KHO:2022:82

Ulkomaalaislain mukaisessa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa oli sen ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaihtunut avustaja. Ensimmäinen avustaja oli esittänyt palkkiovaatimuksen oikeusapulain 17 a §:n (650/2016) voimassa ollessa. Uusi avustaja oli samassa asiassa esittänyt palkkiovaatimuksen oikeusapulain 17 a §:n kumoamisen 1.8.2021 jälkeen ja vaatinut oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaista tuntiperusteista palkkiota.

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko uudelle avustajalle maksaa tuntiperusteinen palkkio, kun asia oli tullut vireille ja ensimmäinen avustaja oli esittänyt asiassa palkkiovaatimuksen oikeusapulain 17 a §:n ollessa voimassa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiassa maksettava palkkio tuli kokonaisuutena määrätä asiakohtaisena. Se seikka, että uusi avustaja oli kumoamislain voimaantulon jälkeen esittänyt samassa asiassa uuden palkkiovaatimuksen, ei muuttanut palkkion määräytymisen perustetta.

Oikeusapulaki 9 § 2 momentti, 17 § 1 momentti ja 17 a § (650/2016)

Oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annettu laki 2 §

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 7 a § (761/2016) 2 momentti (816/2018)

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Helsingin hallinto-oikeus 23.3.2021 nro H1239/2021

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

(---)

Oikeustieteen maisteri A:n avustajanmääräys peruutetaan pyynnön mukaisesti ja uudeksi avustajaksi määrätään 31.1.2022 lukien asianajaja B.

Asianajaja B:n vaatimus palkkion maksamisesta tuntiperusteisena hylätään. Samoin hylätään vaatimus palkkion maksamisesta osittain korotettuna.

Oikeustieteen maisteri A:lle ja asianajaja B:lle maksetaan valtion varoista vaatimukset enemmälti hyläten asiakohtaisena palkkiona yhteensä 200 euroa, joka on jaettava avustajien kesken tasan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut oikeusavun palkkiosta

Sovellettavat oikeusohjeet

(1) Oikeusapulain 9 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi käsiteltävänään olevassa asiassa ja oikeusaputoimisto muussa kuin tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa oikeusavun saajan tai avustajan perustellusta pyynnöstä tai pätevästä syystä omasta aloitteestaan peruuttaa avustajan määräyksen ja määrätä toisen avustajan.

(2) Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan, jollei sellaisen selvityksen esittäminen ole tarpeetonta.

(3) Oikeusapulain 17 a §:n (650/2016) mukaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio avustajan tehtävien hoitamisesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin asiakohtaisen palkkion määrästä.

(4) Oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain (738/2021) 2 §:n 1 momentin mukaan mainittu laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021. Saman pykälän 2 momentin mukaan yksityisen avustajan palkkioon kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa sovelletaan sanotun lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos palkkiovaatimus on tehty ennen sanotun lain voimaantuloa.

(5) Hallituksen esityksessä laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta (HE 247/2020 vp) todetaan muun ohella seuraavaa:

”Tältä osin esitystä on muutettu niin, että oikeusapulain oikeusavun palkkioperustetta koskeva muutos koskisi lain voimaan tulon jälkeen tehtäviä palkkiovaatimuksia.

(---)

Oikeusapulain muutoksen tultua voimaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa yksityiselle avustajalle maksettaisiin palkkio tehtävään käytetyn ajan perusteella, kun palkkiovaatimus tehdään lain voimaan tultua.”

(6) Lakivaliokunnan mietinnössä edellä tarkoitetusta hallituksen esityksestä (LaVM 11/2021 vp) todetaan muun ohella seuraavaa:

”Ehdotetun lain 2 § sisältää voimaantulosäännöksen, jonka 2 momentin mukaan yksityisen avustajan palkkioon kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos palkkiovaatimus on tehty ennen tämän lain voimaantuloa. Tämä merkitsee sitä, että asiakohtainen palkkio maksetaan, jos palkkiovaatimus on tehty ennen tämän lain voimaantuloa. Jos taas palkkiovaatimus tehdään lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan oikeusapulain yleisiä säännöksiä tuntiperusteisesta palkkiosta. Tuntiperusteinen palkkio maksetaan siten myös niissä oikeusapuasioissa, jotka ovat vireillä lain voimaan tullessa, jos palkkiovaatimus esitetään lain voimaantulon jälkeen. Säännös koskee yhtä lailla sekä hallintovaiheen että tuomioistuinvaiheen oikeusavusta maksettavaa palkkiota.

Esityksen valiokuntakäsittelyssä voimaantulosäännöstä on kannatettu, mutta esiin on tuotu myös muita vaihtoehtoja, kuten sitä, että palkkioperuste määräytyisi oikeusapuasian vireille tulon mukaan tai että lainmuutosta sovellettaisiin myös kaikissa lain voimaan tullessa vireillä olevissa oikeusapuasioissa. Lakivaliokunta on kuitenkin päätynyt tukemaan hallituksen esitykseen sisältyvää ratkaisua, jonka mukaan palkkioperuste määräytyy palkkiovaatimuksen esittämisen ajankohdan mukaan. Oikeusapulain 17 ja 18 §:ssä säädetään palkkiolaskun esittämisestä. Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista säädetään, että oikeusapulain 17 §:n mukainen selvitys asiassa suoritetuista toimenpiteistä ja kuluista toimitetaan oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta. Viime kädessä palkkiovaatimuksen päivämäärä voidaan siten tarkastaa sähköisestä asiointipalvelusta tai valituskirjelmästä, jos vaatimus on siinä esitetty.”

