KHO:2015:41

Yhtiö oli pyytänyt Verohallintoa avaamaan sille teknisen käyttöyhteyden luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Yhtiö harjoitti rahoitustoimintaa ja sillä oli henkilötietolain mukainen oikeus luottoa hakevien asiakkaidensa tietojen käsittelyyn.

Julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa on säädetty tavoista, joilla viranomaisen henkilörekisteristä voidaan antaa henkilötietoja. Lainkohdassa ei ole mainittu teknisen käyttöyhteyden avaamista tietojen mahdollisena luovutustapana. Luonnollisia henkilöitä koskevia julkisia verotustietoja ei voitu ilman nimenomaista lain säännöstä luovuttaa avaamalla yhtiölle tekninen käyttöyhteys Verohallinnon ylläpitämään henkilörekisteriin.

Suomen perustuslaki 10 § 1 momentti

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettu laki 3 § ja 5 § 1 ja 5 momentti

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (julkisuuslaki) 9 § 1 momentti ja 16 § 1 ja 3 momentti

Henkilötietolaki 3 § 1, 2 ja 3 kohta, 6 §, 8 § 1 momentti 5 kohta ja 8 § 4 momentti

Päätös, josta valitetaan

Helsingin hallinto-oikeus 16.9.2013 nro 13/0601/5

Asian aikaisempi käsittely

Suomen Asiakastieto Oy on pyytänyt Verohallintoa luovuttamaan sille sähköisessä muodossa verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaiset luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot välitettäväksi edelleen yhtiön asiakkaille. Yhtiö ei tallettaisi tietoa omaan järjestelmäänsä, vaan ainoastaan välittäisi sen asiakkailleen. Tietojen käyttäjät ovat luotto- ja rahoituslaitoksia tai muita rahoitustoimintaa harjoittavia, joilla on henkilötietolain mukainen oikeus tiedon käsittelyyn. Ne tarvitsevat tietoja luotto- tai vastaavan päätöksen tekemiseen ja tiedot ovat käsittelyn kannalta tarpeellisia. Kyselyt kohdistettaisiin luotonhakijoihin.

Suomen Asiakastieto Oy on täydentänyt hakemustaan todeten, että kysymys on tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Suomen Asiakastieto Oy on vielä toimittanut valtakirjan, jolla Toyota Finance Finland Oy on valtuuttanut sen muun ohella toimimaan edustajanaan ja ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin tuloverotuksen julkisten tietojen hankintaan liittyen.

Verohallinto on päätöksellään 13.3.2012 (A45/7101/2011) hylännyt Toyota Finance Finland Oy:n hakemuksen todeten, että sillä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta luovuttaa pyydettyjä tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Päätöksessä on lisäksi todettu, että Suomen Asiakastieto Oy on ilmoittanut, ettei se toimi tietojen hakijana, vaan ainoastaan tietojen teknisenä välittäjänä. Yhtiö on toimittanut Verohallinnolle valtakirjan ainoastaan Toyota Finance Finland Oy:ltä. Koska muita valtuuttajia ei ole, päätös koskee ainoastaan Toyota Finance Finland Oy:tä.

Päätöksen perusteluina on lausuttu muun ohella seuraavaa:

Koska pyydetyt tuloverotuksen julkiset tiedot ovat henkilötietoja, sovelletaan niiden luovuttamiseen julkisuuslain 16 §:n 3 momentin säännöksiä. Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Toyota Finance Finland Oy:n oikeus tallettaa ja käyttää henkilötietoja perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohtaan sekä lain 13 §:n 2 momenttiin. Toyota Finance Finland Oy täyttää ensin mainitun lainkohdan mukaisen yhteysvaatimuksen, koska sillä on asiakassuhde luottoa hakevaan asiakkaaseen. Yhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötunnuksia luotonannossa. Verohallinnon tulkinnan mukaan Toyota Finance Finland Oy:llä on siten henkilötietolain mukainen oikeus tallettaa ja käyttää asiakkaidensa henkilötietoja ja -tunnuksia.

Koska julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa mainitut ehdot tietojen luovutukselle täyttyvät, Verohallinto saa kyseisen säännöksen nojalla luovuttaa Toyota Finance Finland Oy:lle yhtiön asiakkaina olevien luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot sähköisessä muodossa luottopäätösten tekoa varten. Tiedot voitaisiin luovuttaa esimerkiksi levykkeellä tai turvapostilla.

