25.4.2018/1966

A Oyj:llä oli kiinteät toimipaikat Singaporessa ja Amerikan Yhdysvalloissa. Tarkoitus oli, että A Oyj sulautuisi ruotsalaiseen emoyhtiöönsä osakeyhtiölain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a, 52 b ja 52 e §:n mukaisesti ja että kiinteiden toimipaikkojen varat, velat ja varaukset siirtyisivät tällöin A Oyj:ltä sen ruotsalaiselle emoyhtiölle.

A Oyj:n veronalaiseksi tuloksi oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 e §:n 1 ja 2 momentin nojalla luettava kiinteisiin toimipaikkoihin liittyvien varojen todennäköinen luovutushinta. Vaikka pykälän 3 momenttia ja siinä tarkoitettua ulkomaisen veron vähennystä sovelletaan säännöksessä säädetyn mukaisesti vain A Oyj:n Euroopan unionin jäsenvaltioissa olevien kiinteiden toimipaikkojen varoihin, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artikla oli esteenä tällaiselle verotukselle. Tämän vuoksi pykälän 3 momentista ilmeneviä periaatteita oli sovellettava myös A Oyj:n Singaporessa ja Amerikan Yhdysvalloissa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojen varoihin, ja A Oyj:n veronalaisesta tulosta Suomessa suoritettavasta verosta oli vähennettävä verot, jotka samasta tulosta olisi kiinteiden toimipaikkojen sijaintivaltioissa suoritettu ilman elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 §:ssä mainitun direktiivin säännöksiä. Ennakkoratkaisu verovuosille 2016 ja 2017.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 e § 3 momentti

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 49 artikla

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Leena Romppainen. Asian esittelijä Liisa Tähtinen.