21.6.2018/3060

Hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa päämiehelle oli myönnetty oikeusapua omavastuuosuudella. Avustaja oli hallinto-oikeudelle ilmoittanut, että hän ei vaadi päämiehen velvoittamista suorittamaan omavastuuosuutta hänelle. Tämän vuoksi hallinto-oikeus ei ollut päätöksessään lausunut omavastuuosuuden suorittamisesta.

Avustaja vaati hallinto-oikeuden päätöksestä omissa ja päämiehen nimissä tehdyssä valituksessa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, että päämies oli velvoitettava suorittamaan oikeusavun omavastuuosuus avustajalle. Koska päämiestä ei ollut hallinto-oikeuden päätöksellä velvoitettu tältä osin mihinkään, korkein hallinto-oikeus katsoi, että päämiehellä ei ollut asiassa oikeussuojan tarvetta, ja valitus oli siten päämiehen tekemänä jätettävä tutkimatta. Koska avustaja oli hallinto-oikeudessa luopunut vaatimasta päämiehen velvoittamista suorittamaan omavastuuosuutta avustajalle, korkein hallinto-oikeus katsoi, että myöskään avustajalla ei ollut asiassa oikeussuojan tarvetta, ja valitus oli siten myös avustajan tekemänä jätettävä tutkimatta.

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti

Kts. myös KHO 29.12.2016 taltionumero 5652

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Timo Räbinä ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Kristina Björkvall.