KHO:2021:108

Poliisilaitos oli päättänyt ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin nojalla A:n aseiden väliaikaisesta haltuunotosta, koska A:n terveydentilaa koskevien epäilyjen vuoksi A:n aselupien peruuttamisasia oli pantu vireille. Asiassa oli kysymys sitä, oliko poliisin väliaikaista haltuunottoa koskeva päätös lain mukainen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei yksinomaan se seikka, että A:n aselupien peruuttamista koskeva asia oli pantu vireille, oikeuttanut aseiden väliaikaiseen haltuunottoon, vaan peruuttamisasian vireilletulon oli täytettävä ampuma-aselain 66 a §:ssä säädetyt edellytykset. Korkein hallinto-oikeus totesi edelleen, ettei peruuttamisasian vireilletulo edellyttänyt sitä, että poliisi olisi tuossa vaiheessa todennut peruuttamisen edellytysten täyttyvän, vaan riittävää oli, että tätä oli perusteltu syy epäillä.

Kun esillä olevassa tapauksessa aselupien peruuttamisasian vireilletuloon oli ampuma-aselain 66 a §:ssä säädetyt edellytykset, poliisin oli lain 92 §:n 1 momentin nojalla tullut päättää A:n aseiden väliaikaisesta haltuunotosta.

Ampuma-aselaki 66 a § 2 kohta, 67 § 1 momentti 5 kohta ja 92 § 1 momentti

Vrt. KHO 3.4.2018 taltionumero 1493 (lyhyt ratkaisuseloste)

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 19.11.2020 nro 20/0935/1

Asian aikaisempi käsittely

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on 19.11.2019 tekemällään päätöksellä ampuma-aselain 92 §:n nojalla ottanut A:n ampuma-aseet väliaikaisesti haltuun.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, hylännyt A:n valituksen poliisilaitoksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti:

(---)

Ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin mukaan, jos on perusteltu syy epäillä, että ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin, taikka jos niitä koskevan luvan tai hyväksynnän peruuttaminen on pantu vireille, poliisin on viipymättä tehtävä päätös esineiden ja tämän lain nojalla annetun voimassa olevan lupaa ja hyväksyntää osoittavan asiakirjan ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun, jos lupaa tai hyväksyntää osoittava asiakirja ei ole sähköinen.

Asiakirjojen mukaan poliisilaitos on pannut valittajan 7.63 ja 7.65 kaliiperin pistooleita koskevien ampuma-aselupien peruuttamisen vireille, koska tutkintailmoituksen mukaan A on lähettänyt poliisilaitoksen koko henkilökunnalle 18.11.2019 ja 19.11.2019 sähköpostitse terveydentilaansa koskevia tietoja ja poliisilaitos selvittää, onko A terveydentilansa puolesta sopiva henkilö pitämään hallussaan ampuma-aseita. Edellä mainituista aseista 7.63 kaliiperin pistooli oli saatu poliisin haltuun pistooleiden väliaikaista haltuunottoa koskevan päätöksen tiedoksiannon yhteydessä.

Kun poliisilaitoksella on mainitun tutkintailmoituksen johdosta pantu vireille A:n aselupien peruuttaminen, poliisin on tullut ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin mukaisesti tehdä päätös ampuma-aseiden ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun. Ampuma-aseiden väliaikaista haltuunottoa koskeva päätös on turvaamistoimenpide siltä varalta, että erillisessä aselupien peruuttamista koskevassa asiassa katsotaan peruuttamiselle asetettujen edellytysten täyttyvän. Ampuma-aseen väliaikaista haltuunottoa koskevaa päätöstä tehtäessä ei ratkaista, täyttyvätkö ampuma-aseen hallussapitoluvan peruuttamisen edellytykset, vaan tämä ratkaistaan vasta mahdollisen lopullisen ampuma-aseiden peruuttamista koskevan päätöksen yhteydessä.

