27.8.2018/3890

Julkinen maksu – Ahvenanmaa – Suoritteesta perittävä maksu – Maksuunpano suoraan lain nojalla – Perustevalitus – Toimivaltainen tuomioistuin – Suhde Ahvenanmaan itsehallintolain mukaiseen valitustiehen

Antopäivä: 27.8.2018
Taltionumero: 3890
Diaarinumero: 748/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T3890

Ahvenanmaan maakunnan hallitus oli hakemukseen antamansa päätöksen yhteydessä perinyt maksun hakemuksen tutkimisesta. Maakunnan maksuperustelain mukaisesti maksu perittiin ilman, että maksuunpanon perusteeksi edellytettiin viranomaisen päätöstä maksun määräämisestä. Maakunnan hallituksen päätöksessä olevasta maksua koskevasta maininnasta huolimatta maksuun ei tästä syystä haettu muutosta valittamalla hakemukseen annetusta päätöksestä, vaan maksuunpanoon kohdistuvalla perustevalituksella.

Kun valituksenalainen maksu ei perustunut maakunnan hallituksen päätökseen, josta voi säännönmukaisin valituksin itsehallintolain 25 §:n 2 momentin nojalla valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, edellä sanotusta seurasi myös, että toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan perustevalituksen oli verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n nojalla Ahvenanmaan hallintotuomioistuin.

Landskapslagen (ÅFS 1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet 7 § 1 momentti ja 8 § 1 momentti

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (SSK 706/2007) 9 § 1 momentti ja 10 § 1 momentti

Ahvenanmaan itsehallintolaki 25 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Kari Tornikoski, Jaakko Autio ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Emil Waris.

 
Julkaistu 27.8.2018