KHO:2023:77

Aluehallintovirasto oli myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vesilain mukaisen luvan vetovaijerien ja sähkökaapelin asentamiseen lossiväylälle kahden saaren välille. Hankkeen tarkoituksena oli korvata dieselkäyttöinen lossi uudella sähkökäyttöisellä lossilla.

Sähkökäyttöisen lossin ollessa liikkeessä sen vetovaijerit nousivat vedenpinnan yläpuolelle. Asiassa oli arvioitava, vaaransivatko vetovaijerit tästä syystä yleistä turvallisuutta siten, että luvan myöntämiselle oli vesilaissa tarkoitettu ehdoton este.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vesilakiin oli lain esitöiden mukaan sisällytetty ehdoton luvanmyöntämiseste erityisesti suurhankkeiden yleistä toteuttamistapaa ohjaavan vaikutuksen vuoksi. Nyt esillä olevassa tapauksessa hankkeesta vesiliikenteelle aiheutuva vaara rajoittui puheena olevalle lossiväylälle ja sen välittömään läheisyyteen. Koska vaara kohdistui tiettyyn vesialueeseen, sen käyttäjien voitiin perustellusti edellyttää olevan tietoisia vaarasta ja varautuvan siihen. Kyseinen lossihanke ei siten vaarantanut yleistä turvallisuutta vesilaissa tarkoitetulla tavalla, eikä ehdotonta estettä luvan myöntämiselle ollut.

Vesilaki 2 luku 3 § 1 momentti 1 kohta, 3 luku 4 § 1 momentti 2 kohta ja 2 momentti ja 6 ja 7 § sekä 10 luku 4 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Dahl ja Olli Malve. Asian esittelijä Pekka Kemppainen.

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla HFD 2023:77