KHO:2021:103

Puutavaran mittauslautakunta oli tehnyt päätöksen tehdasmittauksen valvontamittausta koskevassa asiassa, jonka virallinen mittaaja oli siirtänyt lautakunnan käsiteltäväksi. Asiassa oli kyse siitä, oliko virallisella mittaajalla tässä tilanteessa valitusoikeus puutavaran mittauslautakunnan päätöksestä.

Puutavaran mittauksesta annettu laki ei sisällä säännöksiä virallisen mittaajan valitusoikeudesta. Virallisen mittaajan valitusoikeutta puutavaran mittauslautakunnan päätöksestä oli siten arvioitava oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 109 §:n 3 momentin perusteella. Mainitun säännöksen perusteella viranomaisella on valitusoikeus, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että virallinen mittaaja on viranomainen, jolla on puutavaran mittausta koskevassa laissa säädetty erityinen valvontatehtävä. Valituksen kohteena olevassa mittauslautakunnan päätöksessä oli kysymys virallisen mittaajan valvontatehtävään liittyvästä asiasta. Puutavaran mittausta koskevan lain esitöiden perusteella valvontamittausmenettely on kehitetty tehdasmittauksen valvontaan ja menetelmään liittyvien mahdollisten epäkohtien ennaltaehkäisyyn sekä heikomman osapuolen oikeusturvan vahvistamiseen. Näin ollen virallisen mittaajan valitusoikeus oli tarpeen yleisen edun vuoksi ja valituksen kohteena olevalla päätöksellä oli myös merkitystä viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän kannalta. Siten virallisella mittaajalla oli asiassa valitusoikeus.

Laki puutavaran mittauksesta 1 §, 4 § 5, 7 ja 14 kohta, 6 § 2 momentti, 35 § 1 momentti, 39 § 1 momentti, 40 § 2 ja 3 momentti, 46 § 1 momentti, 48 § 4 momentti ja 51 § 1 momentti

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 2 § 3 ja 4 momentti, 4 § 1 momentti 1 kohta ja 109 § 3 momentti

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 9.3.2020 nro 20/0250/1

Asian aikaisempi käsittely

Virallinen mittaaja on 13.2.2019 siirtänyt puutavaran mittauslautakunnalle valvontamittauksen kohteena olleen puutavaran tehdasmittausta koskevan asian.

Puutavaran mittauslautakunta on päätöksellään 10.1.2020 päättänyt, että se ei anna tehdasmittaajalle puutavaran mittauksesta annetun lain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettua määräystä tehdasmittausta koskevan virheen korjaamisesta eikä mittaustuloksen oikaisemisesta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, jättänyt virallisen mittaajan tekemän valituksen tutkimatta.

Hallinto-oikeus on sovellettavat säännökset selostettuaan perustellut tutkimatta jättämistä koskevaa päätöstään seuraavasti:

Asiassa on ratkaistava, onko valittajana olevalla puutavaran mittauksesta annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla virallisella mittaajalla valitusoikeus puutavaran mittauslautakunnan päätöksestä siltä osin kuin mittaus on tehty Keitele Timber Oy:n Keiteleen sahalla.

Viranomaisen oikeus valittaa hallintopäätöksestä voi perustua oikeuden- käynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaisesti joko viranomaisen asemaan asianosaisena, erityissäännökseen tai siihen, että valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valituksenalaista päätöstä ei ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n l momentissa tarkoitetulla tavalla kohdistettu valittajana olevaan viralliseen mittaajaan. Kyseisen säännöksen osalta hallituksen esityksessä (HE 29/2018 vp) todettu huomioon ottaen päätös ei myöskään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla välittömästi vaikuta virallisen mittaajan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Virallisella mittaajalla ei ole siten asiassa asianosaisuuteen perustuvaa valitusoikeutta.

Puutavaran mittauksesta annetussa laissa ei ole erikseen säädetty virallisen mittaajan valitusoikeudesta mittauslautakunnan päätökseen. Virallisella mit-taajalla ei ole siten erityissäännökseen perustuvaa valitusoikeutta.

