6.9.2018/4024

Maahanmuuttovirasto oli lähettänyt valittajalle pyynnön täydentää kansalaisuushakemusta kolmen viikon määräajassa täydennyspyynnön päiväyksestä. Hakemusta oli pyydetty täydentämään muun ohella valittajan ulkomaanmatkojen, toimeentulon ja kielitaidon osalta. Maahanmuuttovirasto oli mainitun määräajan jälkeen tekemällään päätöksellä hylännyt valittajan hakemuksen, koska valittaja ei ollut vastannut täydennyspyyntöön ja mainitut seikat olivat jääneet selvittämättä.

Maahanmuuttovirasto oli voinut lähettää puheena olevan kansalaisuushakemukseen liittyneen täydennyspyynnön valittajalle tiedoksi hallintolain 59 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla postitse tavallisella kirjeellä. Koska valittaja oli kiistänyt saaneensa kirjettä tiedokseen, asiassa oli arvioitava, oliko valittaja esittänyt väitteensä tueksi riittävän näytön.

Valittaja ei ollut väittänyt eikä asiassa ollut muutoinkaan käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi ollut syytä epäillä, etteikö täydennyspyynnön sisältänyttä kirjettä olisi lähetetty Maahanmuuttoviraston järjestelmään kirjatulla tavalla. Osoite oli ollut oikea. Kirje ei ollut palautunut lähettäjälle eikä se ollut löytynyt myöhemmin muualtakaan. Valittaja oli arvellut, että posti olisi saattanut hukata kirjeen. Hän oli epäillyt kirjeen katoamisen syyksi myös postin työtaistelutoimenpiteitä. Valittaja ei ollut esittänyt väitteidensä tueksi selvitystä. Sittemmin valittajalle samaan osoitteeseen saantitodistuksin lähetetty Maahanmuuttoviraston päätös oli tullut perille.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että yksinomaan valittajan väitteen perusteella ei ollut katsottava, että hän ei olisi saanut Maahanmuuttoviraston täydennyspyyntöä tiedokseen hallintolain 59 §:n 2 momentissa tarkoitetussa seitsemän päivän määräajassa kirjeen lähettämisestä. Lisäselvitys oli ollut tarpeen kansalaisuutta koskevan hakemuksen hyväksymisen edellytysten arvioimiseksi. Kun lisäselvitystä ei ollut määräajassa esitetty, Maahanmuuttovirasto oli voinut hylätä hakemuksen.

Hallintolaki 31 §, 59 §

Kansalaisuuslaki 46 § 4 mom

Ks. KHO 6.9.2018 taltionumero 4025

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Liisa Leiniö.