10.10.2018/4574

Turvapaikanhakijalle oli myönnetty oikeusapua kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevaan asiaan. Oikeusaputoimisto oli päätöksellään osittain hylännyt avustajan vaatimuksen palkkion maksamisesta toimenpiteistä, jotka oli tehty käsiteltäessä turvapaikanhakijan kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevaa asiaa Maahanmuuttovirastossa. Hallinto-oikeus oli valituksenalaisella päätöksellään hylännyt oikeusaputoimiston päätöksestä tehdyssä ratkaisupyynnössä esitetyt vaatimukset.

Oikeusapulain 26 §:n 1 momentin mukaan ennen pääasian ratkaisemista oikeusapulain nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta noudattaen, mitä valittamisesta pääasiassa säädetään. Kun otettiin huomioon mainittu säännös, ulkomaalaislain 196 §:ssä säädettyä muutoksenhakujärjestystä oli noudatettava haettaessa muutosta hallinto-oikeuden ratkaisupyynnön johdosta antamaan päätökseen, joka koski avustajalle maksettavaa palkkiota silloinkin, kun pääasiassa ei ollut valitettu.

Määräaika valituslupahakemuksen tekemiselle korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden päätöksestä määräytyi siten ulkomaalaislain 196 §:n 3 momentin perusteella. Valituslupahakemus korkeimpaan hallinto-oikeuteen oli tehtävä 14 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valituslupahakemus jätettiin myöhässä tehtynä tutkimatta.

Oikeusapulaki 24 § 1 momentti ja 26 §

Ulkomaalaislaki 190 § 1 ja 3 momentti ja 196 § 1, 3 ja 4 momentti

Hallintolainkäyttölaki 26 § 1 momentti ja 51 § 2 momentti

Ks. myös KHO 2016:27

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anne E. Niemi, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Antti Jukarainen.