Puutavaran mittauksesta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan virallisen mittaajan tehtävänä on kyseisen lain noudattamisen valvonta, valvonta- mittausten tekeminen, mittaukseen liittyvän neuvonnan antaminen sekä mittauserimielisyyksien ratkaiseminen virallisena mittauksena. Viralliselle mittaajalle on siten laissa säädetty erityinen valvontatehtävä. Asiassa on lisäksi arvioitava, onko nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyse sellaisesta virallisen mittaajan valvontatehtävän hoitamiseen liittyvästä yleisestä edusta, jonka vuoksi virallisen mittaajan valitusoikeus asiassa on tarpeen.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella asiassa on ensisijaisesti kysymys yksittäisen tehdasmittaajan toiminnassa mahdollisesti olevasta puutavaran tehdasmittauksessa noudatettavan puutavaran neuvottelukunnan suosituksen vastaisesta menettelystä. Asiassa ei ole ilmennyt sellaisia puutavaran mittauksesta annetun lain noudattamisen valvontaan liittyviä yleisen edun kannalta merkityksellisiä syitä, joiden vuoksi virallisen mittaajan valitusoikeus asiassa olisi tarpeen. Tähän nähden, ja hallituksen esityksessä (HE 29/2018 vp) oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin osalta todettu huomioon ottaen virallisella mittaajalla ei ole valitusoikeutta myöskään tällä perusteella.

Edellä selostetun perusteella valitus on jätettävä tutkimatta.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 2 momentti 4 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Toni Sarivirta, Minna Iivanainen ja Riitta Huurre, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Virallinen mittaaja on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin se koskee virallisen mittaajan valitusoikeutta ja asia palautetaan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi tai korkein hallinto-oikeus ottaa asian itse ratkaistavakseen.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

Kyse on muutoksenhakijan tehtäviin ja vastuualueisiin kuuluvasta asiasta. Puutavaranmittauslain tarkoituksena on turvata jalostamattoman puutavaran mittauksessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan ja mittaustulosten luotettavuus. Virallisella mittaajalla on merkittävä rooli näiden asioiden varmistamisessa. On lain tarkoituksen vastaista, mikäli virallisella mittaajalla ei olisi oikeutta valittaa mittauslautakunnan päätöksestä. Valitusoikeuden epääminen estäisi virallisen mittaajan mahdollisuudet yleisen edun valvomiseen.

Virallisen mittaajan tehtäviin kuuluu lain noudattamisen valvonta. Mikään muu taho ei voi valvoa tai varmistaa puutavaran mittausalalla yhdenmukaisuuden ja luotettavuuden toteutumista. Tämän tehtävän tehokas hoitaminen ei ole mahdollista, ellei virallisella mittaajalla ole valtuuksia edistää lain noudattamista valittamalla virheellisestä päätöksestä, jolla on vaikutusta laaja-alaisesti koko puutavaranmittausalan käytäntöihin. Valitusoikeus on tässä tapauksessa yleisen edun vuoksi tarpeen virallisen mittaajan tehtävien hoitamisen kannalta. Lisäksi virallinen mittaaja valvoo ja edistää yleistä etua niiden tahojen puolesta, joita asia koskee, mutta joilla ei ole tiedollisia eikä taidollisia edellytyksiä itse valittaa päätöksestä. Tällainen taho on tässä tapauksessa yritys, joka on toimittanut Keitele Timber Oy:lle puuta.

Kyseinen hallinto-oikeuden käsiteltävänä ollut asia koskee sinänsä yksittäistä tehdasmittaajan toimintaa, mutta kyseiselle tehdasmittaajalle toimittaa puuta yli 20 eri yritystä, joita asia myös koskee. Lisäksi tehdasmittaajan tukkimittarin mittaustuloksen perusteella maksetaan sekä tavarasta että sen kuljetuksesta kuljetusyrittäjälle urakointimaksuina. Vaikutus kohdistuu laajemmalle kuin vain yksittäiseen toimijaan. Kyse on näin ollen yleisestä edusta.

