19.12.2018/6016

Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oikeusapu – Suullinen käsittely – Erityinen syy korottaa asiakohtaista palkkiota

Antopäivä: 19.12.2018
Taltionumero: 6016
Diaarinumero: 1596/4/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T6016

Irakin kansalainen oli hakenut kansainvälistä suojelua. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakemuksen ja hallinto-oikeus oli hylännyt Maahanmuuttoviraston päätöksestä tehdyn valituksen. Valittaja haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan ja toimitti asiassa suullisen käsittelyn.

Avustaja esitti tuntiperusteisen palkkiovaatimuksen. Vaatimusta perusteltiin erityisesti työllä, jota suullinen käsittely ja valmistautuminen siihen oli edellyttänyt.

Avustajalle päätettiin maksaa korotettu asiakohtainen palkkio. Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti:

Oikeusapulain 17 a §:n mukaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 a §:n 1 momentin (816/2018, voimaan 15.10.2018) mukaan avustajalle maksetaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tehtävään käytetyn ajan perusteella maksettavan palkkion sijasta asiakohtainen palkkio, ellei erityisistä syistä muuta johdu, seuraavasti:

(- -)

3) korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä valituslupa-asiassa 400 euroa ja, jos asia on laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativa, 1 000 euroa.

Asiakohtaisen palkkion enimmäismäärästä poikkeaminen vaatii siten erityisiä syitä. Tässä tapauksessa asiassa oli toimitettu korkeimmassa hallinto-oikeudessa suullinen käsittely. Asiaan valmistautuminen oli muutoinkin vaatinut avustajalta poikkeuksellisen työmäärän ja useita tapaamisia valittajan kanssa. Nämä seikat huomioon ottaen palkkioasetuksen 7 a §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetty laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativassa asiassa maksettava 1 000 euron palkkiokaan ei olisi kysymyksessä olevassa tilanteessa ollut kohtuullinen. Asiassa oli siten erityisiä syitä poiketa säädetystä palkkion enimmäismäärästä. Palkkio oli tällöinkin vahvistettava oikeusapulain 17 a §:n ja palkkioasetuksen 7 a §:n 1 momentin mukaisesti asiakohtaisena.

Näillä perusteilla valtion varoista maksettiin vaatimus enemmälti hyläten kohtuullisena pidettävä asiakohtainen palkkio 2 000 euroa sekä vaaditut tulkkauskulut.

Oikeusapulain 17 a §

Oikeusavun palkkioperusteista annettu valtioneuvoston asetus 7 a §:n 1 momentti (816/2018)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anne E. Niemi, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Esittelijä Jenny Rebold.

 
Julkaistu 19.12.2018