18.8.2017/3964

Jätelaki – Yhdyskuntajäte – Koulutustoiminta – Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon – Poikkeamisen edellytykset – Selvitysvelvollisuus

Antopäivä: 18.8.2017
Taltionumero: 3964
Diaarinumero: 800/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3964

Aikuiskoulutuskeskus oli hakenut jätelautakunnalta jätelain 42 §:n 1 momentissa tarkoitettua poikkeusta luovuttaa koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Jätelain 42 §:n 1 momentin tarkoittamana perusteltuna syynä muun jätehuollon järjestämiseksi ja riittävänä selvityksenä jätehuollon etusijajärjestyksen toimeenpanoon kannalta paremmasta lopputuloksesta ei voitu pitää ilmoitusta siitä, että kiinteistöillä syntyi yhdyskuntajätteen lisäksi muuta jätettä ja että yhdyskuntajätteestä osa oli luovutettu erilliskerättynä sellaiselle taholle, jolle myös muu jäte luovutettiin, eikä myöskään ilmoitusta siitä, että toiminnassa noudatettiin ympäristöjärjestelmää. Merkitystä ei myöskään ollut sillä, että jätteet oli luovutettu jo pitkään muuhun kuin kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Aikuiskoulutuskeskuksen esittämän selvityksen perusteella ei ollut mahdollisuutta arvioida sen toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen osuutta kaikesta kiinteistöllä syntyvästä jätteestä. Hakemuksessa ei myöskään ollut osoitettu jätelajeittain jätemääriin, keräysvälineisiin, keräysjärjestelmiin tai jätteiden noutokertoihin liittyviä teknisiä ja taloudellisia syitä kiinteistöjen jätehuollon yhteydestä ja etusijajärjestyksen paremmasta toteutumisesta. Kun hakemuksessa ei ollut esitetty poikkeamisen myöntämiseksi tarpeellisia tietoja, hakemus oli tullut hylätä.

Jätelaki (646/2011) 6 § 1 momentti 2 kohta, 32 § 1 momentti 2 kohta, 41 §, 42 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Tuire Taina.

 
Julkaistu 18.8.2017