KHO:2020:89

Markkinaoikeus oli, toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), katsonut, että tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja aiemman tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT välillä oli sekaannusvaara, vaikka ensiksi mainittu tavaramerkki koski tavaroita luokassa 25 ja jälkimmäinen palveluja luokassa 41.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten markkinaoikeus, että tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja oli pidettävä vähintään heikosti samankaltaisina. Erityisesti tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) tarkoittamia taistelu-urheilulajien univormuja oli katsottava tarkoitetun käytettäväksi muun ohella tavaramerkillä UFC FIGHT NIGHT järjestettävissä tilaisuuksissa siten, että kohdeyleisö saattoi myös tavaramerkkien välinen samankaltaisuus huomioon ottaen mieltää kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Vertailtavien tavaramerkkien välillä oli siten kokonaisarvioinnin perusteella katsottava olevan sekaannusvaara. PRH:n valitus hylättiin.

Tavaramerkkilaki (7/1964) 1 § (616/2016), 6 § 1 momentti 2 kohta (616/2016) sekä 14 § 1 momentti 7 kohta ja 2 momentti 3 kohta (616/2016)

Tavaramerkkilaki (544/2019) 100 ja 106 § sekä 107 § 1 momentti

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 9.12.2019 nro 520/19

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 16.9.2016 Pezhman Ahmadin 24.5.2016 tekemästä hakemuksesta rekisteröinyt tavaramerkin nro 267440 NFC FIGHT NIGHT (kuvio) seuraaville tavaroille luokassa 25: Taistelu-urheilulajien univormut; Urheiluasusteet (paitsi golfkäsineet).


Patentti- ja rekisterihallitus on 12.9.2018 tekemällään päätöksellä hylännyt muun ohella Zuffa, LLC:n rekisteröintiä vastaan tekemän väitteen.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perustelujen mukaan tavaramerkki nro 267440 NFC FIGHT NIGHT ei kata luokassa 25 samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijän EU-tavaramerkin nro 12068731 UFC FIGHT NIGHT palvelut luokassa 41. Tavaramerkin luokan 25 tavarat ovat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan hyvin erilaisia kuin EU-tavaramerkin luokan 41 kattamat palvelut. Sekaannusvaara ei tämän vuoksi tule arvioitavaksi.

Zuffa, LLC:n väite perustui lisäksi sekaannusvaaraan EU-tavaramerkkeihin 2767622 UFC ja nro 15575509 UFC (kuvio) sekä merkkien UFC ja UFC FIGHT NIGHT laajaa tunnettuutta koskevaan selvitykseen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään Zuffa, LLC:n valituksesta kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen 12.9.2016 tekemän päätöksen ja palauttanut asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin numero 267440 UFC FIGHT NIGHT (kuvio), oikeastaan NFC FIGHT NIGHT (kuvio), kumoamista varten.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Pezhman Ahmadille on 24.5.2016 tehdyn hakemuksen perusteella 16.9.2016 rekisteröity tavaramerkki numero 267440 NFC FIGHT NIGHT (kuvio).

Zuffa, LLC on tehnyt väitteen edellä mainittua tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröintiä vastaan. Zuffa, LLC on perustanut väitteensä ensinnäkin siihen, että rekisteröidystä tavaramerkistä NFC FIGHT NIGHT (kuvio) aiheutuu sekaannusvaara yhtiön aikaisempaan EU tavaramerkkiin numero 2767622 UFC, yhtiön EU-tavaramerkkiin numero 15575509 UFC (kuvio) sekä yhtiön aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT. Toiseksi Zuffa, LLC on perustanut väitteensä siihen, että yhtiön edellä mainitut EU-tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja ja että tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnille on este tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Zuffa, LLC:n tekemän väitteen.

Asiassa on markkinaoikeudessa Zuffa, LLC:n valituksen johdosta ensinnäkin kysymys siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja edellä mainittujen Zuffa, LLC:n EU-tavaramerkkien välillä sekaannusvaara. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnille este mainittujen Zuffa, LLC:n EU-tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 2 momentin mukaan, jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin, ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Kohdeyleisö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. esim. tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Nyt käsillä olevassa asiassa kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen on katsottava suunnatun suurelle yleisölle, joka muodostaa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön ja koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista keskivertokuluttajista.

