27.11.2017/6128

Poliisilaitos oli 27.3.2015 ottanut A:n ampuma-aseet väliaikaisesti haltuun, koska oli ollut perusteltu syy epäillä A:n ampuma-aseiden väärinkäyttöä ja ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavien lupien peruuttaminen oli pantu vireille. Päätös oli ollut voimassa 27.3.–27.6.2015. Poliisilaitos teki 26.8.2015 uuden väliaikaisen haltuunottopäätöksen samoin perustein kuin aiemmin.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että mikäli ampuma-aseiden väliaikaista haltuunottoa haluttiin jatkaa tekemättä päätöstä aseiden palauttamisesta, hallussapitolupien peruuttamisesta tai varoituksen antamisesta, haltuunottopäätöksen voimassaoloaikana oli tehtävä päätös väliaikaisen haltuunoton jatkamisesta. Poliisilaitos oli siten toiminut asiassa virheellisesti, koska se ei ollut tehnyt ampuma-aselain 94 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä 27.3.2015 tehdyn väliaikaista haltuunottoa koskevan päätöksen voimassaoloaikana. Kun otettiin huomioon väliaikaisen haltuunoton tarkoitus estää aseiden väärinkäyttö sinä aikana, kun lupien peruuttamista koskeva asia on vireillä ja tähän tavoitteeseen liittyvä erittäin painava julkinen etu, ampuma-aselain 94 §:n 1 momentti ei kuitenkaan ollut esteenä sille, että uusi väliaikaista haltuunottoa koskeva päätös tehtiin määräajan päätyttyä, mikäli edellytykset mainitun turvaamistoimen käytölle olivat edelleen olemassa. Väliaikaiselle haltuunotolle ampuma-aselain 92 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyminen oli arvioitava tällöin kokonaan uudelleen päätöksentekohetken olosuhteiden perusteella.

Poliisilaitoksen 26.8.2015 tekemälle väliaikaiselle haltuunottopäätökselle oli ollut ampuma-aselain 92 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset, sillä A:ta koskeva rikostutkinta oli ollut edelleen kesken ja luvan peruuttaminen edelleen vireillä. Hallinto-oikeuden päätöksen, jolla A:n valitus 26.8.2015 tehdystä väliaikaisesta haltuunottopäätöksestä oli hylätty, lopputuloksen muuttamiseen ei ollut perusteita.

Ampuma-aselaki 92 ja 94 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.