3.4.2017/1526

Kaupungin tietohallintojohtaja oli valinnut tietohallintoasiantuntijan sijaiseksi DI-tutkinnon suorittaneen henkilön. Kaupunginhallitus hylkäsi sijaisuutta hakeneen A:n oikaisuvaatimuksen. Valituksessaan hallinto-oikeudessa A esitti muun ohella, että hakuilmoituksesta ei ollut käynyt ilmi, että sijaisuus täytetään vuorotteluvapaan ajaksi. Sijaiseksi valittu henkilö ei täyttänyt vuorotteluvapaalain edellytyksiä. Päätöksestä ei käynyt ilmi, miten työ- ja elinkeinoviranomainen ja kaupunki olivat yhdessä arvioineet vuorotteluvapaalain mukaisesti muiden hakijoiden kuin valitun henkilön sopivuutta vuorotteluvapaan sijaiseksi.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

Hallinto-oikeudella oli ollut asiaa ratkaistessa käytössään vain A:n tekemä oikaisuvaatimus ja valituskirjelmä, tietohallintojohtajan ja kaupunginhallituksen valituksenalaiset päätökset sekä kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle A:n valituksen johdosta antama lausunto. Hallinto-oikeudella ei sen sijaan ollut käytettävissään muita valituksenalaisten päätösten perusteena olevia asiakirjoja, joita viranhakutilanteessa ovat yleensä muun ohella viranhakuilmoitus, valittajan, valitun hakijan ja varasijalle valitun hakijan hakemusasiakirjat liitteineen sekä nyt esillä olevan kaltaisessa asiassa selvitys siitä, milloin ja missä menettelyssä työ- ja elinkeinoviranomainen oli antanut hyväksyntänsä valinnalle.

Korkein hallinto-oikeus kumosi A:n valituksesta hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi sillä perusteella, että hallinto-oikeus ei ollut asiassa noudattanut hallintolainkäyttölain 33 §:n 1 momentin mukaista selvittämisvelvollisuuttaan.

Vuorotteluvapaalaki 9 § 1 momentti (925/2012)

Hallintolainkäyttölaki 33 § 1 momentti

Kuntalaki (356/1995) 90 § (1375/2007)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riitta Hämäläinen.