Tavaroiden ja palvelujen vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä.

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1001 33 artiklan 7 kohdan mukaan tavaroita ja palveluja ei saa pitää samankaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa. Tavaroita ja palveluita ei saa pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta on arvioitava siitä näkökulmasta, saattaako asianomainen yleisö mieltää kyseessä olevilla tavaroilla tai palveluilla olevan sama kaupallinen alkuperä, ja onko kuluttajien mielestä tavallista, että näitä tavaroita tai palveluja pidetään kaupan samalla tavaramerkillä varustettuna, mikä merkitsee tavallisesti, että näitä tavaroita tai palveluja tuottavat tai tarjoavat enimmäkseen samat tahot (ks. tuomio 4.11.2003, Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, EU:T:2003:288, 36–38 kohta sekä tuomio 11.7.2007, Mülhens v. SMHV – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, 37 kohta).

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että tavarat ja palvelut voivat olla toisiaan täydentäviä, jos niiden välillä on läheinen yhteys siten, että toinen on välttämätön tai tärkeä toisen käytölle sillä tavoin, että kuluttajat voivat mieltää, että tavaroiden valmistus ja palveluiden tarjoaminen ovat peräisin samalta taholta (ks. tuomio 12.7.2012, Hand Held Products v. SMHV – Orange Brand Services (DOLPHIN), T-361/11, EU:T:2012:377, 48 kohta).

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu tavarat ja palvelut samankaltaiseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa palveluiden järjestämisessä on tarpeellista ja tavallista käyttää tiettyjä tavaroita. Tällaisessa tilanteessa tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitusten on katsottu liittyvän läheisesti toisiinsa ja tavarat on katsottu luonteeltaan palveluita täydentäviksi (ks. tuomio 23.10.2002, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), T-388/00, EU:T:2002:260, 55 ja 56 kohta).

Edelleen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että voimistelu- ja urheiluvälineet olivat heikosti samankaltaisia kuin urheilutapahtumien järjestämistä koskevat palvelut, koska viimeksi mainittujen tapahtumien järjestämisessä käytettiin mainittuja tavaroita. (ks. tuomio 12.7.2013, Knut IP Management v. SMHV – Zoologischer Garten Berlin (KNUT - DER EISBÄR), T-250/10, EU:T:2013:448, 68–74 kohta).

Kysymyksessä oleva tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) on rekisteröity luokan 25 tavaroille: ”Taistelu-urheilulajien univormut; Urheiluasusteet [paitsi golfkäsineet]”.

Valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT on rekisteröity luokan 41 palveluille: ”Ajanvietepalvelut; Urheilu- ja ajanvietetapahtumien mainostaminen, järjestäminen ja pitäminen; Ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen; Erilaisiin taistelulajeihin liittyvän tiedon tarjoaminen; Sellaisten ohjelmien tuottaminen ja esittäminen, jotka liittyvät erilaisiin taistelulajikilpailuihin ja -tapahtumiin, television, kaapelin, satelliitin, ääniverkkojen ja maailmanlaajuisten tietokoneverkkojen välityksellä levitettäväksi”.

Markkinaoikeus toteaa, että rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kattamat ”Taistelu-urheilulajien univormut” voidaan pitää tavaroina, joita tavallisesti käytetään valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT kattamien palvelujen ”Ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen” yhteydessä. Tällaisessa tilanteessa tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitusten on katsottava liittyvän läheisesti toisiinsa ja kuluttajien voivan saada sen käsityksen, että tavaroiden valmistus ja palvelujen tarjoaminen ovat peräisin samalta taholta. Kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen on myös katsottava tarkoitetun samalle yleisölle.

