KHO:2021:151

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti oli velvoittanut A:n lisäämään kuvaohjelmalain mukaiseen luokitteluun perustuvat ikärajamerkinnät kuvaohjelmatallenteiden tuotetietojen yhteyteen, kun tämä tarjosi niitä verkkokaupassaan ostettaviksi.

A:n mukaan sen verkkokaupassaan markkinoimat kuvaohjelmatallenteet olivat peräisin muista Euroopan unionin jäsenmaista ja ne oli luokiteltu alkuperämaassa ja varustettu alkuperämaan ikärajamerkinnöillä.

Asiassa oli kysymys siitä, ovatko kuvaohjelmien luokittelua ja merkintää koskevat kuvaohjelmalain säännökset perusteltuja lasten suojelemiseksi heidän kehitykselleen haitallisilta kuvaohjelmilta ja ovatko säännökset oikeasuhteisia lasten suojelemisen tavoitteeseen nähden ja siten oikeutettuja SEUT 36 artiklan perusteella.

Korkein hallinto-oikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat SEUT 267 artiklassa tarkoitetut ennakkoratkaisukysymykset:

1. Onko SEUT 34 artikla, ottaen huomioon SEUT 36 artiklan, esteenä kuvaohjelmalain 5 §:n 1 momentin säännöksen tulkinnalle, joka edellyttää kuvaohjelmatallenteiden luokittelua kuvaohjelmalain mukaisesti ja kuvaohjelmalain mukaiseen luokitteluun perustuvien ikärajamerkintöjen tekemistä tuotetietojen yhteyteen jo siinä vaiheessa, kun kuvaohjelmatallenteet ovat verkkokaupassa myytävinä, vaikka kuvaohjelmatallenteet on luokiteltu ja merkitty toisessa jäsenvaltiossa, eikä tallenteita ole vielä toimitettu Suomeen?

Onko kysymyksen arvioinnissa merkitystä sillä, ettei kuvaohjelmalaki sisällä säännöstä luokittelusta ja merkitsemisestä poikkeamisesta sillä perusteella, että kuvaohjelmatallenteen ostajan täysi-ikäisyydestä on varmistuttu, ja että edellä todettua uudelleen luokittelua ja merkitsemistä koskevaa vaatimusta sovelletaan kuvaohjelmatallenteen tarjoamiseen verkkokaupassa vain, jos ohjelmaa tarjoaa yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity Suomessa tai jolla on toimipaikka Suomessa, tai ohjelmaa tarjoaa henkilö, joka on Suomen kansalainen tai jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa, taikka päätös ohjelman tarjoamisesta on tehty Suomessa?

2. Jos edellä todetun uudelleen luokittelua ja merkitsemistä koskevan vaatimuksen oikeasuhteisuus edellyttää, että vaatimuksesta voidaan poiketa sillä perusteella, että kuvaohjelmatallenteen ostajan täysi-ikäisyydestä on varmistuttu, onko täysi-ikäisille tapahtuvan myynnin osalta edellytettävä, että kuvaohjelmatallenteiden tilaus- ja ostovaiheessa ostajan täysi-ikäisyydestä on täysi varmuus vai riittääkö, että kuvaohjelmatallenteen myyjä pyrkii varmistumaan ostajan täysi-ikäisyydestä?

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 34 ja 36 artikla

Kuvaohjelmalaki 1 § (1209/2020), 2 § (1209/2020) 1 momentti, 3 § 3 ja 5 kohta, 5 § (673/2013) 1 momentti, 6 § 5 momentti, 15 § 1 ja 2 momentti, 16 § 1 ja 2 momentti

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 9.12.2019 nro 19/0902/3

Kysymyksenasettelu

1. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa on ratkaistavana, onko kansallinen viranomainen (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, jäljempänä myös KAVI) voinut velvoittaa Booky.fi Oy:n lisäämään Suomen kuvaohjelmalain mukaiseen luokitteluun perustuvat ikärajamerkinnät kuvaohjelmatallenteiden tuotetietojen yhteyteen tämän tarjotessa niitä verkkokaupassaan ostettaviksi. KAVI:n mukaan riittävää ei ole, että kyseiset ikärajamerkinnät on tehty vasta asiakkaalle tilauksen perusteella toimitettaviin fyysisiin kuvaohjelmatallenteisiin.

2. Booky.fi Oy:n mukaan sen verkkokaupassaan markkinoimat kuvaohjelmatallenteet ovat peräisin muista Euroopan unionin jäsenmaista ja ne on luokiteltu alkuperämaassa ja varustettu alkuperämaan ikärajamerkinnöillä.

3. Kuvaohjelmalain mukaan kuvaohjelmatallenteiden luokittelua ja merkintää koskevia säännöksiä on noudatettava, vaikka toisesta jäsenvaltiosta tuotavat kuvaohjelmatallenteet on jo luokiteltu ja merkitty toisessa jäsenvaltiossa.