Hallinto-oikeudelle toimitetun Helsingin poliisilaitoksen 16.6.2020 tekemän päätöksen mukaan poliisi on palauttanut väliaikaisesti haltuun otetun aseen takaisin valittajalle, koska asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden johdosta aseluvat olisi aiheellista peruuttaa. Tämän asian ratkaisun kannalta ei ole merkitystä sillä, että poliisilaitos on myöhemmin päättänyt palauttaa ampuma-aseet A:lle.

Poliisilaitoksen päätöstä ampuma-aseiden väliaikaisesta haltuunotosta ei ole syytä muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Mika Hämäläinen ja Marko Ahlstedt. Esittelijä Jutta Mikkola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumotaan.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

A:ta ei ole kuultu ennen aseiden haltuunottoa, joten asiassa on tapahtunut menettelyvirhe.

Pääasian osalta hallinto-oikeus ei ole päätöksessään ottanut huomioon, onko aselupien peruutusharkintaan ollut perusteltu syy. Peruutusharkinnan vireilletulolle tulee olla asialliset perusteet, jotka ovat yhteydessä luvan peruuttamisen edellytyksiin. Ampuma-aselain mukaan luvan peruuttamisen vireilletulemiseksi tulee olla perusteltu syy epäillä, että muutoksenhakijaa on terveydentilansa vuoksi pidettävä sopimattomana pitämään hallussaan ampuma-aseita. Se, että A on lähettänyt terveydentilaansa koskevia tietoja, ei ole perusteltu syy epäillä, että hän on sopimaton henkilö pitämään hallussaan ampuma-aseita. Sähköposteissa mainittu sisältö ja niiden lähettäminen koko poliisilaitoksen henkilökunnalle eivät myöskään ole perusteltuja syitä epäillä A:n olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-aseita.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on antanut lausunnon, jossa on vaadittu valituksen hylkäämistä ja esitetty muun ohella seuraavaa:

Tilanne on saanut alkunsa A:n lähettämistä sähköposteista, joiden perusteella poliisiviranomainen on aloittanut asiaan liittyvät toimet. Sähköposteissa on ollut esillä A:n itse esille tuomia terveystietoja ja tiedot voivat olla sellaisia, että poliisille muodostuu velvollisuus ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin perusteella peruuttaa aseluvat. A:n ilmoittamien terveystietojen perusteella asiassa on aloitettu ampuma-aselain mukainen aselupien peruutusharkinta sen selvittämiseksi, onko A:n terveydentilassa tapahtunut ampuma-aseiden hallussapitoluvan aikana sellaisia muutoksia, että häntä olisi terveydentilansa vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. Kyseisen momentin mukaiset peruutusperusteet ovat velvoittavia. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen on tullut tehdä päätös väliaikaisesta haltuunotosta, koska aselupia koskeva peruuttaminen on pantu vireille.

Poliisihallitus on antanut lausunnon.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. A:n valituslupahakemus hylätään siltä osin kuin asiassa on väitetty tapahtuneen kuulemisvirhe. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen tältä osin.

2. Korkein hallinto-oikeus myöntää A:lle valitusluvan ja tutkii ampuma-aseiden väliaikaisen haltuunoton edellytyksiä koskevan asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

1. Valituslupahakemuksen hylkääminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei kuulemisvirhettä koskevan valitusperusteen osalta ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

2. Ampuaseiden väliaikainen haltuunotto

Sovellettavat oikeusohjeet

Ampuma-aselain 66 a §:n 2 kohdan mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttaminen tulee vireille, jos on perusteltua syytä epäillä, että 67 §:n 1 momentin 4–8 kohdassa ja 2 momentissa sekä 67 b §:ssä säädetyt luvan peruuttamisen edellytykset täyttyisivät.

Ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttava lupa ja aseenkäsittelylupa on peruutettava, jos luvanhaltijaa on hänen terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämäntapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

Ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin mukaan, jos on perusteltu syy epäillä, että ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin, taikka jos niitä koskevan luvan tai hyväksynnän peruuttaminen on pantu vireille, poliisin on viipymättä tehtävä päätös esineiden ja tämän lain nojalla annetun voimassa olevan lupaa ja hyväksyntää osoittavan asiakirjan ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun, jos lupaa tai hyväksyntää osoittava asiakirja ei ole sähköinen.

