8.5.2018/2090

Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Hallinto-oikeuskäsittely – Lastensuojeluviranomaisen ilmoittamisvelvollisuus – Menettelyvirhe

Antopäivä: 8.5.2018
Taltionumero: 2090
Diaarinumero: 3889/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2090

Hallinto-oikeus oli hyväksynyt lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan esittämän sisältöisenä muun ohella sijaishuoltopaikan osalta.

Lastensuojeluviranomainen oli kuitenkin asian hallinto-oikeuskäsittelyn aikana muuttanut lapsen sijaishuoltopaikkaa pysyväisluonteisesti. Viranomainen ei ollut, toisin kuin lastensuojelulain 25 d §:n 2 momentissa edellytetään, ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa lapsen sijaishuoltopaikan muuttamista koskevasta päätöksestään. Viranomainen ei myöskään ollut ilmoittanut hallinto-oikeudelle tietoa siitä, että hakemuksen mukainen sijaishuoltopaikka ei enää ollut tosiasiallisesti käytettävissä sijaisäidin sairastumisen vuoksi, eikä viranomainen ollut muuttanut hakemustaan sijaishuoltopaikan osalta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeuden päätös oli perustunut lastensuojeluviranomaisen menettelyvirheestä johtuvaan erehdykseen, ja tämä oli vaikuttanut olennaisesti hallinto-oikeuden päätöksen sisältöön. Valituksenalaisessa päätöksessä ei siten ollut lain edellyttämällä tavalla asianmukaisesti ratkaistu kysymystä lapsen lastensuojelulain 50 §:n mukaisesta sijaishuoltopaikasta.

Korkein hallinto-oikeus kumosi ja poisti hallinto-oikeuden päätöksen sijaishuoltopaikan osalta ja palautti asian tältä osin hallinto-oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden tuli saatuaan lastensuojeluviranomaisen tarkistetun huostaanottohakemuksen arvioida, täyttääkö hakemuksen mukainen sijaishuoltopaikka lastensuojelulain 50 §:n mukaiset edellytykset. Samalla korkein hallinto-oikeus määräsi, että lapsen sijoitusta jatketaan hallinto-oikeuskäsittelyn ajan siinä paikassa, johon lastensuojeluviranomainen oli lapsen sijoittanut sijaishuoltopaikan muuttamista koskeneella päätöksellään.

Lastensuojelulaki 25 d § 2 ja 3 momentti, 43 § 2 momentti, 44 § 1 momentti 5 kohta ja 50 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Annina Nieminen.

 
Julkaistu 8.5.2018