4. Asiassa on kysymys siitä, ovatko kuvaohjelmien luokittelua ja merkintää koskevat kuvaohjelmalain säännökset perusteltuja lasten suojelemiseksi heidän kehitykselleen haitallisilta kuvaohjelmilta ja ovatko säännökset oikeasuhteisia lasten suojelemisen tavoitteeseen nähden ja siten oikeutettuja SEUT 36 artiklan perusteella.

Oikeudenkäynnin kohde ja merkitykselliset tosiseikat

5. Booky.fi Oy on Suomessa rekisteröity yritys, joka on 12.5.2014 ilmoittautunut kuvaohjelmalain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla kuvaohjelmien tarjoajaksi. Booky.fi Oy tarjoaa kuvaohjelmia fyysisinä tuotteina eli tallenteina (DVD, Blu-ray) tilattavaksi ja ostettavaksi ylläpitämässään verkkokaupassa internet-osoitteessa www.booky.fi.

6. KAVI on vuonna 2018 suorittamassaan valvonnassa havainnut, että Booky.fi Oy:n verkkokaupassa tarjotaan kuluttajille kuvaohjelmatallenteita ilman kuvaohjelmalain edellyttämiä merkintöjä sallitusta ikärajasta ja kuvaohjelman sisällöstä.

7. KAVI on päätöksellään 9.7.2018 (dnro 39/821/2018) velvoittanut Booky.fi Oy:n lisäämään verkkokaupassa tarjoamiensa kuvaohjelmatallenteiden tuotetietojen yhteyteen kuvaohjelmalain mukaiset ikämerkinnät. Lisäksi yhtiö on velvoitettu osoittamaan, että päätöksessä yksilöidyissä kuvaohjelmatallenteissa on kuvaohjelmalain mukaiset ikämerkinnät.

8. KAVI on päätöksellään 9.10.2018 (dnro 90/812/2018) hylännyt Booky.fi Oy:n edellä mainitusta KAVI:n päätöksestä tekemät oikaisuvaatimukset.

9. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 9.12.2019 (nro 19/0902/3) hylännyt Booky.fi Oy:n valituksen KAVI:n päätöksestä. Hallinto-oikeus on katsonut, että verkkokaupan tapauksessa kuvaohjelmaa aloitetaan tarjoamaan kuvaohjelmalain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla postin välityksellä yleisölle toimitettavaksi siinä vaiheessa, kun kuvaohjelman tallenne tulee verkkokaupassa myytäväksi tai muulla tavalla tilattavaksi. Kuvaohjelmassa tai sen yhteydessä tulee siten tässä vaiheessa olla laissa tarkoitettu ikämerkintä. Riittävää ei ole se, että merkintä on kuvaohjelmassa tai sen yhteydessä vasta siinä vaiheessa, kun tallenne postitetaan tilaajalle.

10. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kuvaohjelmalain 5 §:n 1 momentin säännös edellyttää, että verkkokaupasta ostetussa kuvaohjelmatallenteessa tai sen yhteydessä on säännöksen mukainen ikämerkintä myös siinä vaiheessa, kun tallenne saapuu tilaajalle.

11. Booky.fi Oy on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja vaatinut, että KAVI:n ja hallinto-oikeuden päätökset kumotaan.

Tiivistelmä asianosaisten keskeisistä perusteluista

12. Booky.fi Oy on valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittänyt, että sen verkkokaupassaan markkinoimien toisessa jäsenvaltiossa luokiteltujen ja kyseisen jäsenvaltion ikärajamerkinnöillä varustettujen kuvaohjelmatallenteiden alistaminen uudelleen luokittelulle ja ikärajamerkintöjen tekemiselle on SEUT 34 artiklassa tarkoitettu tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide. Kuvaohjelmalain luokittelua ja merkintää koskevilla säännöksillä ylitetään se, mikä on tarpeen lasten suojelemista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi silloin, kun kuvaohjelmatallenteita tarjotaan yksinomaan täysi-ikäisille ostajille. Luokittelemattomien kuvaohjelmatallenteiden myyntikielto on tavoitteeseen nähden ylimitoitettu toimenpide.

13. Booky.fi Oy:n mukaan se on rajoittanut verkkokauppansa tilausmahdollisuuksia siten, että ainoastaan täysi-ikäiset kuluttaja-asiakkaat voivat tehdä tilauksia verkkokaupasta. Uudelleen tehtävillä ikärajamerkinnöillä ei ole informatiivista merkitystä tallenteen ostavalle täysi-ikäiselle henkilölle, kun tieto tallenteen kuvaohjelmalain mukaisen luokittelun puuttumisesta ja tallenteen tarkoituksesta olla ainoastaan täysi-ikäisten saatavilla on välitetty muulla tavoin.