Asiassa saatu selvitys

A on 18.11. ja 19.11.2019 lähettänyt kaksi sähköpostiviestiä työpaikkansa koko henkilökunnalle. Sähköpostit ovat käsitelleet hänen kokemaansa epäasiallista kohtelua työpaikallaan poliisilaitoksella. Sähköposteista on lisäksi ilmennyt, että A on ollut sairauslomalla kokemansa epäasiallisen kohtelun vuoksi. Hän on kertonut tavanneensa sairauslomalla useita kertoja eri lääkäreitä sekä työterveyspsykologin. Lääkärit ovat A:n mukaan olleet sitä mieltä, että hän on kohdannut epäasiallista kohtelua työpaikallaan eikä hän tule toipumaan siitä ilman pitkää sairauslomaa ja terapiaa.

Poliisilaitoksessa on sähköpostien sisällön ja niiden jakelun perusteella tullut vireille A:n ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavien lupien peruuttaminen. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on päättänyt selvittää, onko A:n terveydentilassa tapahtunut aseluvan voimassaolon aikana sellaisia muutoksia, joiden takia hän ei enää ole kykenevä turvallisesti kantamaan, kuljettamaan tai säilyttämään ampuma-aseita. Koska lupien peruuttaminen on tullut vireille, poliisilaitos on tehnyt päätöksen A:n ampuma-aseiden väliaikaisesta haltuunotosta.

Sovellettavien säännösten taustaa

Asiassa on kysymys aselupien väliaikaista haltuunottoa koskevasta päätöksestä ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin nojalla. Korkein hallinto-oikeus on aiemmassa lyhyenä ratkaisuselosteena julkaistussa päätöksessään KHO 3.4.2018 taltionumero 1493 katsonut, että koska ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavien lupien peruuttaminen oli pantu vireille, poliisilaitoksen oli ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin nojalla tullut päättää luvanhaltijan ampuma-aseiden väliaikaisesta haltuunotosta. Päätöksen mukaan tällaisessa tilanteessa ampuma-aseiden ottaminen väliaikaisesti poliisin haltuun ei erikseen edellyttänyt ampuma-aselain 92 §:n 1 momentissa tarkoitettua perusteltua syytä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan 16.9.2015 (dnro 3021/4/14) todennut, että ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin mukaan velvollisuus aseiden väliaikaiseen haltuunottoon syntyy jo sillä muodollisella perusteella, että aselupien peruuttamisharkinta on pantu vireille. Ratkaisussa tätä on pidetty ongelmallisena, koska laissa ei ollut säädetty, millä perusteella lupien peruuttamismenettely tulee tai saattaa tulla vireille. Ratkaisussa on todettu seuraavaa:

”Asian luonteen vuoksi kynnys ryhtyä ampuma-aseluvan peruutusharkintaan ei voine olla korkea eli riittänee, että jonkin konkreettisen tosiseikan perusteella on syytä epäillä, että luvan peruuttamiselle on edellytykset. Käsitykseni mukaan tämän suuntaisesti asiaa on käytännössä tulkittukin. Olisi kuitenkin mielestäni syytä harkita, tulisiko asiasta nimenomaisesti säätää laissa.”

Ampuma-aselakiin lisättiin apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun viitaten lailla 623/2017 uusi 1.12.2017 voimaan tullut 66 a §. Hallituksen esityksessä HE 266/2016 vp kohdassa 2.3 Keskeiset ehdotukset esitettiin luvan peruuttamisen vireilletulosta muun ohella seuraavaa:

”Säätämällä luvan peruuttamisen vireilletulosta selvennettäisiin nykyistä tilannetta, sillä ampuma-aselaissa ei ole säädetty siitä, millä perusteella luvan peruuttamismenettely voidaan panna vireille tai on pantava vireille. Luvan peruuttamisen vireilletulosta seuraa velvoite tehdä päätös aseiden väliaikaisesta haltuunotosta. Luvan peruuttamisen edellytyksiä ei esityksessä ehdoteta muutettavaksi, vaan ne säilyisivät voimassaolevan ampuma-aselain mukaisena.”

