15.6.2017/2874

Kehitysvammaisten erityishuolto – Muutoksenhaun muuttuminen valitusluvanvaraiseksi – Lainmuutoksen voimaantulo – Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen lain voimaantulon jälkeen

Antopäivä: 15.6.2017
Taltionumero: 2874
Diaarinumero: 3167/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2874

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin oli 10.6.2016 voimaan tulleella lailla 381/2016 lisätty uusi 81 d §, jonka mukaan hallinto-oikeuden päätökseen lain 33 §:n 3 momentissa tarkoitetussa asiassa, eli päätökseen henkilön määräämisestä erityishuollon toimintayksikköön tahdostaan riippumatta, saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lainmuutokseen ei ollut sisällytetty siirtymäsäännöstä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 81 d §:ää oli sovellettava asioissa, joissa hallinto-oikeuden päätös oli annettu 10.6.2016 tai sen jälkeen.

Kun hallinto-oikeuden 24.8.2016 antamassa päätöksessä oli kysymys lapsen oikeudesta kuntouttavaan päivähoitoon kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettuna maksuttomana erityishuoltona, asian käsitteleminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellytti valituslupaa.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 81 d §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Matti Halén, Eija Siitari, Outi Suviranta, Antti Pekkala ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Mika Paavilainen.

 
Julkaistu 15.6.2017