Muu päätös 4383/2016

Asia Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Valittaja Faor Oy, Helsinki

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 19.1.2015 nro 21/15

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään 29.4.2011 Veljekset Halonen Oy:n 26.11.2010 tekemästä hakemuksesta rekisteröinyt tavaramerkin 251764 (kuvio) seuraaville tavaroille luokassa 25:

Vaatteet, jalkineet, päähineet.

kuvio 1/2 hinnan päivät

Patentti- ja rekisterihallitus on 31.5.2012 tekemällään päätöksellä hylännyt Faor Oy:n edellä mainittua rekisteröintiä vastaan tekemän väitteen.

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Rekisteröity tavaramerkki numero 251764 1/2 hinnan päivät kattaa luokassa 25 samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijälle numerolla 246488 rekisteröity tavaramerkki 1/2-hintapäivät. Rekisteröidyn tavaramerkin ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Rekisteröity tavaramerkki muodostuu pallon sisällä olevasta, kolmelle riville sijoitellusta tekstistä

1/2 hinnan päivät, jonka ympärillä on lukuisia erikokoisia pallokuvioita. Väitteentekijän merkki puolestaan muodostuu vaakaan kirjoitetusta tekstistä 1/2-hintapäivät, jonka yläpuolella on piirroshahmon kasvot. Molempien merkkien tekstiosat viittaavat samaan asiaan, eli alennuskampanjaan, jossa tuotteita tarjotaan puoleen hintaan. Merkkien tekstiosat ovat näin ollen erottamiskyvyltään heikkoja ja merkin kuvailevia osia. Huomioiden merkkien sisältämien kuvioiden merkittävässä asemassa olevat erot sekä merkkien tekstiosien kuvailevuuden, eroaa rekisteröity tavaramerkki ulkonäöllisesti ja kokonaisvaikutelmaltaan väitteentekijän merkistä.

Patentti- ja rekisterihallituksen soveltamat oikeusohjeet

Tavaramerkkilaki 14 § 1 momentti (996/1983) 6 kohta ja 6 § 1 momentti (996/1983)

Faor Oy on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Asia on patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (1130/2013) 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Faor Oy:n valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Valittaja on perustanut valituksensa siihen, että tavaramerkki numero 251764 1/2 hinnan päivät (kuvio) on sekoitettavissa valittajalle aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 246488 1/2-hintapäivät (kuvio). Valituksessa on siten kysymys siitä, onko rekisteröinnille tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua rekisteröintiestettä.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan sanotun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Molemmat tavaramerkit kattavat tavarat vaatteet, kengät ja päähineet luokassa 25. Asiassa on siten selvää, että tavaramerkit kattavat samoja tavaroita.

Aikaisempi tavaramerkki 1/2-hintapäivät (kuvio) koostuu yhdelle riville sijoitetusta tekstistä 1/2-hintapäivät. Lisäksi tekstin oikeassa yläkulmassa on kasvoja muistuttava piirros. Teksti 1/2-hintapäivät kertoo kohderyhmälle, että jotain on tiettyinä päivinä myynnissä 50 prosentin alennuksella. Merkin tekstiosaa on näin ollen pidettävä kuvailevana elementtinä. Sen sijaan kasvoja muistuttava piirros saattaa jäädä kohderyhmän mieleen erityisesti kasvojen erikoisen ilmeen vuoksi.

Myöhempi tavaramerkki 1/2 hinnan päivät (kuvio) koostuu ympyrästä, jonka ympärillä on erikokoisia pienempiä ympyröitä. Ympyröiden ääriviivat ovat eri paksuisia. Keskellä olevan ison ympyrän sisällä lukee kolmelle eri riville sijoitettuna 1/2 hinnan päivät siten, että ylimmällä rivillä lukee 1/2, keskimmäisellä rivillä lukee hinnan ja alimmalla rivillä lukee päivät. Merkin erottamiskykyisen ja mieleenpainuvan osan muodostavat erikokoiset ympyrät ja niiden sijoittelu merkissä.

Molemmat merkit ovat tekstiä ja kuvioita sisältäviä tavaramerkkejä. Merkkien tekstiosuuksille ei tule antaa huomattavaa merkitystä niiden kuvailevuus huomioon ottaen, joten erityistä painoarvoa tulee antaa merkkien kuvio-osuuksien eroavuuksille. Markkinaoikeus katsoo, että merkkeihin sisältyvät erottamiskykyiset kuviot merkitsevät huomattavaa eroa myös merkkien kokonaisarvioinnissa ja tekevät merkeistä kokonaisuutena arvioiden erilaisia.

Rekisteröity tavaramerkki 1/2 hinnan päivät (kuvio) ei siten kokonaisuutena arvioiden ole sekoitettavissa aikaisempaan tavaramerkkirekisteröintiin 1/2-hintapäivät (kuvio) huolimatta siitä, että rekisteröintien kattamat tavarat ovat samoja.