Julkisuuslain 16 §:n 3 momentti ei oikeuta Verohallintoa luovuttamaan tuloverotuksen julkisia tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tekninen käyttöyhteys avaisi Toyota Finance Finland Oy:lle mahdollisuuden kysellä tietoja suoraan Verohallinnon rekisteristä. Yhtiöllä olisi siten käytännössä rajoittamaton pääsy kaikkien verovelvollisten tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Teknisen käyttöyhteyden avaaminen mahdollistaisi hyvin laajan ja nopean mahdollisuuden henkilötietojen siirtoon. Henkilötietolain nojalla Toyota Finance Finland Oy:llä on oikeus käsitellä ainoastaan asiakkaidensa henkilötietoja. Yhtiöllä ei ole oikeutta ylläpitää kaikkien verovelvollisten julkisia tietoja koskevaa henkilörekisteriä.

Perustuslakivaliokunta on todennut kannanotoissaan, että henkilötietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä tulee säätää lain tasolla. Koska tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä ei ole säädetty laissa, tietoja ei voida luovuttaa teknisen käyttöyhteyden välityksellä, vaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Teknistä käyttöyhteyttä ei voida avata edes Toyota Finance Finland Oy:n asiakkaiden mahdollisesti antamien suostumusten perusteella.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 12 §:ssä säädetään vain tietojen saajaa koskevista velvoitteista. Säännös ei yksinään oikeuta tietojen luovuttamiseen teknisen käyttöyhteyden välityksellä, vaan tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä on säädettävä erikseen laissa. Säännös koskee salassa pidettävien verotustietojen, ei tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttamista, jota sääntelee julkisuuslain 16 §:n 3 momentti.

Päätöksessä on sovellettuina lainkohtina mainittu verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 1, 2, 3, 5 ja 12 §, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 9 § ja 16 §:n 3 momentti sekä henkilötietolain 5, 6, 7, 8, 13, 32, 33, 34, 35 ja 48 §.

Asian käsittely hallinto-oikeudessa

Toyota Finance Finland Oy on valituksessaan Helsingin hallinto-oikeudelle vaatinut, että Verohallinnon päätös kumotaan ja Verohallitus velvoitetaan luovuttamaan vaaditut tiedot sähköisessä muodossa Suomen Asiakastieto Oy:lle välitettäväksi edelleen Toyota Finance Finland Oy:lle.

Yhtiö on uudistanut Verohallinnolle esittämänsä ja lausunut muun ohella seuraavaa:

Se Verohallinnon päätöksessä esitetty seikka, että tekninen käyttöyhteys avaisi hakijalle mahdollisuuden kysellä tietoja suoraan Verohallinnon rekisteristä, ei voi sellaisenaan olla esteenä käyttöyhteyden avaamiselle. Mikäli käyttäjä käyttäisi yhteyttä ilman perustetta ja tekisi perusteettomia kyselyitä, syyllistyisi se henkilötietorikokseen. Vaikka samanlainen "uhka" on olemassa muun ohella henkilöluottotietorekisterin ja väestötietojärjestelmän kyselyjärjestelmien kohdalla, ei sen ole katsottu muodostavan estettä teknisen käyttöyhteyden avaamiselle.

Verohallinto on antanut lausunnon ja Toyota Finance Finland Oy vastaselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Toyota Finance Finland Oy:n valituksen Verohallinnon päätöksestä.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluina on lausuttu seuraavaa:

Sovellettavista säännöksistä

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (verotietolaki) 3 §:n 1 momentin mukaan verotustiedot ovat julkisia siten kuin mainitussa laissa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta Verohallinnon hallussa olevasta verotusasiakirjasta siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jollei verotietolaista muuta johdu.

Verotietolain 5 §:n 1 momentissa on säädetty niistä luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen tiedoista, jotka ovat julkisia. Pykälän 5 momentin mukaan pykälässä tarkoitetut tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina ja tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Henkilötietolain 3 §:n 1 kohdan mukaan mainitussa laissa tarkoitetaan henkilötiedolla kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Pykälän 2 kohdan mukaan henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Pykälän 3 kohdan mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta.

Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus).

Henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaan oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.

Julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Pykälän 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Asian oikeudellinen arviointi

Suomen Asiakastieto Oy on Toyota Finance Finland Oy:n valtuuttamana pyytänyt, että Verohallinto luovuttaisi sille luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot sähköisessä muodossa. Hakijan 29.8.2011 päivätyn tietopyynnön perusteluista ilmenee, että tosiasiassa pyyntö koskee teknisen käyttöyhteyden avaamista mainittuihin verotustietoihin.

