10.3.2016/788

Ympäristölupa – Turkistarha – Toiminnan laajentaminen – Luvan raukeaminen osittain

Antopäivä: 10.3.2016
Taltionumero: 788
Diaarinumero: 3761/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T788

Terveydenhoitoviranomaisen A:lle 2.4.1985 myöntämän sijoituspaikkaluvan mukaan kiinteistöllä M sijaitsevassa turkistarhassa sai olla 300 metriä varjotaloja ja paikat 720 siitosminkkinaaraalle tai 180 siitoskettunaaraalle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli 4.6.2002 myöntänyt A:lle ympäristöluvan turkistarhan laajentamiseen niin, että varjotaloja sai olla yhteensä 540 metriä ja siitoskettunaaraita 220.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellään hylättyä B:n ja C:n vaatimuksen, jonka mukaan A:lle turkistarhan laajentamiseen 4.6.2002 myönnetty ympäristölupa tuli katsoa rauenneeksi, Vaasan hallinto-oikeus B:n ja C:n valituksesta kumosi viranomaisen päätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan turkistarhan laajentamiseen 4.6.2002 myönnetty ympäristölupa oli rauennut.

Korkein hallinto-oikeus A:n valituksesta kumosi hallinto-oikeuden päätöksen. Korkein hallinto-oikeus otti asian suoraan ratkaistavakseen ja päätti, että A:lle myönnetty ympäristölupa raukeaa siltä osin kuin se koskee kiinteistöllä M sijaitsevan turkistarhan toteutumatta jäänyttä laajentamista. Tarhan salaojien laajentaminen ja kahden uuden varjotalon perustusten tekeminen eivät olleet ympäristönsuojelulain 57 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla toiminnan tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia. Lupa jäi siten voimaan muilta osin.

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 57 § 1 momentti 2 kohta

Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) 5 § 2 momentti

Ks. myös ympäristönsuojelulaki (527/2014) 88 § 1 momentti 2 kohta

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, hallintoneuvokset Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Mikael Hildén ja Rauno Pääkkönen. Asian esittelijä Petri Leinonen.

 
Julkaistu 10.3.2016  Päivitetty 11.3.2016