KHO:2023:76

Kansaneläkelaitos ei ollut myöntänyt A:lle perustoimeentulotukea, koska tukea myönnettäessä huomioon otettavat tulot ja varat olivat ylittäneet huomioon otettavat menot. Varoina oli otettu huomioon muun ohella A:n avopuolison eräällä pankkitilillä olleet merkittävät rahavarat.

Hallinto-oikeus oli kumonnut Kansaneläkelaitoksen päätöksen. Hallinto-oikeuden mukaan A:n avopuolison tilivaroja ei olisi tullut ottaa huomioon, koska varat olivat toimeentulotuesta annetun lain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla tarpeen avopuolison oman jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi. Hallinto-oikeus oli viitannut myös avopuolison taloudellisia asioita hoitavan edunvalvojan asiassa ilmaisemaan kielteiseen kantaan.

Korkein hallinto-oikeus totesi toimeentulotuesta annetun lain 12 §:n 2 momentin merkitsevän poikkeusta siitä pääsäännöstä, että henkilön ja perheenjäsenten toimeentulotukea myönnettäessä käytettävissä olevat varat otetaan huomioon. Tätä poikkeusta oli lähtökohtaisesti tulkittava suppeasti. Momentin 4 kohdassa oli katsottava tarkoitetun varoja, joilla oli momentin 1–3 kohdassa erikseen määriteltyyn omaisuuteen rinnastettavaa merkitystä henkilön tai perheen omatoimisen selviytymisen edistämisen ja toimeentulon turvaamisen kannalta.

A:n avopuolison tilivaroja ei pidetty toimeentulotuesta annetun lain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuina varoina. Kysymys ei ollut varoista, jotka olisi tullut jättää muullakaan laissa säädetyllä perusteella ottamatta huomioon perustoimeentulotukea myönnettäessä. Asiaa ei ollut arvioitava toisin A:n avopuolison taloudellisia asioita koskevan edunvalvonnan vuoksi. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja Kansaneläkelaitoksen päätös saatettiin voimaan.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 momentti, 2 § 1 momentti, 3 § sekä 12 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Joni Heliskoski ja Toni Kaarresalo. Asian esittelijä Marja-Liisa Judström.

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla HFD 2023:76