14.11.2016/4786

X:n kaupungin va. kaupunginjohtaja oli 19.2.2013 tehnyt päätöksiä, jotka koskivat määräaikaisen kansliapäällikön palkkaamista. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli sähköpostitse 25.2.2013 ilmoittanut va. kaupunginjohtajalle tekevänsä päätöksen otto-oikeuden käyttämisestä va. kaupunginjohtajan päätöksiin. Kaupunginhallitus oli käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.2.2013, ja kaupunginhallituksen pöytäkirjassa oli asian selostusosassa todettu, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli käyttänyt otto-oikeutta kaupunginjohtajan mainituissa päätöksissä kyseessä olleessa asiassa.

Kuntalaissa ja X:n kaupungin hallintosäännössä ei ollut tarkempia säännöksiä tai määräyksiä otto-oikeuden käyttämisessä noudatettavasta menettelystä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan sähköpostiviestiä, jonka sisältö ilmeni myös kaupunginhallituksen samana päivänä pidetyn kokouksen pöytäkirjasta, oli pidettävä riittävänä selvityksenä siitä, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli 25.2.2013 päättänyt käyttää otto-oikeutta. Kun va. kaupunginjohtajan päätökset oli tehty 19.2.2013, oli myös selvää, että asia oli otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 51 §:n 4 momentissa säädetyssä määräajassa.

Kuntalaki (365/1995) 51 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Riitta Kreula.