2.3.2017/889

Hallinto-oikeus oli velvoittanut kunnan korvaamaan A:n oikeudenkäyntikuluja 4 000 euroa, joista kulujen osuudeksi hallinto-oikeus oli arvioinut 1 500 euroa ja palkkiovaatimuksen osaksi 2 500 euroa. A ei ollut käyttänyt omassa asiassaan valitusta tehdessään asiamiestä, vaan hän oli laatinut oikeudenkäyntikirjelmät ja tehnyt muut muutoksenhakumenettelyyn liittyvät työt itse.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että oikeudenkäyntikulujen korvaus oli siihen sisältyvän palkkion osalta korvausta oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä. Kysymyksessä ei ollut tuloverolain 78 §:ssä tarkoitettu verovapaa vahingonkorvaus vaan tuloverolain 29 §:ssä tarkoitettu veronalainen ansiotulo. Palkkiosta oli tullut toimittaa ennakonpidätys. Verovuoden 2014 ennakkoperintä. Äänestys 4–1.

Ennakkoperintälaki 1 § ja 9 § 1 momentti

Tuloverolaki 29 § 1 momentti ja 78 §

Oikeudenkäymiskaari 21 luku 8 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Paula Makkonen.