hallinto-oikeus 12.7.2022 nro H4011/2022

Asian käsittelyn vaiheet

Tietosuojavaltuutettu on 19.3.2021 tekemillään 11 eri päätöksellä antanut ParkkiPate Oy:lle (jäljempänä myös yhtiö) päätöksistä tarkemmin ilmi käyvät yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset määräykset ja huomautukset.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on 21.4.2021 tekemällään päätöksellä, ottaen huomioon tietosuojavaltuutetun edellä mainitut päätökset, määrännyt yhtiölle 75 000 euron suuruisen seuraamusmaksun.

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään yhtiön valituksesta katsonut, että tietosuojavaltuutetun antamia määräyksiä ja huomautuksia ei ole syytä kumota. Ajan kulumisen vuoksi päätöksissä asetettua määräaikaa on pidennetty. Muilta osin päätöksiä ei ole muutettu. Hallinto-oikeus on samalla alentanut seuraamusmaksun määräksi 70 000 euroa.

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Yhtiö on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Tietosuojavaltuutettu on, seuraamuskollegiota konsultoituaan, antanut lausuman.

Yhtiö on ilmoittanut, että sillä ei ole lausuttavaa tietosuojavaltuutetun lausuman johdosta.

Yhtiö on toimittanut asiassa 12.6.2023 lisäselvitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Perustelut

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Jaakko Autio ja Joni Heliskoski. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.