15.2.2019/546

Arvonlisävero – Yleishyödyllinen yhteisö – Säätiö – Museo- ja näyttelytoiminta – Hakeutuminen verovelvolliseksi

Antopäivä: 15.2.2019
Taltionumero: 546
Diaarinumero: 219/2/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T546

Ennakkoratkaisun hakija oli yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä itsenäinen julkisoikeudellinen säätiö, jonka toiminta perustui lakiin. Säätiö harjoitti näyttely- ja taidemuseotoimintaa sekä huolehti sille laissa säädetyistä tehtävistä. Toimintaa harjoitettiin pääasiassa valtion varoin. Säätiön museo- ja näyttelytoiminnan tuotoilla katettiin noin 27 prosenttia mainitun toiminnan kuluista. Asiassa oli kysymys siitä, oliko säätiöllä oikeus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi museo- ja näyttelytoiminnastaan.

Kokonaisarvioinnin perusteella säätiön ei ollut katsottava harjoittavan toimintaansa arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Koska yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY ei ollut säännöksiä yleishyödyllisen yhteisön oikeudesta hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi liiketoiminnastaan ja kysymyksessä oli siten vain kansallisesti noudatettava järjestelmä, mainitun direktiivin liiketoimintakäsitteellä ei ollut tulkintavaikutusta asiassa. Näin ollen säätiöllä ei ollut oikeutta hakeutua verovelvolliseksi museo- ja näyttelytoiminnastaan.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 3.11.2017 - 31.12.2018.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 2 § 1 momentti, 4 § ja 12 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Janne Aer, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Marita Eeva.

 
Julkaistu 15.2.2019