29.6.2018/3210

Muutoksenhakutie – Kunnallisvalitus – Valituslupa – Opetuksen julkisuus – Opetuksen seuraamisen rajoittaminen

Antopäivä: 29.6.2018
Taltionumero: 3210
Diaarinumero: 3471/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T3210

Asiassa oli kysymys muutoksenhausta rehtorin kunnallisena viranhaltijana perusopetuslain 19 §:n nojalla tekemään päätökseen, jolla oli rajoitettu muutoksenhakijan oikeutta päästä seuraamaan opetusta. Muutoksenhakija oli hakenut päätökseen muutosta ensin kunnan sivistyslautakunnalle tekemällään oikaisuvaatimuksella ja sitten valittamalla sivistyslautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden oli ensin ratkaistava, sovelletaanko asiaan perusopetuslain 42 e §:n säännöstä, jolla muutoksenhakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen oli rajoitettu valituslupajärjestelmällä. Tuon 1.1.2016 voimaan tulleen säännöksen mukaan, jollei mainitussa laissa toisin säädetä, hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että perusopetuslaissa ei ole erikseen säädetty muutoksenhausta opetuksen järjestäjän perusopetuslain 19 §:n nojalla tekemiin päätöksiin. Korkein hallinto-oikeus totesi edelleen, että opetuksen järjestäjän perusopetuslain 19 §:n nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta opetuksen järjestäjän luonteen perusteella yleisten muutoksenhakua koskevien säännösten mukaan joko kunnallisvalituksella kuntalain mukaisesti tai hallintovalituksella hallintolainkäyttölain mukaisesti. Esillä olevassa asiassa muutosta oli siten haettu kuntalain mukaisesti ensin oikaisuvaatimuksella lautakunnalta ja sitten kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että perusopetuslain 42 e §:n säännös tulee sovellettavaksi haettaessa muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee opetuksen järjestäjän perusopetuslain 19 §:n nojalla tekemää päätöstä. Perusopetuslain 42 e §:n soveltuvuutta arvioitaessa merkitystä ei ollut sillä, haetaanko päätökseen yleisten muutoksenhakua koskevien säännösten mukaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella vai hallintovalituksella.

Perusopetuslaki 19 § ja 42 e §

Ks. myös KHO 2013:159

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 29.6.2018