18.8.2017/3956

Postitoiminta – Yleispalvelu – Postipakettipalvelut – Täytäntöönpanomääräys – Päätöksen kumoaminen – Määräys noudattaa kumottua päätöstä – Postilaki – Postidirektiivi – Direktiivin tulkintavaikutus

Antopäivä: 18.8.2017
Taltionumero: 3956
Diaarinumero: 1469/2/15 ja 1474/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3956

Hallinto-oikeus oli kumonnut Viestintäviraston päätöksen postilain mukaisen yleispalveluvelvollisuuden asettamisesta ja palauttanut asian Viestintävirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus ei ollut antanut päätöksessään määräystä noudattaa Viestintäviraston kumottua päätöstä siihen saakka, kunnes Viestintävirasto on käsitellyt uudelleen kysymyksessä olevan postipalveluiden yleispalvelua koskevan asian.

Postilain ja sillä täytäntöön pannun postidirektiivin lähtökohtana on, että sääntelyviranomaisen päätöstä noudatetaan muutoksenhakuprosessin ajan. Postilain ja postidirektiivin tavoite turvata käyttäjille postipalvelujen yleispalvelu ja markkinoiden vakaus edellytti, että hallinto-oikeuden päätöksellään kumoamaa Viestintäviraston päätöstä oli tullut noudattaa siihen saakka, kunnes Viestintävirasto oli tehnyt markkinoiden arvioinnin ja asettanut päätöksellään yleispalveluvelvollisuuden, jos markkinoiden arviointi oli osoittanut sen välttämättömäksi yleispalvelun turvaamiseksi.

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 3 momenttia, jonka nojalla hallinto-oikeus voi antaa täytäntöönpanoa koskevan määräyksen päätöksen kumotessaan ja palauttaessaan asian viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi, oli tullut soveltaa postilaista ja postidirektiivistä johtuvat vaatimukset huomioon ottaen. Hallinto-oikeuden olisi tullut antaa päätöksessään hallintolainkäyttölain 32 §:n 3 momentissa tarkoitettu määräys kumotun Viestintäviraston päätöksen noudattamisesta siihen saakka, kunnes Viestintävirasto on käsitellyt uudelleen sen päätöksen kohteena olleen postipalvelujen yleispalvelua koskevan asian.

Postilaki 14 §, 15 §, 22 § 1 momentti, 23 § 1 momentti ja 80 § (415/2011) 1 momentti

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2008/6/EY (postidirektiivi), johdanto-osa 49 perustelukappale, 3 artikla 1 kohta ja 22 artikla 3 kohta

Hallintolainkäyttölaki 32 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riitta Hämäläinen.

 
Julkaistu 18.8.2017  Päivitetty 29.8.2017