Lain 66 a §:ää koskevissa perusteluissa mainitussa hallituksen esityksessä on todettu muun ohella seuraavaa:

”Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttaminen tulisi pykälän mukaan vireille myös, jos on perusteltua syytä epäillä, että ampuma-aselain 67 §:n mukaiset luvan peruuttamisen edellytykset täyttyisivät. Luvan peruuttaminen tulisi vireille, jos esimerkiksi valvonnassa tulisi esille tietoja, jotka antaisivat perustellun syyn epäillä, että ampuma-aselain 67 §:n mukaiset luvan peruuttamista koskevat edellytykset täyttyisivät. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi se, että luvanhaltijan epäillään syyllistyneen väkivaltarikokseen, metsästysrikokseen, rattijuopumukseen tai muuhun sellaiseen rikokseen, josta voidaan tuomita vankeusrangaistukseen, kuten talousrikokseen tai liikennerikokseen. Myös toistuva rikoksiin syyllistyminen tai toistuvat päihtymyksestä johtuvat kiinniotot johtaisivat luvan peruuttamisen vireilletuloon.

Aseturvallisuuden huomioiden vireilletulon kynnys ei voi olla korkea. Riittävää olisi, että jonkin konkreettisen tosiseikan perusteella on syytä epäillä, että luvan peruuttamiselle on ampuma-aselain mukaiset edellytykset.”

Ampuma-aselain 66 a §:ää on 15.7.2019 voimaan tulleella lailla 724/2019 tarkistettu vastaamaan tuolloin voimaan tulleita uusia luvan peruuttamisperusteita.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

Asiassa on ratkaistavana, onko poliisi voinut ottaa A:n aseet väliaikaisesti haltuun ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin nojalla.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin mukaan poliisin on viipymättä tehtävä päätös aseiden väliaikaisesta haltuunotosta, jos niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu vireille. Peruuttamisasian vireillepanon edellytyksistä säädetään lain 66 a §:ssä. Säännöksiä on tulkittava yhdessä siten, että väliaikaisesta haltuunotosta päätettäessä aseluvan peruuttamisasian on ollut tultava vireille lain 66 a §:ssä säädetyllä tavalla.

Lain 66 a §:n 2 kohdan mukaan peruuttaminen tulee vireille muun muassa silloin, kun on perustelua syytä epäillä, että luvanhaltijaa on terveydentilansa vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita lain 67 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että peruuttamisen vireilletulo ei edellytä, että poliisi olisi tuossa vaiheessa todennut peruuttamisen edellytysten täyttyvän, vaan riittävää on, että tätä on perusteltu syy epäillä. Edellä selostetuissa lain 66 a §:ää koskevissa esitöissä on todettu, että aseturvallisuuden varmistamiseksi kynnyksen peruuttamisasian vireille panemiselle ei tule olla liian korkea.

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa poliisilaitos on A:n lähettämien sähköpostien sisällön ja jakelun perusteella päättänyt selvittää, onko hänen terveydentilassaan tapahtunut sellaisia muutoksia, että luvan peruuttamiselle olisi perusteet. Korkein hallinto-oikeus katsoo tutustuttuaan sähköpostiviesteihin, että viestien sisältö ja jakelu sekä ampuma-aselain 66 a § huomioon ottaen poliisilla on ollut perusteltu syy epäillä A:n terveydentilan muuttuneen siten, että luvan peruuttamisedellytykset saattaisivat täyttyä. Tämän vuoksi poliisi on voinut panna A:n aselupien peruuttamisasian vireille.

Koska aselupien peruuttamisasia on pantu vireille ampuma-aselain 66 a §:ssä edellytetyllä tavalla, poliisin on lain 92 §:n 1 momentin nojalla tullut tehdä päätös aseiden väliaikaisesta haltuunotosta. Se, että asiaa tarkemmin selvitettäessä A:n aselupia ei ole peruutettu ja väliaikaisesta haltuunotosta on luovuttu, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Edellä esitetyillä perusteilla ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen ja Toni Kaarresalo. Asian esittelijä Anna Ahlberg.