27.3.2018/1421

X:n erityishuoltopiirin kuntayhtymän erityishuollon johtoryhmä päätti 17.2.2017 jatkaa A:n täysi-ikäisen pojan B:n kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 32 §:n mukaista tahdosta riippumatonta erityishuoltoa. Johtoryhmän päätös alistettiin hallinto-oikeuden vahvistettavaksi.

Hallinto-oikeudelle osoitetun valituskirjelmän oli allekirjoittanut A, joka ilmoitti hoitavansa B:n asioita. Valituksessa vaadittiin B:n tahdosta riippumattoman erityishuollon sekä B:lle määrätyn edunvalvojan poistamista. Hallinto-oikeus jätti A:n valituksen tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhaku prosessuaalisesta ratkaisusta, kuten tässä valituksen tutkimatta jättämisestä, noudattaa muutoksenhakua aineellisesta soveltamiskysymyksestä. Tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkamista koskevassa päätöksessä katsottiin olevan kysymys sellaisesta kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 33 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asiasta, jossa annettuun hallinto-oikeuden päätökseen saa mainitun lain 81 d §:n mukaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

L kehitysvammaisten erityishuollosta 33 § 3 momentti, 38 § 1 momentti, 81 b § 1 momentti 2 ja 3 kohta sekä 3 momentti ja 81 d §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Taina Pyysaari, Maarit Lindroos ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Mika Paavilainen.