30.10.2017/5490

Hallinto-oikeus oli jättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n nojalla tutkimatta muutoksenhakijoiden valituksen neljän tuulivoimalan rakentamista koskevasta suunnittelutarveratkaisusta. Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, millä tavoin kyseessä olevaan tuulivoimarakentamiseen mahdollisesti liittyvä kaavallisen suunnittelun tarve oli otettava huomioon muutoksenhakijoiden valitusoikeutta määriteltäessä. Asiassa oli erityisesti arvioitavana, merkitsikö mahdollisen kaavallisen suunnittelun tarve sitä, että valitusoikeus suunnittelutarveratkaisusta tällaisessa tilanteessa olisi myös niillä, joilla olisi valitusoikeus kaavapäätöksestä. Mikäli valitusoikeus määräytyisi kuten kaavavalituksessa, valitusoikeus olisi kaikilla kunnan jäsenillä. Samalla myös valituslaji muuttuisi kunnallisvalitukseksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että mikäli valitusoikeus suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä voisi tietyissä tilanteissa määräytyä kuten kaavavalituksissa, tämä merkitsisi merkittävää poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain asiaryhmäkohtaisesta valitusoikeussääntelystä. Näin ollen tällaiselle tulkinnalle, jota myöskään lain sanamuoto ei mahdollistanut, olisi oltava erityisen painavat muutoksenhakijoiden oikeusturvan toteutumiseen liittyvät perusteet. Koska maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n perusteella määräytyvien valittamiseen oikeutettujen määrittelemisessä oli mahdollista ottaa laajasti huomioon suunnittelutarveratkaisulla mahdollistetun hankkeen erityispiirteet ja arvioidut vaikutukset, sellaisia erityisen painavia muutoksenhakijoiden oikeusturvaan liittyviä perusteita, jotka edellyttäisivät valitusoikeuden tulkitsemista edellä mainitussa pykälässä säädettyä laajemmin, ei katsottu olevan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 188 § 1 momentti ja 193 §

Ks. ja vrt. esimerkiksi KHO 2009:48, jossa valitusoikeus rakennuslupa-asiassa määräytyi maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n eikä 192 §:n mukaisesti, kun hanke edellytti poikkeuslupaa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Taina Pyysaari ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.