23.11.2018/5502

Kaupunginhallitus siirsi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) 24 §:n nojalla viranhaltijan johtavan lääkärin virkasuhteesta terveyskeskuslääkärin virkasuhteeseen. Päätös määrättiin pantavaksi täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Viranhaltijan valituksen ollessa vireillä hallinto-oikeudessa kaupunginvaltuusto päätti viranhaltijalain 35 §:n nojalla irtisanoa viranhaltijan "kaupungin palveluksesta".

Hallinto-oikeus kumosi samana päivänä antamillaan päätöksillä viranhaltijan valitusten johdosta sekä viranhaltijan siirtämistä koskevan päätöksen että irtisanomista koskevan päätöksen. Hallinto-oikeus katsoi, ottaen huomioon viranhaltijan siirtämistä koskevan päätöksen ajankohdan ja sisällön, että viranhaltija oli irtisanottu terveyskeskuslääkärin virasta. Hallinto-oikeus katsoi valituksenalaisten päätösten välillä vallitsevan asiayhteyden, jonka vuoksi siirtopäätöksen tultua kumotuksi myös irtisanomista koskeva päätös oli kumottava.

Kaupunginhallitus ja kunnan jäsen valittivat vain irtisanomista koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus esitti valituksessaan muun ohella, että kaupunginvaltuusto oli tarkoittanut irtisanoa viranhaltijan johtavan lääkärin virkasuhteesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, samoin kuin hallinto-oikeus, että irtisanomista koskevassa asiassa oli kysymys viranhaltijan irtisanomisesta terveyskeskuslääkärin virkasuhteesta. Toisin kuin hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus ei katsonut päätösten välillä olevan sellaista asiayhteyttä, että myös irtisanomista koskeva päätös olisi tullut kumota. Mainitut päätökset olivat toisistaan erillisiä hallintopäätöksiä, joiden lainmukaisuus arvioitiin tuomioistuimessa lähtökohtaisesti kunkin päätöksen tekohetken olosuhteiden perusteella. Irtisanomista koskevan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei kuitenkaan muutettu, koska kaupunginvaltuusto ei ollut kaupungin hallintosäännön ja perusturvan johtosäännön mukaan toimivaltainen irtisanomaan terveyskeskuslääkärin virassa olevaa henkilöä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki 50 § 1 momentti

Kuntalaki (365/1995) 90 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Ari Wirén. Asian esittelijä Mika Paavilainen.