30.10.2017/5488

Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennus – Tuulivoimala – Sijainnin muuttaminen – Hallintotuomioistuimen toimivalta – Hallintopäätös – Päätöksen muuttaminen – Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivalta

Antopäivä: 30.10.2017
Taltionumero: 5488
Diaarinumero: 3545/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T5488

Rakennusluvan hakija oli asian ollessa vireillä hallinto-oikeudessa toimittanut hallinto-oikeudelle muutetun asemapiirroksen, jossa rakennuslupahakemuksen kohteena olevan tuulivoimalan sijaintia oli muutettu rakennuslupapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn asemapiirrokseen verrattuna noin 50 metrillä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hallintotuomioistuimen tehtävänä on rakennuslupapäätöksestä tehdyn hallintovalituksen johdosta tutkia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tekemän päätöksen lainmukaisuus. Vaikka hallintotuomioistuin voi hallintovalituksena tutkittavassa asiassa tietyin edellytyksin myös muuttaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tekemän päätöksen sisältöä, rakennuksen sijainti on kuitenkin sellainen rakennusluvan keskeisiin myöntämisedellytyksiin liittyvä seikka, jota ei voida muuttaa arvioimatta rakennusluvan myöntämisedellytykset kokonaisuudessaan uudelleen. Koska tuulivoimalan rakennuslupapäätöksen yhteydessä hyväksytty sijainti oli rakennusluvan myöntämisen perusteena olleen suunnittelutarveratkaisun ehtojen vastainen, hallinto-oikeuden ja kunnan ympäristölautakunnan päätökset oli kumottava ja asia oli palautettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § 1 momentti, 134 § 1 momentti, 137 §

Hallintolainkäyttölaki 51 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 30.10.2017