Edellä lausutun johdosta asiassa ei ole tarpeen lausua valituksesta siltä osin kuin se on perustettu tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaan.

Valittaja on myös viitannut siihen, että sille rekisteröity tavaramerkki 1/2-hintapäivät (kuvio) olisi laajalti tunnettu. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan esittämä aineisto koskien 1/2-hintapäivät kampanjan mainostamista ei riitä osoittamaan, että merkki olisi Suomessa tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu merkki, joten asiassa ei ole tarpeen enemmälti arvioida laajalti tunnetun merkin suojan saamisen edellytysten täyttymistä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Anne Ekblom-Wörlund, Sirkku Seppälä ja Teija Kotro.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Faor Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin 1/2 hinnan päivät (kuvio) rekisteröinnin 251764 kumoamiseksi.

Faor Oy on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Tavaramerkki 1/2 hinnan päivät (kuvio) nro 251764 on kokonaisuutena sekoitettavissa luokan 25 osalta aiemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin 1/2-hintapäivät (kuvio) nro 246488. Merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa visuaalisesti, foneettisesti ja käsitteellisesti, minkä lisäksi ne kattavat samat tavarat luokassa 25.

Keskivertokuluttaja hahmottaa merkin yleensä kokonaisuutena ja viittaa merkkiin yleensä nimenomaan foneettisesti, koska se on helpoin tapa viitata merkkiin. Erityisille kirjasintyypeille tai kuvio-osuuksille ei yleensä anneta kovin suurta painoarvoa, jos merkkien tekstit ovat samankaltaisia (esimerkiksi asia T-31/03).

Väitteentekijän merkin tekstiosuus ei ole kuvaileva, joten sille tulee antaa vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti keskeinen merkitys tavaramerkkien välisen sekoitettavuuden arvioinnissa. Kuvailevaksi katsomisen edellytyksenä on, että merkkiä voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää kuvailevassa merkityksessä. Nyt on kysymyksessä myyjän antama kirjallinen ja julkisesti esitetty oikeudellisesti sitova hintalupaus, eikä sitä voida käyttää kuvailevassa merkityksessä. Hintalupaus ei ole millään tavoin verrattavissa tavalliseen hintamainontaan.

Merkit ovat toisiinsa sekoitettavissa, koska niiden hallitseviksi elementeiksi katsottavat tekstiosuudet ovat samankaltaiset. Samoin ne ovat foneettisesti samankaltaisia. Valittajan aiempaan rekisteröintiin sisältyvä yhdysmerkki tai se, että väitemerkissä käytetään "hinta" -sanaa genetiivimuodossa, eivät ole riittäviä tekijöitä erottamaan merkit toisistaan.

Kumpaankaan merkkiin ei sisälly sellaista itsessään erottamiskykyistä kuviota, joka muuttaisi merkin antaman kokonaisvaikutelman toiseksi. Valituksenalaisen merkin sisältämä palloryhmä on hyvin tavanomainen koristekuvio, ja sitä voidaan pitää eräänlaisena kehyksenä keskeisen tekstiosuuden ympärillä. On epätodennäköistä, että kuluttajat kiinnittäisivät tällaiseen kehykseen erityistä huomiota. Merkin tuottaman kokonaisvaikutelman suhteen keskeistä on nimenomaan tekstiosuus. Myös merkkien merkityssisällön ollessa sama ovat merkit käsitteellisesti sekoitettavissa toisiinsa.

Väitteentekijän tavaramerkki 1/2-hintapäivät (kuvio) on Suomessa laajalti tunnettu ja se nauttii näin ollen vahvaa suojaa. Kyseistä tavaramerkkiä on käytetty muun muassa Jesper Junior -erikoislastenvaateliikkeiden kampanjamainonnassa 1990-luvun alusta alkaen. Mainonta on käsittänyt laajasti sekä lehti- että äänimainontaa.

