27.12.2017/6735

Rajavartiolaitos oli vahingonkorvauslain perusteella hylännyt A:n ja B:n esittämän vahingonkorvausvaatimuksen tehtäväajossa olleen Rajavartiolaitoksen partioveneen peräaaltojen aiheuttamasta vahingosta laituriin kiinnitettynä olleelle veneelle.

Päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen mukaan päätökseen tyytymätön saattoi nostaa vahingonkorvauskanteen Suomen valtiota tai Rajavartiolaitosta vastaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa säädetyssä järjestyksessä. Siltä osin kuin päätös koski vahingonkorvausasian hallintomenettelyä, siihen voitiin ohjauksen mukaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeus jätti B:n valituksen tutkimatta ja poisti valitusosoituksen katsoen, että asiassa oli kysymys rajavartiolain 80 §:ssä (794/2014) tarkoitetusta vahingonkorvausvaatimuksesta. Lain 80 d §:n (794/2014) mukaan tällaisessa asiassa tehtyyn hallintoyksikön päätökseen ei saanut hakea muutosta valittamalla.

Rajavartiolaitos haki valittamalla muutosta hallinto-oikeuden päätökseen ja katsoi, että sillä tuli olla asiassa valitusoikeus tai oikeus hakea hallinto-oikeuden päätöksen purkamista sillä perusteella, että hallinto-oikeus oli soveltanut asiassa virheellisesti säännöksiä, jotka koskivat ainoastaan pakko- ja voimakeinojen käytön yhteydessä sivulliselle aiheutuneen vahingon korvaamista.

Korkein hallinto-oikeus jätti Rajavartiolaitoksen valituksen ja purkuhakemuksen tutkimatta. Asiassa oli kyse vahingonkorvauslaissa tarkoitetusta vahingonkorvausasiasta. Rajavartiolaitoksen päätöksessä, jolla se oli hylännyt esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen, ei siten ollut ollut kysymys hallintoasiassa tehdystä päätöksestä, eikä korvausasiaa ollut ratkaistu hallintopäätöksellä, josta hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentti huomioon ottaen voitiin valittaa. Hallinto-oikeuden olisi tullut tällä perusteella poistaa päätökseen liitetty valitusosoitus asian osittaisesta saattamisesta hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöstä, jolla hallinto-oikeus oli jättänyt B:n valituksen tutkimatta, ei ollut kohdistettu Rajavartiolaitokseen eikä päätös vaikuttanut välittömästi Rajavartiolaitoksen oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Valitusoikeuden ei voitu katsoa olevan asiassa tarpeen myöskään hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin perusteella Rajavartiolaitoksen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi.

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti, 6 § ja 68 §

Rajavartiolaki 3 §, 80 § ja 80 d § 1, 2 ja 3 momentti

Vahingonkorvauslaki 1 luku 1 §

Vahingonkorvauslaki 3 luku 2 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Taina Pyysaari, Timo Räbinä, Maarit Lindroos ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Hannele Klemettinen.