14. Kysymyksessä oleva asia poikkeaa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C 244/06, Dynamic Medien, antamalla tuomiolla ratkaisemasta asiasta. Mainitussa tuomiossa arvioitavana olleen Saksan lainsäädännön mukaan kaikkia luokittelemattomien tallenteiden myyntitapoja ei ollut kielletty, vaan sallittiin sellaiset myyntitavat, joissa ostajan ikä on mahdollista varmentaa.

15. Booky.fi Oy esittelee kuvaohjelmatallenteita verkkokaupassa myyntisivustollaan, jonka kautta saatujen tilausten perusteella kuvaohjelmatallenteet tilataan kansainvälisiltä tukkumyyjiltä siinä vaiheessa, kun ostaja on tilannut tallenteen. Tässä toimintamallissa kuluttajille voidaan tarjota huomattavasti laajempaa tuotevalikoimaa kuin myymälässä tapahtuvassa myynnissä, koska verkkokauppayrityksen ei tarvitse ottaa riskiä tallenteiden varastoinnista. Booky.fi Oy:n tarjoamassa tuotevalikoimassa on noin 150 000 kuvaohjelmatallennenimikettä, joita se tarjoaa asiakkailleen Suomessa ja muualla Euroopan unionissa.

16. Käytännössä kaikki Suomessa myytävät kuvaohjelmatallenteet tuodaan Suomeen muualta Euroopan unionin alueelta. Ainoastaan sellaiset kuvaohjelmatallenteet luokitellaan Suomessa, joille tallenteen oikeudenhaltija arvioi Suomessa olevan riittävän myynnin. Kuvaohjelmatallenteiden luokitteleminen vähittäiskauppaa harjoittavan tarjoajan toimesta ei ole taloudellista syistä mahdollista. Vain harvaa kuvaohjelmatallennetta myydään riittävän suuri määrä yhden jälleenmyyjän toimesta, jotta luokittelu olisi kannattavaa.

17. KAVI:lla ei ole toimivaltaa ulottaa määräyksiään muuhun jäsenvaltioon sijoittuneeseen kuvaohjelmien tarjoajaan, jolleivät kuvaohjelmalain 2 §:n 1 momentin edellytykset täyty. Ulkomainen kuvaohjelmien tarjoaja saa esitellä tallenteita verkkokaupassaan ja toimittaa tallenteet suomalaiselle asiakkaalle ilman velvollisuutta noudattaa kuvaohjelmalain säännöksiä. Suomeen sijoittunut kuvaohjelmien tarjoaja ei sen sijaan saa esitellä kuvaohjelmien tietoja verkkosivuillaan ilman, että kuvaohjelmatallenteet on luokiteltu kuvaohjelmalain tarkoittamalla tavalla, vaikka tallenteita ei ole vielä tuotu Suomeen.

18. Kuvaohjelmatallenteen esitteleminen verkkokaupassa ei voi saada aikaan velvollisuutta luokitella ja merkitä kuvaohjelmatallenne. Kyseinen velvollisuus voi syntyä vasta siinä vaiheessa, kun tallenne toimitetaan ostajalle. Kaikkien verkkokaupassa esiteltävien kuvaohjelmatallenteiden luokittelemista koskeva vaatimus on suhteellisuusperiaatteen vastainen. Jos vain tosiasiallisesti Suomeen tuotavat tallenteet luokiteltaisiin, tämä rajoittaisi vähemmän tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

19. Booky.fi Oy on hallinto-oikeudessa tuonut esiin, että sen myymät tuotteet laskutetaan Klarna-palvelun kautta, eivätkä alaikäiset pääse kirjautumaan Klarnan asiakkaiksi.

20. KAVI on korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt, ettei kuvaohjelmalaki kiellä kaikkien luokittelemattomien kuvaohjelmien kaikenlaista levitystä. Osa kuvaohjelmista on vapautettu luokittelusta ja osa sekä luokittelusta että merkitsemisestä.

21. Euroopan unionin jäsenmaissa on laajasti käytössä tallennemuotoisia kuvaohjelmia koskevia kansallisia ikäluokittelu- ja merkintäjärjestelmiä. Useiden jäsenmaiden kansalliset luokittelukäytännöt poikkeavat sisällöllisesti merkittävästi kuvaohjelmalaista sekä lasten suojelun että lasten sananvapauden näkökulmista. Mikäli kaikki unionin alueella annetut ikärajat ja sisältösymbolit hyväksyttäisiin käytettäväksi Suomessa ilman kansallisen lainsäädännön mukaista luokittelua, kuvaohjelmalain päämäärien saavuttamista ei voitaisi taata.

22. KAVI:n mukaan kuvaohjelmalain luokittelumenettely täyttää asiassa C 244/06, Dynamic Medien, annetussa tuomiossa todetut vaatimukset luokittelumenettelyn helppokäyttöisyydestä, luokittelumenettelyn toteuttamisesta kohtuullisessa ajassa sekä muutoksenhakumahdollisuudesta.