Siltä osin kuin rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kattaa tavarat ”Urheiluasusteet [paitsi golfkäsineet]” markkinaoikeus puolestaan toteaa, että urheiluasusteisiin voi kuulua esimerkiksi päähineitä ja käsineitä, joita tavallisesti käytetään valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT palvelujen ”ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen” yhteydessä. Näin ollen myös tässä tilanteessa kuluttajien on katsottava voivan saada sen käsityksen, että tavaroiden valmistus ja palvelujen tarjoaminen ovat peräisin samalta taholta. Lisäksi myös näiden tavaroiden ja palvelujen on katsottava tarkoitetun samalle yleisölle.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kattamat tavarat ”Taistelu-urheilulajien univormut; Urheiluasusteet [paitsi golfkäsineet]” luokassa 25 ovat vähintäänkin heikosti samankaltaisia valittajan aikaisemman tavaramerkin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT kattamien palvelujen ”Ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen” luokassa 41 kanssa.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Nyt esillä olevassa asiassa vertailtavana ovat seuraavat tavaramerkit:

Rekisteröity tavaramerkki numero 267440


Aikaisempi EU-tavaramerkki

UFC FIGHT NIGHT

Rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) on kuviomerkki, joka muodostuu sanaosista NFC, FIGHT ja NIGHT. Sanaosat on kirjoitettu punaisella ja varsin tavanomaisella kirjasinlajilla. Sanaosa NFC on kirjoitettu hieman muita sanaosia isommalla. Lisäksi sanaosa FIGHT on kirjoitettu hieman isommalla kuin sanaosa NIGHT. Viimeksi mainittu sanaosa on lisäksi alleviivattu.

Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen valossa kirjainyhdistelmän ”NFC” ole katsottava omaavan selvää merkityssisältöä kohdeyleisön piirissä. Sen sijaan kohdeyleisöön kuuluvan suomalaisen keskivertokuluttajan voi katsoa ymmärtävän englannin kielen sanan ”fight” tarkoittavan muun ohella tappelua, taistelua tai kamppailua sekä englannin kielen sanan ”night” tarkoittavan muun ohella iltaa tai yötä. Sanaa ”fight” voidaan pitää viitteellisenä merkin kattamille tavaroille ”taistelu-urheilulajien univormut”. Samoin sitä voidaan pitää viitteellisenä tavaroihin ”urheiluasusteet” kuuluville taistelu-urheiluun liittyville tavaroille, kuten käsineille ja päähineille. Kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän merkin sisältämien sanaosien tarkoittavan esimerkiksi ”NFC-kamppailuiltaa”. Edellä mainittu huomioon ottaen ja kun otetaan huomioon sanaosien sijoittelu, markkinaoikeus katsoo, että sanaosaa NFC on pidettävä rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) erottamiskykyisimpänä osana. Ottaen huomioon viimeksi mainitun sanaosan koon ja sijainnin haetussa merkissä, on sitä pidettävä myös rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) hallitsevimpana osana. Edellä mainittuja sanaosia FIGHT ja NIGHT ei voida kuitenkaan pitää täysin merkityksettöminä.

Aikaisempi EU-tavaramerkki UFC FIGHT NIGHT on sanamerkki, joka muodostuu sanaosista UFC, FIGHT ja NIGHT.

Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen valossa kirjainyhdistelmän ”UFC” ole katsottava omaavan selvää merkityssisältöä kohdeyleisön piirissä. Edellä todetulla tavalla kohdeyleisöön kuuluvan suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa ymmärtävän englannin kielen sanan ”fight” tarkoittavan muun ohella tappelua, taistelua tai kamppailua sekä englannin kielen sanan ”night” tarkoittavan muun ohella iltaa tai yötä. Kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän merkin sisältämien sanaosien tarkoittavan esimerkiksi ”UFC-kamppailuiltaa”. Kun otetaan huomioon sanaosan UFC sijainti merkin alussa sekä edellä sanaosien merkityksistä todettu, markkinaoikeus katsoo, että sanaosaa UFC pidettävä kysymyksessä olevan tavaramerkin erottamiskykyisempänä osana. Edellä mainittuja sanaosia FIGHT ja NIGHT ei voida kuitenkaan pitää täysin merkityksettöminä.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) erottamiskykyisimmän ja hallitsevimman osan muodostava sanaosa NFC eroaa vain yhden kirjaimen osalta aikaisemman EU-tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT erottamiskykyisimmän osan muodostavasta sanaosasta UFC. Tämän lisäksi molempiin merkkeihin sisältyvät identtiset sanaosat FIGHT ja NIGHT. Vertailtavia merkkejä on siten pidettävä hyvin samankaltaisina ulkoasultaan. Rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) sanaosien vähäisen kuviollisuuden ei ole katsottava riittävän poistamaan mainittua samankaltaisuutta.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkkien alussa olevissa kirjainyhdistelmissä ”UFC” ja ”NFC” on vain yhden kirjaimen ero. Tämän lisäksi molempiin merkkeihin sisältyvät sanat ”fight” ja ”night”. Vertailtavia merkkejä on siten pidettävä lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetulla tavalla kirjainyhdistelmillä ”UFC” ja ”NFC” ei ole ymmärrettävää merkitystä kohdeyleisön piirissä. Muilta osin kohdeyleisö ymmärtää molempien merkkien merkityssisällön viittaavan esimerkiksi kamppailuiltaan. Näin ollen vertailtavia merkkejä on pidettävä myös merkityssisällöltään hyvin samankaltaisina.

Ottaen huomioon vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta todettu, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Kuten edellä on todettu, vertailtavien merkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat vähintäänkin heikosti samankaltaisia. Toisaalta vertailtavia merkkejä on edellä todetulla tavalla pidettävä kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisina. Kun myöskään kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta ei edellä todetulla tavalla voida pitää käsillä olevassa tapauksessa tavanomaista korkeampana, markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara.

Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.9.2018 on näin ollen kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Edellä esitetty huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) sekaannusvaaran aiheutumisesta valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 2767622 UFC tai valittajan EU-tavaramerkkiin numero 15575509 UFC (kuvio). Ratkaisun lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole myöskään tarpeen lausua siitä, onko tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnille ollut este valittajan tavaramerkkien laajalti tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Jukka Koivusalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Patentti- ja rekisterihallitus on pyytänyt lupaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että päätös kumotaan.

Vaatimuksia on perusteltu muun ohella seuraavasti:

Markkinaoikeuden päätös tiukentaisi merkittävästi tavaramerkkien sekaannusvaaraa koskevaa käytäntöä. Oikeuskäytännön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulkintalinjan mukaan luokan 25 tavaroiden ja luokan 41 palveluiden ei katsota olevan samankaltaisia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroita ja palveluita ei pääsääntöisesti pidetä samankaltaisina. Myös Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n ohjeiden mukaan tavarat ja palvelut katsotaan lähtökohtaisesti erilaisiksi.

Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuutta arvioitaessa otetaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti huomioon tavaroiden ja palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan (C-39/97, CANON, 23 kohta ja T-296/02, LINDENHOF, 49 kohta). Tavarat ja palvelut voivat olla toisiaan täydentäviä, jos niiden välillä on läheinen yhteys siten, että toinen on välttämätön tai tärkeä toisen käytölle sillä tavoin, että kuluttajat voivat mieltää, että tavaroiden valmistus ja palveluiden tarjoaminen ovat peräisin samalta taholta. Jotta täydentäviä tavaroita tai palveluita voitaisiin käyttää yhdessä, niiden pitää olla tarkoitettu samalle kohdeyleisölle (T-361/11, DOLPHIN, 48 kohta).

Unionin oikeuskäytännössä on myös katsottu tavarat ja palvelut samankaltaisiksi tilanteessa, jossa palveluiden järjestämisessä on tarpeellista ja tavallista käyttää tiettyjä tavaroita. Jos tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitukset liittyvät läheisesti toisiinsa ja tavarat ovat luonteeltaan palveluita täydentäviä, tavarat ja palvelut ovat samankaltaiset (T-388/00, ELS, 55 ja 56 kohta).

