6.10.2015/2866

Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasiassa antamaan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa oli todettu muun ohella, että valituskirjelmä oli toimitettava Maahanmuuttovirastolle. Valitusosoituksessa ei kuitenkaan ollut säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaista mainintaa siitä, että valitusasiakirjojen tuli olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusosoituksessa ei ollut myöskään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaista mainintaa siitä, että valitus voidaan toimittaa Maahanmuuttovirastolle sähköisesti, eikä siihen sisältynyt viraston kanssa sähköisessä asioinnissa käytettävää yhteystietoa. Valitusosoitus oli mainituista syistä virheellinen.

Hallinto-oikeuden olisi tullut hallintolainkäyttölain 30 §:n 1 momentin nojalla tutkia muutoksenhakijan valitusajan viimeisenä päivänä toimitettu valitus siitä huolimatta, että se oli jätetty sähköpostitse viraston aukioloajan päättymisen jälkeen. Kun huomioon otettiin hallintolainkäyttölain 26 §:n 2 momentti sekä ulkomaalaislain 197 §:n 1 momentti, ei asian arvioinnissa ollut merkitystä sillä, että muutoksenhakija oli toimittanut valituskirjelmänsä valitusosoituksen ohjauksesta poiketen hallinto-oikeudelle Maahanmuuttoviraston sijasta.

Hallinto-oikeuden päätös, jolla valitus oli jätetty myöhästyneenä tutkimatta, kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle lainmukaisessa järjestyksessä käsiteltäväksi.

Hallintolainkäyttölaki 14 § 1–3 momentti, 22 §, 26 § 1 ja 2 momentti sekä 30 § 1 momentti

Laki säädettyjen määräaikain laskennasta 6 §

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 7 §

Ulkomaalaislaki 190 § 1 momentti, 197 § 1 momentti

Ks. ja vrt. myös KHO 2007:58

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Heikki Harjula. Asian esittelijä Saija Laitinen.