23.6.2016/2809

Työnantaja oli jättänyt toimittamatta ennakonpidätyksen vuosina 2006-2009 maksetuista palkoiksi katsotuista eristä. Toimittamattomat ennakonpidätykset maksuunpantiin työnantajalle yritysverotoimiston 20.10.2010 tekemillä maksuunpanopäätöksillä. Maksuunpantuja määriä voitiin tällöin korottaa ennakkoperintälain (1118/1996) 44 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella enintään 30 prosentilla ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain (608/2009) sittemmin muutetun voimaantulosäännöksen 3 ja 6 momenttien nojalla. Vuodet 2006–2009.

Ennakkoperintälaki (1118/1996) 44 § 1 momentti 1 kohta

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulossäännöksen muuttamisesta (751/2009) 3 ja 6 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Anu Punavaara.