Luokan 25 ja 41 samankaltaisuudesta ei näyttäisi olevan markkinaoikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden tai EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. EUIPO:n valituslautakunnan päätöksessä (R 1832/2018-4, 16 kohta) on kuitenkin nimenomaisesti todettu: “The fact that the goods may be used or needed for the completion of the services is insufficient to conclude that they are similar since the goods and services in question are not directly and necessarily complementary. In addition, they are manufactured and provided by different entities. The contested goods “clothing, footwear, headgear” are used to cover and dress the human body in order to protect it from the elements and/or to express a person's taste or style. The services in Class 41 cover services rendered for fitness and health. Consequently, they meet different needs and do not fulfil a similar function from the consumer's point of view.”.

Se, että tavaroita käytetään jonkin palvelun yhteydessä, ei ole riittävä perustelu katsoa, että tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia. Kysymyksessä olevat vaatteet ja asusteet sekä ajanvietepalvelut eivät ole luonteeltaan samankaltaisia, niillä ei ole samaa käyttötarkoitusta eikä käyttötapaa, eivätkä ne kilpaile keskenään tai täydennä toisiaan. Vaatteiden käyttötarkoitus on ihmisvartalon peittäminen ja suojaaminen tai tietyn tyylin ilmaiseminen. Ajanvietepalveluiden tarkoitus on ajanvietteen tarjoaminen. Lisäksi taistelulajien univormujen, urheiluasusteiden ja ajanvietepalvelujen kohdeyleisön ei voida katsoa olevan sama. Markkinaoikeuden mainitsemat urheilukäsineet kuuluvat Nizzan luokitusjärjestelmän mukaan luokkaan 28 ja pään suojaamiseen tarkoitetut päähineet luokkaan 9.

Vaikka merkkien samankaltaisuusarviointi perustuu kokonaisarviointiin, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien samankaltaisuutta arvioitaessa merkkien hallitsevia osia verrataan toisiinsa. Hyvin lyhyiden merkinosien ollessa kyseessä pienetkin erot riittävät. Lisäksi merkkien alkuosiin kiinnitetään enemmän huomiota kuin esimerkiksi eroihin merkkien keskellä (esimerkiksi markkinaoikeuden päätös 13.12.2019, Nro 534/19). Merkit, joiden hallitseva osa muodostuu kolmikirjaimisesta lyhenteestä, joiden ensimmäiset kirjaimet eroavat toisistaan huomattavasti, eivät ole kokonaisuutena samankaltaisia, eikä merkkien välillä siten ole sekaannusvaaraa.

Kysymyksessä olevat merkit eivät ole kokonaisuutena arvioiden samankaltaisia. Merkkien hallitsevina osina olevat NFC ja UFC ovat vain kolmekirjaimisia lyhenteitä, joiden ensimmäiset kirjaimet eroavat huomattavasti toisistaan. Urheilu- ja ajanvietetapahtumien nimet muodostuvat usein kirjainlyhenteistä, joten kohdeyleisönä olevat taistelukilpailujen ja -tapahtumien esiintyjät, osallistujat ja katsojat huomaavat eron tapahtuman lyhenteen nimessä.

Zuffa, LLC on selityksessään esittänyt muun ohella seuraavaa:

Patentti- ja rekisterihallitus ei tuo esiin omia ratkaisujaan luokkien 25 ja 41 tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuusarvioinnista. Esimerkiksi tavaramerkkiä nro 265139 Metripizza (kuvio) koskevassa väiteasiassa tehty päätös ei tue Patentti- ja rekisterihallituksen esillä olevassa asiassa esittämää. Päätöksen mukaan luokan 43 palvelut "ravitseminen" ja luokan 30 tavarat "pizzat" ovat hyvin lähellä toisiaan sekä toisiaan täydentäviä. Niitä voidaan tarjota samoissa paikoissa, ja niitä voivat valmistaa ja tarjota samat tai toisiinsa sidoksissa olevat yritykset.