Lisäksi asiaan on tärkeää saada tuomioistuimen ratkaisu, joka määrittää jatkossa puutavaran tehdasmittauksen toiminnan linjauksia sekä sallittuja ja hyväksyttyjä menetelmiä puutavaran mittausalalla. Lisäksi ratkaisu määrittää osaltaan virallisten mittaajien toimintaa jatkossa. Mikäli hallinto-oikeuden ratkaisu jäisi pysyväksi, valitusta ei lainkaan tutkittaisi tuomioistuimessa, vaan puutavaran mittauslautakunnan ratkaisu jäisi lainvoimaiseksi ja pysyväksi. Tämä käytännössä sulkisi pois valittajan valitusoikeuden pysyvästi myös tulevaisuudessa.

Keitele Timber Oy on antanut selityksen, jossa on vaadittu, että valitus hylätään. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että virallinen mittaaja Tapio Wall velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Keitele Timber Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden ratkaisun pysyttäminen ei sulje virallisen mittaajan valitusoikeutta pois, sillä valitusoikeus ratkaistaan viime kädessä tapauskohtaisesti.

Virallisen mittaajan valitusoikeudesta ei ole säädetty, eikä virallisella mittaajalla siis lähtökohtaisesti ole valitusoikeutta mittauslautakunnan päätöksistä.

Virallisen mittaajan tehtävänä on puutavaran mittauksesta annetun lain noudattamisen valvonta. Käytettävissä olevista valvontakeinoista on säädetty kyseisessä laissa. Valitusoikeutta mittauslautakunnan päätöksistä ei voida perustaa laveasti pelkkään yleiseen intressiin, sillä se laajentaisi viranomaisen valitusoikeutta tarpeettomasti. Lisäksi hallinto-oikeuden valituksenalaisen päätöksen perusteluista ilmenevin tavoin mittauslautakunnan käsiteltävänä olleessa asiassa on ollut kyse ainoastaan yksittäisen tehdasmittaajan toiminnasta.

Muutoksenhakija on antanut vastaselityksen, joka on annettu tiedoksi Keitele Timber Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii valituksen.

Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kuin hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta sekä palauttaa asian Itä-Suomen hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Kun hallinto-oikeus ratkaisee asian, sen tulee oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 98 §:n 3 momentti huomioon ottaen lausua myös Keitele Timber Oy:n korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittämästä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta vaatimuksesta.

Perustelut

Kysymyksenasettelu korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, onko virallisella mittaajalla tässä tapauksessa valitusoikeus puutavaran mittauslautakunnan päätöksestä.

Sovellettavat oikeusohjeet

Puutavaran mittauksesta annetun lain säännökset ja esityöt

Puutavaran mittauksesta annetun lain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on turvata jalostamattoman puutavaran mittauksessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan ja mittaustulosten luotettavuus.

Saman lain 4 §:n 5 kohdan mukaan mainitussa laissa tarkoitetaan tehdasmittauksella perusmittausta erityisellä puutavaran mittaus-, jalostus- tai terminaalipaikalla, jossa mitataan säännöllisesti ja laajamittaisesti pysyväisluonteisella mittauslaitteella.

Pykälän 7 kohdan mukaan mainitussa laissa tarkoitetaan valvontamittauksella virallisen mittaajan omasta aloitteestaan tai tehdasmittaajan pyynnöstä suorittamaa tehdasmittauksessa käytetyn mittauslaitteen, -menetelmän tai menettelyn tarkastamista.

Pykälän 14 kohdan mukaan mainitussa laissa tarkoitetaan tehdasmittaajalla tehdasmittauksen tekevää yhteisöä tai elinkeinonharjoittajaa.

Mainitun lain 6 §:n 2 momentin mukaan luonnonvarakeskuksessa on virallisia mittaajia, joiden tehtävänä on tämän lain noudattamisen valvonta, valvontamittaus ja mittauserimielisyyksien ratkaiseminen virallisena mittauksena. Virallisten mittaajien tehtäviin kuuluu myös puutavaran mittaukseen liittyvä neuvonta.

Mainitun lain 8 §:n mukaan puutavaran mittauslautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena puutavaranmittausta koskevissa asioissa ja käsittelee sille tämän lain nojalla siirretyt asiat. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa mittauslautakunnan neljäksi vuodeksi puutavaranmittauksen neuvottelukuntaa kuultuaan.

