25.9.2017/4699

Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen päätöksestä, jolla uhkasakko oli tuomittu maksettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n nojalla asetetun velvoitteen jäätyä täyttämättä, mutta oli kuitenkin alentanut maksettavaksi tuomitun uhkasakon määrää.

Koska hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen siltä osin kuin asiasta oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, valituksen tutkiminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellytti valituslupaa. Valituslupahakemus hylättiin hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin nojalla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 182 § ja 190 § 3 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Ks. myös KHO 4.5.2016/1839

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Vesa Manninen.