21.5.2019/2293

Lastensuojelu – Huostaanotto – Lapsen oma käyttäytyminen huostaanoton perusteena – Lapsen ikätasoon sopimattomat seksuaaliset kokemukset – Lapsen haitallinen yhteydenpito keski-ikäiseen mieheen

Antopäivä: 21.5.2019
Taltionumero: 2293
Diaarinumero: 3819/3/18 ja 3820/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T2293

Lapsi oli hallinto-oikeuden päätöksellä otettu huostaan ja sijoitettu sijaishuoltoon, sillä hän oli omalla käyttäytymisellään vakavasti vaarantanut terveyttään ja kehitystään. Lapsi oli 11-vuotiaana altistunut houkuttelulle ikätasolleen sopimattomaan seksuaaliseen suhteeseen keski-ikäisen miehen kanssa. Sittemmin lapsi oli oma-aloitteisesti pitänyt toistuvasti yhteyttä mieheen.

Lapsen huoltaja oli käytettävissä olevin kasvatuskeinoin pyrkinyt suojelemaan lasta. Lapsen suojelemiseksi oli myös tehty viranomaisyhteistyötä, lapsi oli kattavien terveydenhuollon palveluiden piirissä ja perheelle oli järjestetty lastensuojelulain mukaisia avohuollon tukitoimia. Toimenpiteistä huolimatta lapsen yhteydenpito mieheen jatkui, eikä sitä saatu kokonaan katkaistua edes kiireellisen sijoituksen aikana.

Hallinto-oikeus katsoi, että asiaa kokonaisuutena arvioiden lapsen huostaanotto ja sijoittaminen sijaishuoltoon oli lapsen edun mukaista lapsen ja huoltajan vastustuksesta huolimatta.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lapsen ja huoltajan valitukset ja piti voimassa hallinto-oikeuden päätöksen perusteluineen.

Lastensuojelulaki 4 § 2 momentti ja 40 §

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Janne Aer, Petri Helander, Ari Wirén ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Johanna Haapala-Mrena.

 
Julkaistu 21.5.2019