10.3.2016/780

Sähköpostina toimitettu valituskirjelmä oli saapunut tuomioistuimen tietojärjestelmän ensimmäiselle palvelimelle valitusajan viimeisenä päivänä sekunnilleen kello 16.15.05. Valitus jätettiin määräajan jälkeen tehtynä tutkimatta.

Hallintolainkäyttölaki 22 §, 26 § 1 momentti ja 51 § 2 momentti

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 § ja 10 §

Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 6 § 1 momentti

Asetus valtion virastojen aukiolosta (332/1994) 1 §

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Sakari Vanhala, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Heikki Harjula. Asian esittelijä Antti Huotari.