27.6.2018/3124

Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Kantelu – ELY-keskuksen lausunto – Valtioneuvoston hyväksymä luonnonsuojeluohjelma – Rantojensuojeluohjelma – Natura 2000

Antopäivä: 27.6.2018
Taltionumero: 3124
Diaarinumero: 3842/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T3124

Se, että rakennuspaikka sijaitsi Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella, ei sellaisenaan edellyttänyt ELY-keskuksen lausunnon pyytämistä rakennuslupahakemuksesta. Koska alue oli kuitenkin sisällytetty myös valtioneuvoston 20.12.1990 tekemällä periaatepäätöksellä hyväksyttyyn valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan, rakennuslupahakemuksesta olisi tullut pyytää ELY-keskuksen lausunto. Asiassa oli tämän vuoksi tapahtunut menettelyvirhe, joka oli voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Hallinto-oikeuden oli ELY-keskuksen kantelun johdosta tullut poistaa rakennuslupapäätös, jolla rakennuspaikalle oli myönnetty rakennuslupa vapaa-ajanasunnolle.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 133 § 3 momentti

Maankäyttö- ja rakennusasetus 60 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 59 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Vesa Manninen.

 
Julkaistu 27.6.2018