23. Booky.fi Oy ei ole selvittänyt sitä, miten se tarkastaa kuvaohjelmatallenteiden ostajan iän. Verkkokaupassa voi maksuvälineenä käyttää myös verkkomaksua tai lahjakorttia, ja näiden maksuvälineiden käyttäjä voi olla alle 18-vuotias. Ostajan ikä ei tule varmennetuksi maksutapahtumankaan aikana.

24. Booky.fi Oy on vastaselityksessään korkeimmalle hallinto-oikeudelle ilmoittanut täydentäneensä toimitusehtojaan siten, että niistä käy yksiselitteisesti ilmi, ettei se myy kuvaohjelmatallenteita alle 18-vuotiaille. Toimitusehtojen mukaan tilatessaan kuvatallenteita tilaajan on vakuutettava olevansa täysi-ikäinen ja oikeutettu tilaamaan kyseisiä tuotteita.

Kansallinen lainsäädäntö

25. Kuvaohjelmalain (710/2011) 1 §:n (1209/2020) mukaan lain tarkoituksena on lasten suojeleminen heidän kehitykselleen haitallisilta kuvaohjelmilta. Alkuperäisessä muodossaan lain 1 §:n mukaan laissa säädettiin kuvaohjelmien tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lainmuutosta koskevassa hallituksen esityksessä HE 98/2020 vp lausutun mukaan muutoksella ei ole tarkoitettu muuttaa lain säännösten soveltamista ja tulkintaa.

26. Kuvaohjelmalain 2 §:n (1209/2020) 1 momentin mukaan lakia sovelletaan kuvaohjelman tarjoamiseen ja sen valvontaan Suomessa, jos ohjelmaa tarjotaan sellaisessa televisiotoiminnassa tai tilausohjelmapalvelussa, johon sovelletaan sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia (917/2014). Muuhun kuvaohjelman tarjoamiseen ja sen valvontaan Suomessa lakia sovelletaan, jos:

1) ohjelmaa tarjoaa yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity Suomessa tai jolla on toimipaikka Suomessa;

2) ohjelmaa tarjoaa henkilö, joka on Suomen kansalainen tai jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa; tai

3) päätös ohjelman tarjoamisesta on tehty Suomessa.

27. Kuvaohjelmalain 3 §:n 3 kohdan mukaan laissa tarkoitetaan kuvaohjelman tarjoamisella sitä, että yleisölle saatetaan katseltavaksi kuvaohjelma. Pykälän 5 kohdan mukaan luokittelulla tarkoitetaan kuvaohjelman katsomiseen perustuvaa arviointia siitä, onko kuvaohjelma omiaan vaikuttamaan haitallisesti tiettyä ikää nuoremman lapsen kehitykseen.

28. Kuvaohjelmalain 5 §:n (673/2013) 1 momentin mukaan kuvaohjelman saa tarjota, jollei 9–11 §:ssä toisin säädetä, vain, jos se on luokiteltu siten kuin 16 §:n 1 momentissa säädetään ja siihen tai sen yhteyteen on tehty selvästi havaittava merkintä ikärajasta ja sisällöstä tai se on 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu kuvaohjelma ja siihen tai sen yhteyteen on tehty selvästi havaittava merkintä ikärajasta ja sisällöstä. Jos kyseessä on 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuvaohjelma, sen saa tarjota vain, jos siihen tai sen yhteyteen on tehty selvästi havaittava merkintä 18 vuoden ikärajasta.

29. Kuvaohjelmalain 6 §:n 5 momentin mukaan kuvaohjelman tarjoajan on tiedotettava ikärajoista ja muista lasten suojelemista edistävistä keinoista ohjelmien tarjoamisen yhteydessä.

30. Kuvaohjelmalain 9 §:n 1 momentin mukaan kuvaohjelmaa ei tarvitse luokitella ja merkitä, jos se:

1) sisältää yksinomaan opetuksellista tai sivistyksellistä aineistoa;

2) sisältää yksinomaan musiikkia, urheilua tai toisinnoksia liikunta-, kulttuuri- tai hartaustilaisuuksista taikka muista vastaavista tilaisuuksista tai tapahtumista;

3) sisältää yksinomaan askartelua, hyvinvointia, keskustelua, leikkiä, muotia, puutarhanhoitoa, rakentamista, ruuanlaittoa, sisustamista, tietokilpailuja, visailuja tai muita vastaavia kaikenikäisille tarjottavia aiheita;

4) sisältää yksinomaan tavaroiden tai palvelujen markkinointiaineistoa;

5) sisältää yksinomaan aatteellisesta tai poliittisesta toiminnasta tiedottavaa aineistoa;

6) sisältää ajankohtaista uutisaineistoa;

7) on sisällöltään suora lähetys.

31. Kuvaohjelmalain 9 §:n 2 momentin mukaan pykälän 1 momentin 4 kohdasta poiketen kuvaohjelma, joka sisältää vain kuvaohjelmien markkinointiaineistoa, on luokiteltava.