Verohallinto on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, että julkisuuslain 16 §:n 3 momentin nojalla Verohallinto voi luottopäätösten tekoa varten luovuttaa Toyota Finance Finland Oy:lle sen asiakkaina olevien luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot sähköisessä muodossa, esimerkiksi levykkeellä tai suojatun sähköpostin välityksellä.

Verohallinto on kuitenkin kieltäytynyt luovuttamasta tietoja Toyota Finance Finland Oy:n pyytämällä tavalla antamalla yritykselle tekninen käyttöyhteys Verohallinnon rekisteriin.

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot muodostavat henkilötietolain 3 §:n mukaisen viranomaisen henkilörekisterin. Asiassa on riidatonta, että Toyota Finance Finland Oy:llä on henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan ja 13 §:n 2 momentin perusteella oikeus luottoa hakevien asiakkaidensa henkilötietojen, henkilötunnus mukaan lukien, tallettamiseen ja käyttämiseen, ja että Verohallinto voi julkisuuslain 16 §:n 3 momentin nojalla luovuttaa yhtiölle sen asiakkaina olevien luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja.

Luovutuksen edellytysten täyttyessä viranomaisen henkilörekisteristä saa julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan antaa tietoja henkilötietoja sisältävänä kopiona tai tulosteena taikka sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty.

Julkisuuslain 29 §:n 3 momentissa sekä verotietolain 12 ja 20 §:ssä on säädetty niistä olosuhteista, joissa tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys mainituissa lainkohdissa tarkoitetusta tilanteesta. Julkisuuslakiin, henkilötietolakiin tai verotietolakiin ei sisälly yleistä säännöstä, jonka nojalla viranomaisen henkilörekisteristä voitaisiin luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.

Toyota Finance Finland Oy:llä on henkilötietolain nojalla oikeus käsitellä ainoastaan omien asiakkaidensa tietoja. Teknisen käyttöyhteyden avaaminen Verohallinnon rekisteriin avaisi tosiasiallisesti saajalle pääsyn kaikkien verovelvollisten tuloverotuksen julkisiin tietoihin ja siten tietoihin, joiden käsittelyyn Toyota Finance Finland Oy:llä ei ole oikeutta.

Hallinto-oikeus toteaa, että julkisuuslain 16 §:n 3 momenttiin on sisällytetty ne tavat, joilla viranomaisen henkilörekisteristä voidaan antaa tietoja. Kyseisessä lainkohdassa ei ole mainittu teknisen käyttöyhteyden avaamista tietojen mahdollisena luovutustapana. Edellä esitetty huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, ettei sinänsä julkisia luonnollisia henkilöitä koskevia verotustietoja voida ilman nimenomaista lain säännöstä luovuttaa avaamalla Toyota Finance Finland Oy:lle tekninen käyttöyhteys Verohallinnon ylläpitämään henkilörekisteriin.

Edellä esitettyyn nähden Verohallinto on voinut kieltäytyä tietojen luovuttamisesta Toyota Finance Finland Oy:n pyytämällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Riikka Valli-Jaakola ja Minna Ruuskanen. Esittelijä Jonna Konstari.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Toyota Finance Finland Oy on valituksessaan vaatinut, että Helsingin hallinto-oikeuden ja Verohallinnon päätökset kumotaan ja yhtiölle luovutetaan henkilöiden tulotietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Yhtiö on uudistanut asiassa aikaisemmin lausumansa ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa korostuu kohta, jonka mukaan teknisen käyttöyhteyden avaaminen Verohallinnon rekisteriin avaisi tosiasiallisesti saajalle pääsyn kaikkien verovelvollisten tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Tällä halutaan ilmeisesti korostaa väärinkäytöksen riskiä. Täysin sama riski on olemassa silloin, kun tietojen kyselijä kysyy tiedot tiedostomuodossa. Kyselyyn voitaisiin sisällyttää henkilötunnuksia, jotka eivät todellisuudessa ole kyselijän asiakkaita. Perustelua ei voida käyttää hakemuksen epäämiseen.

Malli, jossa tietojen käyttäjälle toimitetaan tiedot poimintapalveluna levykkeellä tai erillisenä tiedostona, ei vastaa niitä vaatimuksia, joita vaihdannalle nykyisin asetetaan. Päätöksentekoon tarvittavien tietojen tulee olla käytettävissä joustavammin ja nopeammin.

