Muu päätös 1621/2016

Kilpailunrikkomismaksun täytäntöönpanon kieltämistä koskeva välipäätös (Suomen Leipuriliitto ry)

Antopäivä: 22.4.2016
Taltionumero: 1621
Diaarinumero: 938/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1621

Asia Kilpailunrikkomismaksun täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus

Hakija Suomen Leipuriliitto ry, Helsinki

Päätös, jota hakemus koskee

Markkinaoikeus 29.2.2016 nro 121/16

Markkinaoikeus on hakemuksen kohteena olevalla päätöksellään muun ohella määrännyt Suomen Leipuriliitto ry:n maksamaan valtiolle kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) 7 §:ssä (318/2004) tarkoitettuna seuraamusmaksuna (kilpailunrikkomismaksu) 15 000 euroa.

Hakemus Suomen Leipuriliitto ry on hakiessaan muutosta markkinaoikeuden päätökseen vaatinut, että päätöksellä määrätyn seuraamusmaksun täytäntöönpano kielletään, kunnes Suomen Leipuriliitto ry:n valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen, Riitta Hämäläinen ja Ulla Liukkunen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään Suomen Leipuriliitto ry:n maksettavaksi määrätyn seuraamusmaksun osalta. Täytäntöönpanon kieltoa koskeva määräys on voimassa, kunnes Suomen Leipuriliitto ry:n valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Perustelut

Kilpailunrajoituksista annettu laki (480/1992) on kumottu 1.11.2011 voimaan tulleella kilpailulailla (948/2011). Kilpailulain 50 §:n 3 momentin mukaan ennen kilpailulain voimaantuloa tapahtuneisiin kilpailurikkomuksiin sovelletaan kilpailulain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) 21 §:n (1529/2001) 2 momentin (318/2004) mukaan markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Saman pykälän 4 momentin mukaan seuraamusmaksu pannaan täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

Verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettu laki on kumottu verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetulla lailla (706/2007). Viimeksi mainitun lain 23 §:n 3 momentin mukaan, jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettuun lakiin, sovelletaan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain vastaavaa säännöstä. Lain 12 §:n mukaan muutoksenhakuviranomaisen, joka käsittelee muun ohella julkisen saatavan määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta, tulee viipymättä pyynnöstä tai omasta aloitteesta kieltää saatavan ulosotto tai määrätä se keskeytettäväksi (keskeytysmääräys), jollei valitus ole ilmeisen aiheeton.

Suomen Leipuriliitto ry:n valituksen ei voida katsoa olevan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisen aiheeton. Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätöksellä Suomen Leipuriliitto ry:lle määrätyn seuraamusmaksun täytäntöönpano on kiellettävä, kunnes Suomen Leipuriliitto ry:n valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Heikki Harjula ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 22.4.2016