32. Kuvaohjelmalain 10 §:n mukaan kuvaohjelmaa ei tarvitse luokitella ja merkitä, jos se:

1) pidetään saatavilla sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa (460/2003) tarkoitetussa verkkojulkaisussa ja on valmistettu tai hankittu julkaisun toimittamisen yhteydessä;

2) pidetään saatavilla yksityisten henkilöiden valmistamia ohjelmia tarjoavassa palvelussa ja on valmistettu yksityisen henkilön toimesta harrastustarkoituksessa;

3) tarjotaan koulutus- tai muussa sivistystoiminnassa ja on valmistettu koulutus- tai muun sivistystoiminnan yhteydessä;

4) on peli, jota pidetään saatavilla pelejä tarjoavassa palvelussa, jonka tarjoaja noudattaa tällaista palvelua varten laatimiaan ja 8 §:n mukaisesti tarkastettuja käytännesääntöjä.

33. Kuvaohjelmalain 11 §:n (673/2013) 1 momentin mukaan Kansallinen audiovisuaalinen instituutti voi antaa hakemuksesta luvan tarjota kuvaohjelmia niitä tämän lain mukaisesti luokittelematta ja merkitsemättä kuvaohjelmien tarjoamista varten järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa.

34. Kuvaohjelmalain 15 §:n 1 momentin mukaan lapsen kehitykselle haitallisena pidetään kuvaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai ahdistusta aiheuttamalla taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lapsen kehitykseen. Pykälän 2 momentin mukaan kuvaohjelman haitallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, millaisessa yhteydessä ja miten tapahtumat ohjelmassa kuvataan.

35. Kuvaohjelmalain 16 §:n (673/2013) 1 momentin mukaan, jos kuvaohjelma on 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla haitallinen lapsen kehitykselle, sille on ohjelman sisällön mukaan luokiteltava 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja ja annettava ohjelman sisältöä kuvaava symboli. Jos ohjelmaa ei ole pidettävä lapsen kehitykselle haitallisena, se on luokiteltava tarjottavaksi kaikenikäisille. Pykälän 2 momentin mukaan, jos kyseessä on ohjelma, joka on yksiselitteisesti tarkoitettu tarjottavaksi ainoastaan 18 vuotta täyttäneille, ohjelmaa ei luokitella. Tällaisen ohjelman saa tarjota vain, jos siihen tai sen yhteyteen on tehty selvästi havaittava merkintä 18 vuoden ikärajasta. Pykälän 3 momentin mukaan Kansallinen audiovisuaalinen instituutti voi hyväksyä ohjelmalle Euroopan unionin alueella annetun ikärajan ja sisältöä kuvaavan symbolin Suomessa käytettäviksi laissa tarkoitetulla tavalla ilman, että ohjelma luokitellaan Suomessa.

36. Kuvaohjelmalain 30 §:ssä (965/2015) säädetään muutoksenhausta kuvaohjelmaluokittelijan ja KAVI:n luokittelupäätökseen. Kuvaohjelmalain 33 §:ssä säädetään muutoksenhausta kuvaohjelmalautakunnan sille tehdyn muutoksenhaun johdosta antamaan päätökseen.

Unionin oikeuden merkitykselliset määräykset ja merkityksellinen oikeuskäytäntö

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta

37. SEUT 34 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä.

38. SEUT 36 artiklan mukaan, mitä 34 ja 35 artiklassa määrätään, ei estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Tuomio asiassa C-244/06 Dynamic Medien

39. Yhteisöjen tuomioistuimen 14.2.2008 antamassa tuomiossa asia C-244/06, Dynamic Medien (EU:C:2008:85) on katsottu, että kansallinen lainsäädäntö, jossa kielletään sellaisten kuvatallenteiden myynti ja luovuttaminen postimyynnissä, joita toimivaltainen kansallinen viranomainen tai kansallinen vapaaehtoinen itsesääntelyelin ei ole alaikäisten suojelemiseksi tarkastanut ja luokitellut ja joissa ei ole kyseisen viranomaisen tai elimen mainintaa niiden alimmasta sallitusta katseluiästä, on EY 28 artiklassa tarkoitettu määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide, joka on lähtökohtaisesti ristiriidassa kyseiseen artiklaan perustuvien velvoitteiden kanssa.

40. Tällainen lainsäädäntö on kuitenkin edellä mainitun määräyksen mukainen, jos sillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseessä olevan jäsenvaltion tavoitteleman lastensuojelullisen päämäärän saavuttamiseksi, kuten tilanne on silloin, kun lainsäädännössä ei kielletä tarkastamattomien kuvatallenteiden kaikkia myyntitapoja ja kun tällaisten kuvatallenteiden tuonti ja myynti aikuisille on sallittua, jos huolehditaan siitä, ettei lapsilla ole pääsyä niihin. Tilanne on päinvastainen vain, jos ilmenee, ettei kyseessä olevalla lainsäädännöllä luotu tarkastus-, luokittelu- ja merkintäjärjestelmä ole helposti käytettävissä, ettei sitä voida saattaa loppuun kohtuullisessa ajassa tai ettei hylkäävää päätöstä voida saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi (ks. 35, 42, 47 ja 48 kohta sekä tuomiolauselma).

