25.10.2017/5338

Hanketuen maksamista koskeneeseen hallinto-oikeuden päätökseen oli haettava valituslupaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Hallinto-oikeuden päätös oli annettu kunnalle tiedoksi saantitodistusmenettelyä käyttäen. Kunnan valitusaika laskettiin siitä, kun kunta oli saantitodistuksen mukaan saanut hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi, eikä merkitystä ollut sillä, milloin päätös oli kirjattu kunnassa saapuneeksi. Kun kunnan valituslupahakemus oli saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen saantitodistuksesta ilmenevästä tiedoksisaantipäivästä laskettavan valitusajan päätyttyä, valituslupahakemus jätettiin tutkimatta.

Hallintolaki 59 § 1 ja 2 momentti ja 60 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 22 §, 26 § 1 momentti, 51 § 2 momentti ja 55 § 1 momentti

Ks. myös KHO 2014:56 ja KHO 19.12.2014 taltionumero 3981 (lrs)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Maarit Lindroos ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.