KHO:2023:52

Muutoksenhakija oli ollut aikaisemmissa saamelaiskäräjävaaleissa merkittynä vaaliluetteloon. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta päätti laatia vuoden 2023 vaalien vaaliluettelon edellisten vaalien vaaliluettelon pohjalta siten, että päätöksestä tarkemmin ilmeneviä henkilöitä ei merkitä vaaliluetteloon. Muutoksenhakija kuului näiden joukkoon eikä häntä sisällytetty vaalilautakunnan vahvistamaan vaaliluetteloon.

Muutoksenhakija esitti valituksessaan, että vaalilautakunnan päätös merkitsee vaalilautakunnan tekemää itseoikaisua, jolloin päätöksestä voi valittaa suoraan korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Valitus jätettiin tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaalilautakunta ei ollut tehnyt sellaista päätöstä, johon voi saamelaiskäräjistä annetun lain 26 b:n 1 momentti huomioon ottaen hakea muutosta valittamalla korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Vaalilautakunnan päätöksessä ei ollut kyse itseoikaisusta, koska itseoikaisu koskee vahvistetussa vaaliluettelossa ilmenneiden virheiden korjaamista. Vaaliluettelon vahvistamiseen voidaan vaatia oikaisua vaalilautakunnalta ja sen jälkeen saattaa oikaisuvaatimus saamelaiskäräjien hallituksen ratkaistavaksi. Vasta saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Laki saamelaiskäräjistä 23 § 1 momentti, 23 a § 3 momentti, 26 §, 26 a § ja 26 b §
Hallintolaki 49 b § 1 momentti

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta 21.2.2023 § 7

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta 28.2.2023

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta eikä täytäntöönpanon kieltämistä koskevaa vaatimusta.

Muutoksenhakijan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Asian tausta

(1) Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on 21.2.2023 päättänyt, että se laatii vaaliluettelon vanhan vaaliluettelon pohjalta siten, että liitteessä 1 mainittuja henkilöitä ei merkitä vuoden 2023 vaaliluetteloon. Muutoksenhakija kuuluu liitteessä mainittuihin. Päätöksen perusteluissa on viitattu YK:n ihmisoikeuskomitean ja YK:n rotusyrjinnän vastaisen komitean ratkaisuihin.

(2) Saamelaiskäräjien vaalilautakunta vahvisti vaaliluettelon 28.2.2023. Vaaliluettelo on ollut nähtävillä 20.–31.3.2023.

Vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(3) Muutoksenhakija on valituksessaan vaatinut, että saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätös hänen poistamisestaan vaaliluettelosta kumotaan ja poistetaan ja vaalilautakunta velvoitetaan merkitsemään hänet saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä ja saamelaiskäräjät on velvoitettava korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut. Vaatimusten tueksi on esitetty seuraavaa:

(4) Vaalilautakunta ei perustele yksityiskohtaisesti sitä, mihin muutoksenhakijan poistaminen vaaliluettelosta perustuu. Muutoksenhakijalle toimitetussa 9.3.2023 päivätyssä tiedoksiantokirjeessä ja 21.2.2023 tehdyssä päätöksessä on viitattu saamelaiskäräjistä annetun lain 26 §:ään, joka koskee vaaliluetteloon hakeutumista.

(5) Vaaliluetteloon jo merkitty henkilö voidaan poistaa vaaliluettelosta omasta pyynnöstään tai kuoleman johdosta. Laki ei mahdollista jo vaaliluetteloon merkityn henkilön poistamista vaalilautakunnan päätöksellä. Vaalilautakunnan päätös on tehty selvästi saamelaiskäräjistä annetun lain itseoikaisua koskevan 26 a §:n nojalla, jolloin päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(6) Asiassa on ratkaistavana, onko asiassa tehty sellaista päätöstä, johon voi saamelaiskäräjistä annetun lain nojalla hakea muutosta suoraan valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vaalilautakunnan päätökset

(7) Saamelaiskäräjistä annetun lain 23 §:n 1 momentin mukaan vaalilautakunta laatii äänioikeutetuista vaaliluettelon edellisten vaalien vaaliluettelon ja väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta. Lain 23 a §:n 3 momentin mukaan vaalilautakunta vahvistaa ja allekirjoittaa vaaliluettelon viimeistään vaalivuoden helmikuun viimeisenä päivänä.