Mainitun lain 35 §:n 1 momentin mukaan virallisen mittaajan on tehtävä tehdasmittauksen valvontamittauksia mittauspaikoilla siinä laajuudessa kuin se tehdasmittauksen valvonnan kannalta on tarpeen. Valvontamittauksessa on selvitettävä mainitun lain vaatimusten noudattaminen.

Kyseisen lain 39 §:n 1 momentin mukaan virallisen mittaajan on tehtävä välittömästi päätös valvontamittauksen kohteena olleen asian siirtämisestä mittauslautakunnalle, jos:

1) virallisen mittaajan 40 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräyksestä huolimatta tehdasmittauksessa havaittua virhettä ei korjata ja tehdasmittaus jatkuu; tai

2) virallinen mittaaja ja tehdasmittaaja ovat eri mieltä tehdasmittauksessa havaitusta virheestä, virallisen mittaajan suosittamasta mittaustuloksen oikaisemisesta tai muusta tehdasmittaukseen oleellisesti vaikuttavasta asiasta.

Mainitun lain 40 §:n 2 momentin mukaan, jos virallinen mittaaja havaitsee valvontamittauksessa 36 §:ssä tarkoitetun virheen, hänen on päätöksessään määrättävä, että tehdasmittaajan on korjattava määräyksessä yksilöity virhe sekä oikaistava tarvittaessa mittaustulos päätöksessä määrätyllä tavalla ja määräajassa niiden puutavaraerien osalta, jotka on mitattu virheen havaitsemisen ja sen korjaamisen välisenä aikana. Pykälän 3 momentin mukaan mittauslautakunta voi antaa määräyksen mittausta koskevan virheen korjaamisesta ja mittaustuloksen oikaisemisesta määrätyllä tavalla ja määräajassa. Mittauslautakunta voi myös antaa määräyksen tehdasmittausta koskevan virheen korjaamisesta ja mittaustuloksen oikaisemisesta määrätyllä tavalla ja määräajassa niiden puutavaraerien osalta, jotka on mitattu virheen havaitsemisen ja sen korjaamisen välisenä aikana.

Sanotun lain 46 §:n 1 momentin (414/2013) mukaan virallisen mittaajan päätökseen saa mittausosapuoli hakea muutosta valittamalla mittauslautakuntaan. Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Sanotun lain 48 §:n 4 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään valituksen käsittelystä, sovelletaan myös siirretyn asian käsittelyyn.

Mainitun lain 51 §:n 1 momentin (414/2013) mukaan mittauslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä mittaus on tehty. Hallinto-oikeuden mainitun lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Puutavaran mittauksesta annettua lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 192/2012 vp) on todettu muun ohella seuraavaa:

”Vuoden 1997 muutoksessa (159/1997) lakiin otettiin tehdasmittausta ja sen valvontaa koskevat säännökset. Tehdasmittaus oli tullut uutena mittausmenetelmänä tarpeelliseksi, koska puutavara pyrittiin lisääntyvässä määrin saamaan mahdollisimman tuoreena käyttöpaikalle. Puutavara on tällöin tarkoituksenmukaisinta mitata vasta kaukokuljetuksen jälkeen erityisellä mittausasemalla tai puun jalostuspaikalla. Koska tehdasmittauksen jälkeen mittauserä on vain harvoin yksilöitävissä, kehitettiin tehdasmittauksen valvontaan ja menetelmään liittyvien mahdollisten epäkohtien ennaltaehkäisyyn sekä heikomman osapuolen oikeusturvan vahvistamiseen erityinen valvontamittausmenettely, jolla valvottiin tehdasmittauksen tarkkuutta ja säädöstenmukaisuutta. Valvontaviranomaisen oli mahdollista tarkastaa ennalta ilmoittamatta tehdasmittauksessa käytetyt laitteet, ohjelmat ja menettelyt, ja mittauslautakunnalle annettiin valtuudet tarvittaessa keskeyttää virheellinen tehdasmittaus. Virallista mittausta koskevia säännöksiä muutettiin siten, että niitä voitiin soveltaa myös tehdasmittausolosuhteissa.”