Ennakkoratkaisupyynnön tarve

41. Koska kuvaohjelmatallenteiden luokittelua ja merkintää koskevia säännöksiä, jotka koskevat kuvaohjelmatallenteiden myyntiä verkkokaupassa, ei ole yhdenmukaistettu unionin tasolla, on niitä koskevia kansallisia säännöksiä arvioitava tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien SEUT 34 ja 36 artiklan kannalta.

42. Kuvaohjelmalain mukaan kuvaohjelmatallenteiden tarjoaminen Suomessa edellyttää lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa, että kuvaohjelmat on luokiteltu ja merkitty kuvaohjelmalain säännösten mukaisesti. Koska Booky.fi Oy on rekisteröity Suomessa, sen on noudatettava kuvaohjelmalakia tarjotessaan kuvaohjelmia Suomessa.

43. Kuvaohjelmalain 5 §:n 1 momentin mukainen kuvaohjelman tarjoamisen käsite kattaa korkeimman hallinto-oikeuden tämänhetkisen käsityksen mukaan kuvaohjelmatallenteiden tarjoamisen internetissä verkkokaupassa niiden tilaamista ja ostamista varten, kuten hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut. Tällöin kuvaohjelmalain mukaan jo tallenteita verkkokaupassa ostettavaksi tarjottaessa on tuotetietojen yhteydessä oltava kuvaohjelmalakiin perustuvan luokittelun mukainen ikärajamerkintä.

44. Kansalliset säännökset siten edellyttävät, että Booky.fi Oy:n on luokiteltava ja merkittävä kuvaohjelmalain mukaisesti kaikki sen verkkokaupassa tarjottavana olevat kuvaohjelmatallenteet jo siinä vaiheessa, kun ne ovat verkkokaupassa tilattavissa ja myytävinä. Riittävää ei ole, että tallenteet luokiteltaisiin vasta ennen niiden toimittamista Suomessa asuvalle ostajalle. Näin on riippumatta siitä, että tallenteet on mahdollisesti luokiteltu jo jonkun toisen jäsenvaltion luokittelusta vastaavan tahon toimesta.

45. Asiassa C-244/06, Dynamic Medien, annetun tuomion perusteella kyseessä olevan kaltainen kuvaohjelmatallenteiden luokittelua ja merkintää koskeva kansallinen lainsäädäntö muodostaa SEUT 34 artiklassa tarkoitetun tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavan toimenpiteen, joka on lähtökohtaisesti ristiriidassa kyseiseen artiklaan perustuvien velvoitteiden kanssa, jollei sitä voida objektiivisesti perustella.

46. Kuvaohjelmalain puheena olevat kuvaohjelmatallenteiden luokittelua ja merkintää koskevat velvollisuudet ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojella lapsia heidän hyvinvoinnilleen vahingollisilta tiedoilta ja aineistolta. Asiassa C-244/06, Dynamic Medien, annetun tuomion perusteella jäsenvaltiolla on harkintavalta arvioidessaan sitä lasten oikeuksien suojelun tasoa, joka lainsäädännöllä on tarkoitus toteuttaa. Mainitun tuomion mukaan säännöksillä toteutettujen keinojen on kuitenkin oltava omiaan takaamaan kyseisen päämäärän toteutuminen eikä niillä saa ylittää sitä, mikä on tarpeen päämäärän saavuttamiseksi.

47. Booky.fi Oy:n mukaan riittävää olisi, että ikärajaa koskeva kuvaohjelmalain mukainen merkintä olisi kuvaohjelmatallenteessa siinä vaiheessa, kun tallenne luovutetaan ostajalle. Booky.fi Oy:n mukaan sen koko valikoiman uudelleen luokitteleminen olisi taloudellisesti kannattamatonta ottaen huomioon valikoiman koko ja siitä Suomeen suuntautuvan myynnin määrä. Booky.fi Oy:n hallussa ei ole sen koko myyntivalikoima, vaan tallenteet tilataan kansainvälisiltä tukkumyyjiltä tilaus- tai ostotapahtuman perusteella.

48. Mikäli kuvaohjelmatallenteet tarjotaan ostajille verkkokaupassa toisen jäsenvaltion luokittelun mukaisilla ikärajamerkinnöillä, ostaja ei saisi myyntihetkellä kuvaohjelmalakiin perustuvan luokittelun mukaista tietoa kuvaohjelman sisällöstä ja sen perusteella tehtävästä ikärajamerkinnästä. Tällöin kansallisesti tavoiteltu lasten suojelun taso jäisi tältä osin toteutumatta. Kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan ikärajamerkinnän puuttuminen olisi ongelmallista myös kuluttajansuojaa koskevasta näkökulmasta, kun ostaja ei saisi asianmukaista tietoa kuvaohjelman sisällöstä ja ikärajamerkinnästä jo tallenteen ostohetkellä.

