22.8.2019/3756

Kunnassa vahvistettujen omaishoidon tuen myöntämisperusteiden mukaan omaishoitajan hoitopalkkiota voitiin alentaa hoidon keskeytysten vuoksi 4 prosenttia jokaista keskeytyspäivää kohden omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien kuitenkaan vähentämättä hoitopalkkiota. Omaishoitajan tuli myöntämisperusteiden mukaan käyttää lakisääteiset vapaapäivänsä hoivajaksojen aikana.

Hoidettavalle oli myönnetty lyhytaikaista ympärivuorokautista hoivaa tehostetussa asumispalveluyksikössä. Viikoittaiset hoivajaksot alkoivat maanantaina kello 13 ja päättyivät keskiviikkona kello 13.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei kunta voinut harkintavaltansa puitteissa alentaa hoitopalkkion määrää sellaisten kalenteripäivien osalta, joiden aikana omaishoitajan vapaavuorokausi päättyy ja hoivajaksoon sisältyvä hoivapäivä alkaa. Äänestys 3-2.

Laki omaishoidon tuesta 1 § 1 momentti, 2 § 1 momentti 4 kohta, 4 § ja 8 § 2 momentti 5 kohta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 b § 1 momentti

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 2 § 3 kohta

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Katariina Flinkman.