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännökset

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 §:n 3 momentin mukaan mainittua lakia sovelletaan myös valitusasioita käsittelemään perustetussa lautakunnassa siten kuin siitä erikseen säädetään. Pykälän 4 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään hallintotuomioistuimesta, sovelletaan myös 2 ja 3 momentissa tarkoitettuihin tuomioistuimiin ja lautakuntiin niiden käsitellessä hallintolainkäyttöasiaa.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan mainitussa laissa tarkoitetaan viranomaisella valtion virastoa ja laitosta, Ahvenanmaan maakunnan viranomaista, kunnallista viranomaista, itsenäistä julkisoikeudellista laitosta sekä muuta julkista hallintotehtävää hoitavaa.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 109 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuimen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan alkuperäisen hallintopäätöksen tehneellä viranomaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimen päätökseen, jolla hallintotuomioistuin on kumonnut viranomaisen päätöksen tai muuttanut sitä. Pykälän 3 momentin mukaan viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 109 §:n 3 momentti vastaa sisällöltään lain 7 §:n 1 momentin toista virkettä. Lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 29/2018 vp) yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan 7 §:n 1 momentin säännös vastaisi sisällöltään hallintolainkäyttölain 6 §:ää. Esitöiden mukaan yleissäännöksessä tarkoitettu viranomaisen valitusoikeus liittyy vain tilanteisiin, joissa viranomaiselle on laissa nimenomaan säädetty erityinen valvontatehtävä ja valitusoikeus on yleisen edun vuoksi tarpeen tämän valvontatehtävän hoitamiseksi.

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

Puutavaran mittauksesta annettu laki ei sisällä säännöksiä virallisen mittaajan valitusoikeudesta puutavaran mittauslautakunnan päätöksen. Mainitun lain 48 §:n 4 momentti huomioon ottaen virallisen mittaajan puutavaran mittauslautakunnalle siirtämän asian käsittelyyn sovelletaan, mitä mainitussa laissa säädetään valituksen käsittelystä. Näin ollen kysymyksessä olevan asian käsittelyä puutavaran mittauslautakunnassa on pidettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 §:n 4 momentissa tarkoitettuna hallintolainkäyttöasiana, ja puutavaran mittauslautakuntaan on saman säännöksen perusteella sovellettava, mitä mainitussa laissa säädetään hallintotuomioistuimesta. Virallisen mittaajan valitusoikeutta puutavaran mittauslautakunnan päätöksestä on siten arvioitava oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 109 §:n 3 momentin perusteella. Mainitun säännöksen perusteella viranomaisella on valitusoikeus, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Puutavaran mittauksesta annetun lain 6 §:n 2 momentin perusteella virallisen mittaajan tehtävänä on muun ohella lain noudattamisen valvonta. Kysymyksessä olevaa asiaa on käsitelty puutavaran mittauslautakunnassa, koska virallinen mittaaja on tehnyt päätöksen valvontamittauksen kohteena olleen asian siirtämisestä mittauslautakunnalle. Puutavaran mittauksesta annetun lain 35 §:n perusteella valvontamittauksessa on selvitettävä lain vaatimusten noudattaminen. Lakia koskevan hallituksen esityksen mukaan valvontamittausmenettelyn tarkoituksena on tehdasmittauksen valvontaan ja menetelmään liittyvien mahdollisten epäkohtien ennaltaehkäisy sekä heikomman osapuolen oikeusturvan vahvistaminen.

Edellä lausuttuun nähden korkein hallinto-oikeus toteaa, että virallinen mittaaja on viranomainen, jolla on puutavaran mittauksesta annetussa laissa säädetty kyseisen lain noudattamista koskeva erityinen valvontatehtävä. Valituksen kohteena olevassa mittauslautakunnan päätöksessä on ollut kysymys virallisen mittaajan sanottuun valvontatehtävään liittyvästä asiasta. Tästä seuraa, että virallisen mittaajan valitusoikeus on tarpeen yleisen edun vuoksi tämän valvontatehtävän hoitamiseksi ja että valituksen kohteena olevalla päätöksellä on myös merkitystä sanotun valvontatehtävän kannalta. Näin ollen virallisella mittaajalla on asiassa valitusoikeus.

Edellä lausutun vuoksi hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja asia on palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Anne Nenonen, Joni Heliskoski, Tero Leskinen ja Toni Kaarresalo. Asian esittelijä Jukka Koivusalo.