Tällainen yhteys on huomattavasti selkeämmin esimerkiksi vaikkapa judopuvuilla, kamppailushortseilla tai nyrkkeilyhanskoilla ja vastaavien lajien kilpailutapahtumilla, joissa ne ovat pakollisia varusteita. Kilpailuorganisaatio myy myös aina näitä tuotteita järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä, joten niiden kohdeyleisö on sama ja tavarat ja palvelut täydentävät toisiaan. Käytön yhteys on hyvin vahva ja konkreettinen, ei pelkästään teoreettinen. Urheilutapahtumissa on tavallista, että urheilussa on käytettävä tiettyä asua. Tämä on tyypillistä kamppailulajeissa, kuten judossa tai vapaaottelussa. On tavallista, että järjestäjä osoittaa kilpailijalle asun käytettäväksi kilpailussa.

Unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että voimistelu- ja urheiluvälineet olivat heikosti samankaltaisia kuin urheilutapahtumien järjestämistä koskevat palvelut, koska viimeksi mainittujen tapahtumien järjestämisessä käytettiin mainittuja tavaroita. (T-250/10, KNUT I DER EISBÄR, 68–74 kohta). Markkinaoikeuden kantaa tukee myös EUIPO:n valitusosaston ratkaisu vastaavassa tapauksessa BoA R 1991/2018-2 (38 kohta).

Patentti ja rekisterihallitus on todennut kaavamaisesti, että merkit, joiden hallitseva osa muodostuu kolmikirjaimisesta lyhenteestä, joiden ensimmäiset kirjaimet eroavat toisistaan huomattavasti, eivät ole kokonaisuutena samankaltaisia eikä merkkien välillä siten ole sekaannusvaaraa. Markkinaoikeus perustelee ratkaisuaan tarkemmin ja toteaa, että vertailtavia merkkejä on pidettävä myös merkityssisällöltään hyvin samankaltaisina. Myös Zuffa, LLC:n mukaan vertailtavia merkkejä on, johtuen samankaltaisuudesta ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisina.

Pezhman Ahmadi on selityksessään yhtynyt Patentti- ja rekisterihallituksen muutoshakemukseen. Tavaramerkki on Suomessa vilpittömästi suunniteltu ja kehitetty.

Zuffa, LLC:n ja Pezman Ahmadin selitykset on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle tiedoksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian.

Valitus hylätään. Markkina-oikeuden päätöksen lopputulosta, jolla Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on kumottu ja asia palautettu Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 267440 NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kumoamista varten, ei muuteta.

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksessaan, kuten Zuffa, LLC:n väitteen johdosta antamassaan päätöksessä, katsonut, ettei valituksen kohteena olevan tavaramerkin numero 267440 NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja sen rekisteröintiesteeksi esitetyn aiemman EU-tavaramerkin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT välillä ole sekaannusvaaraa.

Korkein hallinto-oikeus katsoo markkinaoikeuden valituksenalaisessa päätöksessä lausutuilla perusteilla, että mainittujen tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja on pidettävä vähintään heikosti samankaltaisina. Varsinkaan tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) tarkoittamia taistelu-urheilulajien univormuja ei voida katsoa tarkoitetun ensisijaisesti vartalon suojaamiseen tai kantajansa maun tai tyylin ilmaisemiseen, vaan käytettäväksi muun ohella tavaramerkillä UFC FIGHT NIGHT järjestettävissä tilaisuuksissa siten, että kohdeyleisö saattaa tavaramerkkien välinen samankaltaisuus huomioon ottaen mieltää kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Valituksessa on kiinnitetty huomiota lisäksi siihen, että markkinaoikeuden päätöksessä esimerkkeinä tavaramerkin numero 267440 NFC FIGHT NIGHT (kuvio) tarkoittamista tavaroista tavaraluokassa 25 mainitut urheiluasusteisiin mahdollisesti kuuluvat suojapäähineet kuuluvat luokkaan 9 ja käsineet luokkaan 28. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että tämä seikka ei anna aihetta arvioida tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden ja EU-tavaramerkin numero 12068731 tarkoittamien palvelujen välistä samankaltaisuutta muutoin toisin kuin markkinaoikeus on tehnyt.

Vertailtavien tavaramerkkien välillä on siten kokonaisharkinnan perusteella katsottava olevan sekaannusvaara.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Petri Helander, Toomas Kotkas, Antti Pekkala ja Ari Wirén. Asian esittelijä Kristina Björkvall.