17.5.2019/2243

Ylimääräinen muutoksenhaku – Ministeriön päätös viran perustamisesta – Viraston yleinen organisointi – Virkarakennetta koskeva päätös – Valituskelpoisuus – Purkukelpoisuus

Antopäivä: 17.5.2019
Taltionumero: 2243
Diaarinumero: 5242/3/17

ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T2243

A haki purkua työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen, jolla oli perustettu muiden ohella ylitarkastajan virka, johon A oli tuossa yhteydessä nimitetty. Purkuhakemuksessaan A katsoi, että päätöksessä tarkoitettuja virkoja ei ollut voitu perustaa Euroopan unionin rakennerahastojen teknisen tuen rahoituksen varaan, vaan ministeriön virat oli perustettava toimintamenomäärärahojen puitteissa.

Korkein hallinto-oikeus jätti A:n purkuhakemuksen tutkimatta todeten, että päätös virkojen perustamisesta oli luonteeltaan viraston yleistä organisointia ja virkarakennetta koskeva päätös. Päätös ei sisältänyt hallintolainkäyttölain 5 §:ssä tarkoitettua valituskelpoista ratkaisua, johon sai hakea muutosta valittamalla. Kysymyksessä ei siten ollut myöskään mainitun lain 58 §:ssä tarkoitettu lainvoiman saanut päätös. Näin ollen purkuhakemuksen kohteena oleva päätös ei sisältänyt sellaista hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentissa tarkoitettua ratkaisua, joka voitaisiin hakemuksen johdosta purkaa.

Hallintolainkäyttölaki 4 §, 5 §, 58 § ja 63 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander ja Ari Wirén. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 17.5.2019