Sekaantumisvaara on erityisen merkittävä äänimainonnan suhteen, koska merkit ovat foneettisesti lähes identtiset. Tavaramerkkilaissa kielletään sekoitettavissa olevien merkkien suullinen käyttäminen. Nyt kysymyksessä olevien tavaramerkkien haltijat myyvät samankaltaisia tuotteita samoissa kauppakeskuksissa, ja väitteentekijä järjestää kahdesti vuodessa mainoskampanjan, jossa kuullaan äänimainontaa kaksi kertaa tunnissa. Tällöin tavaramerkit eivät ole kuluttajien tarkasteltavissa visuaalisesti, ja tavaramerkkien sekaantumisvaara on foneettisen samankaltaisuuden vuoksi ilmeinen.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että yhtiö on valituksessaan lähinnä toistanut jo aikaisemmin esittämänsä seikat. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Veljekset Halonen Oy on vaatinut, että valitus hylätään, ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valittajan tavaramerkkiin sisältyvässä hintalupauksessa "1/2 -hintapäivät" on kysymys kuvailevasta tekstiosuudesta. Merkin tekstiosuuden väitettyä oikeudellista sitovuutta kuluttajien ja elinkeinonharjoittajan välillä ei tule ottaa huomioon tavaramerkkilain mukaisessa sekoitettavuusarvioinnissa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkien sekoitettavuusarvioinnissa ei tule lähtökohtaisesti kiinnittää huomiota merkkien yleisiin, kuvaileviin tai muutoin vähemmän erottamiskykyisiin elementteihin. Sekoitettavuusarvioinnissa tulisi sen sijaan keskittyä kokonaisarvioinnin lisäksi merkkien visuaalisiin ja erottamiskykyisiin elementteihin, jotka poikkeavat selvästi toisistaan.

Tavaramerkit eivät ole kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa toisiinsa. Kysymyksessä olevat merkit ovat teksti- ja kuvaelementtejä yhdisteleviä kuviomerkkejä, joiden tekstielementit ovat kuvailevina elementteinä erottamiskyvyttömiä. Vaikka merkkejä virheellisesti vertailtaisiinkin vain niiden teksti- tai merkityssisällön perusteella, vertailu koskisi niitä elementtejä, jotka kuvaavat 50 prosentin alennusmyyntiä myynninedistämiskeinona. Lienee täysin selvää, että valittajan kuviomerkki ei anna valittajalle yksinoikeutta tällaiseen yleiseen hintailmaukseen. Lisäksi on selvää, ettei keskivertokuluttaja-asiakas ymmärrä merkin hintailmauksen olevan elinkeinonharjoittajaa sitova hintalupaus.

Tavaramerkkien sekoitettavuusarvioinnissa on keskityttävä kyseisten tekstiä ja visuaalisia elementtejä yhdistelevien yhdistelmämerkkien kuvio-osuuksien erilaisuuksille. Faor Oy:n tavaramerkissä dominantti osa on siten merkin yläkulmassa sijaitseva hämmästynyt hahmofiguuri. Veljekset Halonen Oy:n merkin visuaalinen kuvaosuus sen sijaan koostuu geometrisesti sommitelluista renkaista. Merkkien kuvio-osuudet ja kokonaisvaikutelma eroavat siten selvästi toisistaan.

Valittajan tavaramerkki ei ole laajalti tunnettu. Merkin tunnettuutta ei voida todeta vain sen perusteella, että merkkiä on käytetty toistuvasti, vaan tunnettuudelta edellytetään nimenomaisesti, että merkki on tämän käytön perusteella myös tosiasiallisesti tullut tunnetuksi. Faor Oy ei ole tuonut esille mitään seikkoja, joiden perusteella korkeimman hallinto-oikeuden tulisi arvioida asiassa aiemmin esitettyä puutteelliseksi todettua näyttöä toisin.

Faor Oy on antanut vastaselityksen, jossa on esitetty muun ohella seuraavaa:

Asiassa ei ole kysymys siitä, etteivätkö kilpailevat yritykset saisi markkinoida tuotteitaan erilaisin prosentuaalisin alennuksin.

Veljekset Halonen Oy pyrkii merkkinsä käytöllä hyötymään valittajan tavaramerkin maineesta, joka perustuu ennen kaikkea valittajan merkin pitkäaikaiseen käyttöön ja merkin tunnistettavuuteen kuluttajien keskuudessa.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti sekaannusvaaraa tulee pitää sitä suurempana, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Valittajan tavaramerkkirekisteröintiin sisältyvä lapsen kasvofiguuri on yksi kolmesta Jesper Junior -liikkeen logoon sisältyvästä kasvofiguurista. Kuluttajat osaavat näin ollen yhdistää mainitun merkin nimenomaan kyseisiin liikkeisiin. Tämä on omiaan lisäämään merkin erottamiskykyä kuluttajien keskuudessa, sekä näin ollen myös sekaannusvaaraa valittajan merkin ja väitteen kohteena olevan merkin välillä.

Merkkien välisen sekoitettavuuden kokonaisarvioinnissa on huomioitava kuviollisten elementtien lisäksi myös niiden sanaosuudet. Koska nämä ovat lähestulkoon identtiset, merkkien välinen sekaannusvaara on ilmeinen etenkin suullisessa käytössä.

Vastaselitykseen on liitetty tietoja valittajan syksyn 2015 1/2-hintakampanjan myynneistä ja maksavien asiakkaiden määrästä sekä samat luvut tätä edeltävän kahdeksan päivän ajalta.

Faor Oy on toimittanut lisäselvitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkina³oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Annina Nieminen.