49. Korkeimman hallinto-oikeuden käsityksen mukaan tulkinnanvaraista on, ylitetäänkö kuvaohjelmalain mukaisella luokittelua ja ikämerkintää koskevalla vaatimuksella arvioitavana olevan kaltaisessa tapauksessa kuitenkin se, mikä on tarpeen lasten suojelemiseksi, kun otetaan huomioon myös jäljempänä todettavat kuvaohjelmalain mukaiseen sääntelyyn liittyvät seikat.

50. Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä oleva asia eroaa asiasta C 244/06, Dynamic Medien, siinä suhteessa, ettei kuvaohjelmalain mukaan ikärajamerkintöjä koskevasta vaatimuksesta voida poiketa, vaikka kuvaohjelmatallenteen ostajan täysi-ikäisyydestä olisi varmistuttu. Asiassa C 244/06, Dynamic Medien, annetun tuomion kohteena ollut Saksan lainsäädäntö ei kieltänyt tarkastamattomien kuvatallenteiden kaikkia myyntitapoja. Tarkastamattomien kuvatallenteiden tuonti ja myynti aikuisille oli sallittua sellaisten myyntikanavien välityksellä, joissa tavaran toimittaja ja ostaja ovat henkilökohtaisessa yhteydessä ja jotka mahdollistavat sen valvomisen, ettei lapsilla ole pääsyä näihin kuvatallenteisiin.

51. Kuvaohjelmalaki ei sinänsä edellytä kaikkien kuvaohjelmien luokittelua. Kuvaohjelmalain 9 §:ssä säädetään sisällön perusteella, lain 10 §:ssä valmistustarkoituksen perusteella ja lain 11 §:ssä KAVI:n myöntämän luvan perusteella luokittelusta ja merkitsemisestä vapautetuista kuvaohjelmista. Lain 16 §:n 3 momentin mukaan KAVI voi hyväksyä ohjelmalle Euroopan unionin alueella annetun ikärajan ja sisältöä kuvaavan symbolin Suomessa käytettäviksi laissa tarkoitetulla tavalla ilman, että ohjelma luokitellaan Suomessa.

52. Kuvaohjelmalain 16 §:n 2 momentin mukaan, jos kyseessä on ohjelma, joka on yksiselitteisesti tarkoitettu tarjottavaksi ainoastaan 18 vuotta täyttäneille, ohjelmaa ei luokitella. Tällaisen ohjelman saa tarjota vain, jos siihen tai sen yhteyteen on tehty selvästi havaittava merkintä 18 vuoden ikärajasta. Kyseinen säännös koskee kuvaohjelmia, jotka ovat sisällöltään vain aikuisille tarjottavaksi tarkoitettuja (kuten aikuisviihdeohjelmat).

53. Muut kuin edellä 51 ja 52 kohdassa todetut kuvaohjelmat on luokiteltava, eikä kansallinen lainsäädäntö sisällä siten säännöstä luokittelusta ja merkitsemisestä poikkeamisesta sillä perusteella, että kuvaohjelmatallenteen ostajan täysi-ikäisyydestä on varmistuttu. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa on arvioitava, voidaanko kuvaohjelmalain mukaista sääntelyä pitää edellä mainitun seikan vuoksi oikeasuhteisena lasten suojelemisen tavoitteeseen nähden.

54. Booky.fi Oy:n mukaan sen verkkokaupassaan tilattavaksi ja myytäväksi tarjoamia kuvaohjelmatallenteita voivat ostaa vain täysi-ikäiset henkilöt, eivätkä ikärajoja ja sisältöä koskevat merkinnät ole tämän vuoksi tarpeen lasten suojelemiseksi. Booky.fi Oy on ilmoittanut myyvänsä kuvaohjelmatallenteita toimitusehtojensa mukaan vain täysi-ikäisille henkilöille ja edellyttävänsä maksamisessa käytettävän maksupalveluntarjoajan maksutapavaihtoehtoja, joiden käyttäminen edellyttää täysi-ikäisyyttä.

55. Booky.fi Oy on myös tuonut esiin, että tieto tallenteen kuvaohjelmalain mukaisen luokittelun puuttumisesta ja tallenteen tarkoituksesta olla ainoastaan täysi-ikäisten saatavilla on välitetty muulla tavalla. Booky.fi Oy ei ole kuitenkaan osoittanut antaneensa kyseisiä tietoja kuvaohjelmatallenteiden tilaus- tai ostovaiheessa.

