28.12.2017/6741

Maahanmuuttovirasto oli samalla päätöksellä hylännyt Etiopian kansalaisen A:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa sekä erikseen perhesiteen perusteella haettua oleskelulupaa koskevat hakemukset. Maahanmuuttovirasto oli lisäksi päättänyt käännyttää A:n kotimaahansa Etiopiaan. Maahanmuuttovirasto oli päätöksessään katsonut, että A:lle ei voitu myöntää oleskelulupaa, sillä hänellä ei ollut esittää voimassaolevaa passia oleskelulupahakemuksensa yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että turvapaikkamenettelyn yhteydessä voidaan ratkaista hakijan muulla perusteella tekemä oleskelulupahakemus. Ulkomaalaislain 94 §:n 3 momentissa säädetty velvollisuus tutkia ja ratkaista turvapaikkamenettelyn yhteydessä oleskeluluvan myöntäminen myös muulla perusteella koskee kansainväliseen suojeluun liittyviä oleskelulupaperusteita. Tässä tapauksessa tästä ei ollut kysymys, vaan rinnakkaisesta oleskelulupahakemuksesta, jolloin matkustusasiakirjaan liittyvät erot oleskeluluvan myöntämisedellytyksissä olivat esteenä hakemusten yhdessä käsittelylle.

A:n perhesiteen perusteella tehty hakemus oli ollut paitsi toissijainen, niin myös puutteellinen, koska A ei ollut esittänyt voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Hänen haettuaan kansainvälistä suojelua Suomesta ei ollut voitu edellyttää, että hän turvapaikkahakemuksensa vireillä ollessa kääntyy kotivaltionsa puoleen saadakseen perhesiteeseen perustuvan oleskeluluvan myöntämiseksi vaadittavan matkustusasiakirjan. Koska matkustusasiakirjan esittämisen tarve riippui turvapaikkahakemuksen lopputuloksesta, perhesiteen perusteella tehdyn hakemuksen täydentämisen tarpeellisuutta ei ollut voitu arvioida ennen turvapaikkahakemuksen ratkaisemista. Maahanmuuttoviraston ei olisi tullut ottaa ratkaistavakseen A:n perhesiteen perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevaa asiaa A:n kansainvälistä suojelua koskevan asian ollessa edelleen vireillä eikä tehdä siinä yhteydessä ratkaisua A:n käännyttämisestä.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset perhesiteen perusteella myönnettävää oleskelulupaa ja käännyttämistä koskevilta osin ja palautti asian Maahanmuuttoviraston uudelleen käsiteltäväksi. A:lle oli, kansainvälistä suojelua koskevan asian tultua lainvoimaisesti ratkaistuksi, varattava tilaisuus esittää perhesiteen perusteella myönnettävän oleskeluluvan edellytyksenä oleva voimassaoleva matkustusasiakirja tai luotettava selvitys siitä, että hän ei voi itsestään riippumattomista syistä saada kotivaltionsa myöntämää matkustusasiakirjaa.

Ulkomaalaislaki 35 §

Ks. myös KHO 2014:24 vrt KHO 19.8.2008/1987

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Mikko Puumalainen ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Jenny Rebold.