Verohallinto on lausunnossaan viitannut päätökseensä ja hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen

Koska luonnollisen henkilön tuloverotuksen julkiset tiedot ovat henkilötietoja, niiden luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslain 16 §:n 3 momentin säännöksiä. Lainkohdan mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Tietojen luovuttamisella sähköisessä muodossa tarkoitetaan esimerkiksi tietojen luovuttamista cd-levyllä tai turvasähköpostin välityksellä. Sähköisessä muodossa luovuttaminen on tapauskohtaisesti tai luovutuskohtaisesti kontrolloitua tietojen käyttötarkoituksen ja luovutettavien tietojen suhteen. Verohallinnon näkemyksen mukaan Toyota Finance Finland Oy:llä on henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan sekä 13 §:n 2 momentin nojalla oikeus tallettaa ja käyttää asiakkaidensa henkilötietoja ja -tunnuksia ja siten sillä olisi oikeus saada asiakkaidensa tuloverotuksen julkiset tiedot sähköisessä muodossa.

Verohallinnolla on olemassa valmis palvelu, jolla henkilötunnuksella yksilöityjen luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja voidaan luovuttaa sähköisessä muodossa. Menettely perustuu Verohallinnon myöntämään lupaan ja lupaedellytykset tutkitaan hakijakohtaisesti. Tietojen pyytäjällä on oltava henkilötietolain mukaan oikeus käsitellä pyytämiään tietoja sekä henkilötunnuksia. Luvan saatuaan tietojen pyytäjä toimittaa Verohallinnolle henkilötunnusluettelon niistä henkilöistä, joiden tuloverotuksen julkisia tietoja pyydetään. Verohallinto poimii tuloverotuksen julkiset tiedot henkilötunnusluettelon perusteella ja luovuttaa tiedot turvasähköpostin välityksellä tietojen pyytäjälle. Toyota Finance Finland Oy:n on siten mahdollista saada pyytämänsä tuloverotuksen julkiset tiedot asiakkaistaan tämän palvelun kautta sähköisessä muodossa.

Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden välityksellä

Perustuslakivaliokunta on kannanotoissaan (PeVL 12/2002 vp ja PeVL 14/2002 vp) todennut, että tekninen käyttöyhteys mahdollistaa hyvin laajan ja nopean henkilötietojen siirron ja siksi henkilötietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä on säädettävä aina laintasoisin säännöksin.

Teknisestä käyttöyhteydestä eräänä tietojen luovutustapana on nimenomaisesti säännelty esimerkiksi Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa, jonka 46 §:n 1 momentin mukaan väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla, muussa teknisesti tai sähköisesti käsiteltävässä muodossa, kirjallisesti tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla turvallisella ja luotettavalla tavalla. Lainkohdan perusteluissa (HE 89/2008 vp) on viitattu perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 12/2002 vp) ja todettu, että henkilötietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla on säädettävä aina laintasoisin säännöksin.

Myös henkilöluottotietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä on säädetty nimenomaisesti laissa. Henkilöluottotietorekisteriä sääntelevän luottotietolain 20 §:n mukaan henkilöluottotietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden välityksellä vain tietyin edellytyksin tiettyihin käyttötarkoituksiin. Lainkohdan perusteluissa (HE 241/2006 vp) on todettu säännösten tarpeen johtuvan perustuslain 10 §:n 1 momentista, jonka mukaan henkilötietojen suojasta on säädettävä lailla, ja viitattu myös perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön. Perustelujen mukaan luottotietolain säännösten on tarkoitus määritellä tyhjentävästi, milloin henkilöluottotietoja voidaan massamuotoisesti antaa ulkopuolisten käyttöön. Koska henkilöluottotietoja koskee yleisen henkilötietojen suojan periaatteiden mukainen vahva käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen luovuttamisessa ei ole sallittua käyttää sellaisia luovutustapoja, joissa luovutuksensaaja voi saada tietoja muista kuin niistä henkilöistä, joiden osalta luovutusedellytykset täyttyvät.

Teknisen käyttöyhteyden avaaminen tuloverotuksen julkisiin tietoihin ei ole mahdollista, koska tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä ei ole säädetty laissa. Julkisuuslain 16 §:n 3 momentti ei oikeuta Verohallintoa luovuttamaan tuloverotuksen julkisia tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä vaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Teknisen käyttöyhteyden avaaminen Verohallinnon tuloverotuksen julkisten tietojen rekisteriin tarkoittaisi sitä, että Toyota Finance Finland Oy:llä olisi käytännössä rajoittamaton pääsy kaikkien verovelvollisten tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Yhtiöllä on henkilötietolain nojalla oikeus käsitellä ainoastaan omien asiakkaidensa tietoja.

Toyota Finance Finland Oy:lle on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Valitus hylätään. Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen perustelut, päätöksessä mainitut oikeusohjeet ja lisäksi Suomen perustuslain 10 §:n 1 momentti sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.