56. Booky.fi Oy on sinänsä pyrkinyt varmistumaan siitä, ettei sen tarjoamia kuvaohjelmatallenteita myydä alle 18-vuotiaille. Korkeimman hallinto-oikeuden käsityksen mukaan Booky.fi Oy:n toteuttamat toimet eivät kuitenkaan takaa sitä, etteivät alaikäiset henkilöt kuitenkin voisi tilata tai ostaa (esimerkiksi lahjakortilla) tai muutoin päästä sellaisiin kuvaohjelmatallenteisiin, jotka ovat heidän kehitykselleen sopimattomia.

57. Asiassa C-244/06, Dynamic Medien, annetun tuomion kohteena ollut Saksan lainsäädäntö poikkesi kuvaohjelmalain säännöksistä myös siinä suhteessa, että Saksan lainsäädäntöä ei sovellettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittuneisiin kuvatallenteiden myyjiin vaan myös myyjiin, joiden kotipaikka sijaitsi muissa jäsenvaltioissa.

58. Kuvaohjelmatallenteiden osalta kuvaohjelmalakia sovelletaan kuvaohjelman tarjoamiseen ja sen valvontaan lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Suomessa asuva kuvaohjelmatallenteen ostaja voi siten ostaa kuvaohjelmalain mukaisesti luokittelemattomia tallenteita muihin jäsenmaihin ja kolmansiin maihin sijoittautuneilta verkkokauppayrityksiltä, jos kuvaohjelmalaki ei sen 2 §:n 1 momentin nojalla tule sovellettavaksi. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa nousee esiin kysymys siitä, voidaanko uudelleen luokittelua koskevalla vaatimuksella tehokkaasti saavuttaa sillä tavoiteltu lasten suojelemista koskeva päämäärä, kun vaatimusta sovelletaan kuvaohjelmatallenteen tarjoamiseen verkkokaupassa vain, jos ohjelmaa tarjoaa yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity Suomessa tai jolla on toimipaikka Suomessa, tai ohjelmaa tarjoaa henkilö, joka on Suomen kansalainen tai jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa, taikka päätös ohjelman tarjoamisesta on tehty Suomessa.

59. Kuvaohjelmien uudelleen luokittelua ja merkintää koskevan vaatimuksen oikeasuhteisuuden arviointi on tulkinnanvaraista eikä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö sisällä tältä osin nimenomaista tulkintaohjetta ennakkoratkaisupyynnön kohteena olevan tapauksen kaltaisissa olosuhteissa.

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös ennakkoratkaisun pyytämisestä unionin tuomioistuimelta

60. Korkein hallinto-oikeus on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja pyytää unionin tuomioistuimelta SEUT 267 artiklan nojalla ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisun pyytäminen on tarpeen korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevan asian ratkaisemiseksi.

Ennakkoratkaisukysymykset

1. Onko SEUT 34 artikla, ottaen huomioon SEUT 36 artiklan, esteenä kuvaohjelmalain 5 §:n 1 momentin säännöksen tulkinnalle, joka edellyttää kuvaohjelmatallenteiden luokittelua kuvaohjelmalain mukaisesti ja kuvaohjelmalain mukaiseen luokitteluun perustuvien ikärajamerkintöjen tekemistä tuotetietojen yhteyteen jo siinä vaiheessa, kun kuvaohjelmatallenteet ovat verkkokaupassa myytävinä, vaikka kuvaohjelmatallenteet on luokiteltu ja merkitty toisessa jäsenvaltiossa, eikä tallenteita ole vielä toimitettu Suomeen?

Onko kysymyksen arvioinnissa merkitystä sillä, ettei kuvaohjelmalaki sisällä säännöstä luokittelusta ja merkitsemisestä poikkeamisesta sillä perusteella, että kuvaohjelmatallenteen ostajan täysi-ikäisyydestä on varmistuttu, ja että edellä todettua uudelleen luokittelua ja merkitsemistä koskevaa vaatimusta sovelletaan kuvaohjelmatallenteen tarjoamiseen verkkokaupassa vain, jos ohjelmaa tarjoaa yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity Suomessa tai jolla on toimipaikka Suomessa, tai ohjelmaa tarjoaa henkilö, joka on Suomen kansalainen tai jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa, taikka päätös ohjelman tarjoamisesta on tehty Suomessa?

2. Jos edellä todetun uudelleen luokittelua ja merkitsemistä koskevan vaatimuksen oikeasuhteisuus edellyttää, että vaatimuksesta voidaan poiketa sillä perusteella, että kuvaohjelmatallenteen ostajan täysi-ikäisyydestä on varmistuttu, onko täysi-ikäisille tapahtuvan myynnin osalta edellytettävä, että kuvaohjelmatallenteiden tilaus- ja ostovaiheessa ostajan täysi-ikäisyydestä on täysi varmuus vai riittääkö, että kuvaohjelmatallenteen myyjä pyrkii varmistumaan ostajan täysi-ikäisyydestä?

Saatuaan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun yllä oleviin kysymyksiin korkein hallinto-oikeus antaa lopullisen päätöksen asiassa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen ja Tero Leskinen. Asian esittelijä Saija Laitinen.