(8) Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on 21.2.2023 päättänyt saamelaiskäräjien vaaliluettelon laatimisesta siten, ettei päätöksen liitteessä mainittuja edellisten vaalien vaaliluetteloon merkittyjä henkilöitä merkitä vuoden 2023 vaalien vaaliluetteloon. Vaalilautakunta on tämän päätöksen mukaisesti vahvistanut vaaliluettelon 28.2.2023.

Sovellettavat säännökset valittamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

(9) Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 b §:n 1 momentin mukaan saamelaiskäräjien hallituksen 26 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ja vaalilautakunnan 26 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 14 päivänä siitä päivästä, kun asianomainen on saanut päätöksestä tiedon.

(10) Saamelaiskäräjälain 26 § koskee vaaliluettelon oikaisuvaatimusta.

(11) Saamelaiskäräjälain 26 a § koskee vaalilautakunnan itseoikaisua.

Oikeudellinen arviointi valittamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

(12) Muutoksenhakija on esittänyt, että vaalilautakunnan päätöksessä jättää hänet ottamatta vaaliluetteloon on tosiasiallisesti kyse saamelaiskäräjistä annetun lain 26 a §:ssä tarkoitetusta itseoikaisusta.

(13) Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 a §:n 1 momentin mukaan, jos vaalilautakunta katsoo, että henkilö on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai oikeudettomasti otettu siihen taikka että häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, vaalilautakunnalla on viran puolesta oikeus lisätä henkilö vaaliluetteloon tai poistaa hänet vaaliluettelosta taikka korjata häntä koskeva virheellinen merkintä.

(14) Korkein hallinto-oikeus toteaa, että itseoikaisu koskee vahvistetussa vaaliluettelossa ilmenneitä teknisluonteisia virheitä, jotka ovat niin ilmeisiä, että vaalilautakunta voi korjata virheen omasta aloitteestaan (ks. HE 234/2002 vp). Koska vaalilautakunnan päätös 21.2.2023 ajoittuu vaaliluettelon laatimisvaiheeseen, kyseessä ei ole itseoikaisu. Itseoikaisu ei myöskään voi kohdistua vaaliluettelon vahvistamiseen vaan vasta vahvistamisen jälkeen mahdollisesti ilmeneviin virheisiin.

(15) Edellä mainittuun nähden kysymys ei ole saamelaiskäräjistä annetun lain 26 b §:ssä tarkoitetusta vaalilautakunnan 26 a §:ssä tarkoitetusta päätöksestä, johon saisi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

(16) Vahvistettu vaaliluettelo on ollut nähtävillä 20.–31.3.2023.

(17) Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 § koskee vaaliluettelon oikaisuvaatimusta. Sen 1 momentin mukaan se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai että häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, voi kirjallisesti vaatia oikaisua vaalilautakunnalta viimeistään 14 päivänä vaaliluettelon nähtävillä pitämistä koskevan ajan päättymisestä. (– –) Saman pykälän 2 momentin mukaan vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi saattaa oikaisuvaatimuksen saamelaiskäräjien hallituksen ratkaistavaksi viimeistään 14 päivänä siitä päivästä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. (– –).

(18) Oikaisuvaatimusmenettelystä on säädetty yleisesti hallintolain 7 a luvussa. Hallintolain 49 b §:n 1 momentin mukaan laissa säädetään erikseen, jos päätökseen saa vaatia oikaisua. Tällöin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

(19) Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 b §:n 1 momentin mukaan vasta saamelaiskäräjien hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tuossa yhteydessä on mahdollista saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi se, onko muutoksenhakija voitu jättää merkitsemättä vuoden 2023 vaalien vaaliluetteloon. Valitus on ennenaikainen.

Lopputulos

(20) Edellä mainituilla perusteluilla vaalilautakunnan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja valitus täytäntöönpanokieltovaatimuksineen on jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulut

(21) Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §, muutoksenhakijalle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander ja Juha Lavapuro. Asian esittelijä Elina Ranz.