1.11.2018/5044

Valtiovarainministeriön päätös – Poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa oleva kunta – Selvitysmenettelyn aloittaminen – Selvitysryhmän asettaminen – Päätöksen valituskelpoisuus

Antopäivä: 1.11.2018
Taltionumero: 5044
Diaarinumero: 2844/2/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T5044

Valtiovarainministeriö oli päättänyt kuntalain 109 a §:n perusteella käynnistää poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevan selvitysmenettelyn Kittilän kunnassa ja asettaa kunnan hallintoa selvittämään kuntalain 109 a ja 109 b §:ssä tarkoitetun selvitysryhmän. Selvitysryhmän tehtävänä kuntalain 109 a §:n 3 momentin mukaan oli selvittää kunnan hallintoa ja tehdä tarvittavat ehdotukset kunnan hallinnon saattamiseksi lakien mukaiseksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi samoin kuin hallinto-oikeus, että valtionvarainministeriön päätöstä selvitysryhmän asettamisesta ei ollut pidettävä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuna valituskelpoisena päätöksenä, jolla asia oli ratkaistu. Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla valitus oli jätetty tutkimatta, hylättiin.

Kuntalaki 109 a § 1–4 momentti
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Ari Wirén. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 1.11.2018