7.11.2018/5169

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Vietnamin kansalaisen A:n perhesiteen perusteella tehdyn oleskelulupahakemuksen. Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että hakijan toimeentulo ei ollut turvattu, koska perheenkokoaja B:n toimeentulo perustui täysin yhteiskunnan maksamiin etuuksiin, joista osa oli kustannuksia korvaavia etuuksia.

Hallinto-oikeus oli katsonut, että perheenkokoaja B:n tuloista suuri osa perustui vanhempainpäivärahaan, joka ei ollut ulkomaalaislain 39 §:n 2 momentissa tarkoitettu kustannuksia korvaava etuus.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vanhemmuuteen liittyvät ansiosidonnaiset päivärahat ovat työskentelyperusteisia sosiaalietuuksia, eivätkä ne siten muodostaneet toimeentulotukeen verrattavia etuuksia. Vanhemmuuteen liittyvät sosiaalietuudet ovat kuitenkin määräaikaisia, mikä tuli ottaa huomioon arvioitaessa toimeentuloedellytyksen täyttymistä.

Vanhempainpäivärahan maksamista oli edeltänyt B:n noin kahdeksan kuukautta kestänyt työttömyys, eikä B:n työllistymisen mahdollisuuksia voitu arvioida. Tähän nähden korkein hallinto-oikeus totesi, että perheenkokoaja B:n saamien etuuksien taso oli tilapäinen eikä sen perusteella A:n toimeentulo ollut turvattu siten, että A:n ei voitu olettaa joutuvan toimeentuloa turvaavan etuuden tarpeeseen Suomessa.

Ulkomaalaislaki 39 §:n 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Jenny Rebold.