(7) Oikeusministeriön 25.5.2021 päivätyssä lakivaliokunnalle antamassa vastineessa hallituksen esityksestä annettuihin lausuntoihin todetaan muun ohella:

”Oikeusministeriö näkee selkeämmäksi sen, että palkkioperuste määräytyy sen ajankohdan mukaan, milloin palkkiovaatimus ensimmäisen kerran esitetään. Viime kädessä palkkiovaatimuksen päivämäärä voidaan tarkastaa sähköisestä asiointipalvelusta tai valituskirjelmästä, jos vaatimus on siinä ensimmäisen kerran esitetty. Mahdolliset täydennykset eivät vaikuttaisi asiaan.

Oikeusministeriö ei katso nyt aiheelliseksi muuttaa esitystä oikeusapulain 17 a §:n kumoamista koskevaa voimaantulosäännöstä.”

(8) Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 a §:n (761/2016) 2 momentin (816/2018) mukaan palkkio on, ellei erityisistä syistä muuta johdu, 200 euroa korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa, jos kyse on ulkomaalaislain (301/2004) 101 §:ssä tarkoitetusta ilmeisen perusteettomasta hakemuksesta, 102 §:ssä tarkoitetusta uusintahakemuksesta tai 103 §:ssä tarkoitetusta asian tutkimatta jättämisestä.

Keskeiset tosiseikat

(9) Asia on tullut vireille korkeimmassa hallinto-oikeudessa 29.3.2021, kun muutoksenhakijan avustaja oikeustieteen maisteri A on toimittanut asiassa valituslupahakemuksen.

(10) Asianajaja B on 4.2.2022 pyytänyt, että hänet määrätään muutoksenhakijan avustajaksi 31.1.2022 alkaen. A on ilmoittanut suostuvansa tähän.

(11) A on valituslupahakemuksessa vaatinut palkkionsa korvaamista valtion varoista ja on samassa yhteydessä toimittanut laskuerittelyn oikeushallinnon sähköiseen asiointipalveluun, jonka mukaan hän vaatii asiakohtaisena palkkiona 400 euroa.

(12) B on 11.2.2022 toimittamassaan täydennyksessä vaatinut palkkionsa korvaamista valtion varoista ja samassa yhteydessä toimittanut laskun oikeushallinnon sähköiseen asiointipalveluun. Toimitetun laskun mukaan hän vaatii palkkiota seitsemän työtunnin perusteella, johon sisältyy 20 prosentin kielikorotus yhden tunnin osalta sekä varaus päätöksen tiedoksiannon tulkkaukseen.

Oikeudellinen arviointi

(13) Oikeustieteen maisteri A:n avustajanmääräys peruutetaan pyynnön mukaisesti oikeusapulain 9 §:n 2 momentin perusteella. Uudeksi avustajaksi määrätään 31.1.2022 lukien asianajaja B.

(14) Asiassa ensimmäisenä avustajana toiminut A on valituslupahakemuksessaan vaatinut palkkionsa korvaamista valtion varoista ja myös toimittanut asiassa laskuerittelyn ennen 1.8.2021. Ensimmäinen palkkiovaatimus asiassa on siten esitetty oikeusapulain 17 a §:n (650/2016) ollessa voimassa.

(15) Oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti asiassa sovelletaan palkkiovaatimuksen esittämisen ajankohtana voimassa ollutta oikeusapulain 17 a §:ää (650/2016). Tämän mukaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio avustajan tehtävien hoitamisesta.

(16) Edellä selostettujen lainmuutoksen esitöiden perusteella on pääteltävissä, että lainsäätäjän tarkoituksena on ollut, että palkkioperuste määräytyy sen ajankohdan perusteella, jolloin palkkiovaatimus esitetään ensimmäisen kerran. Koska palkkiovaatimus on esitetty ennen kumoamislain voimaantuloa, asiasta maksetaan kokonaisuudessaan asiakohtainen palkkio. Palkkion määräytymisen peruste ei voi muuttua asian käsittelyn aikana, vaan ratkaisevaa on se, millä perusteella palkkiota on voinut vaatia silloin, kun palkkiovaatimus asiassa ensimmäisen kerran esitettiin. Se seikka, että sama tai uusi avustaja esittää samassa asiassa uuden palkkiovaatimuksen 1.8.2021 jälkeen, ei siten muuta asiassa maksettavan palkkion määräytymisen perustetta.

(17) Koska kysymys on oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen 7 a §:n (761/2016) 2 momentissa (816/2018) tarkoitetusta asiasta, avustajille maksetaan asiakohtaisena palkkiona 200 euroa. Kun otetaan huomioon, että valituslupahakemus on peruutettu, B:n varaus päätöksen tiedoksiannon tulkkauskuluihin hylätään.

(18) B on vaatinut yhden tunnin osalta palkkiota korotettuna. Korotuksen perusteeksi on ilmoitettu, että toimeksianto on otettu vastaan kiireellisenä englannin kielellä. Palkkion korottamisesta määrätään oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen 8 §:ssä (761/2016). Sen mukaan avustajan palkkiota, ei kuitenkaan 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota, korotetaan siinä mainituissa tilanteissa enintään 20 prosenttia. Asiakohtaista palkkiota kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa ei näin ollen voida maksaa korotettuna.

(19) Avustajan vaihtamisen ajankohta huomioon ottaen ja kun muuta selvitystä toimenpiteiden jakautumisesta avustajien kesken ei ole esitetty, asiakohtainen palkkio on jaettava avustajien kesken tasan. Avustajille maksetaan valtion varoista vaatimukset enemmälti hyläten A:lle palkkiona 100 euroa ja B:lle palkkiona 100 euroa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari ja Robert Utter. Asian esittelijä Paul Karlsson.