Muu päätös 2442/2014

Asia Kilpailulaissa tarkoitetun seuraamusmaksun täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus

Hakija Valio Oy, Helsinki

Päätös, jota hakemus koskee

Markkinaoikeus 26.6.2014 nrot 467–468/14

Markkinaoikeus on hakemuksen kohteena olevalla päätöksellään muun ohella määrännyt Valio Oy:n maksamaan valtiolle kilpailulain (948/2011) 12 §:ssä ja kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) 7 §:ssä (318/2004) tarkoitettuna seuraamusmaksuna 70 000 000 euroa.

Hakemus

Valio Oy on hakiessaan muutosta markkinaoikeuden päätökseen vaatinut, että päätöksellä määrätyn seuraamusmaksun täytäntöönpano kielletään, kunnes yhtiön valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään Valio Oy:n maksettavaksi määrätyn seuraamusmaksun osalta. Täytäntöönpanon kieltoa koskeva määräys on voimassa, kunnes Valio Oy:n valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Perustelut

Kilpailulain (948/2011) 44 §:n 2 momentin mukaan markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Saman pykälän 4 momentin mukaan seuraamusmaksu pannaan täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:n mukaan muutoksenhakuviranomaisen, joka käsittelee muun ohella julkisen saatavan määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta, tulee viipymättä pyynnöstä tai omasta aloitteesta kieltää saatavan ulosotto tai määrätä se keskeytettäväksi (keskeytysmääräys), jollei valitus ole ilmeisen aiheeton.

Valio Oy:n valituksen ei voida katsoa olevan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisen aiheeton. Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätöksellä yhtiölle määrätyn seuraamusmaksun täytäntöönpano on kiellettävä, kunnes yhtiön valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Sakari Vanhala, Eija Siitari, Tuomas Lehtonen ja Outi Suviranta. Asian esittelijä Toni Kaarresalo.