Muu päätös 4971/2016

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittajat A ja B, Kurikka

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 19.2.2016 nro 16/0067/1

Asian aikaisempi käsittely

Kurikan kaupunginvaltuusto on 31.8.2015 (§ 47) valinnut Kurikan kaupunginjohtajan virkaan filosofian tohtori Anna-Kaisa Pusan.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt muun ohella A:n ja B:n valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti.

Kuntarakennelain 31 §:n mukaan kuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemisen jälkeen yhdistyvän kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäminen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista. Yhdistyvän kunnan viranomainen saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia, jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä.

Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymissopimus on hyväksytty Kurikan kaupunginvaltuustossa 28.4.2014 ja Jalasjärven kunnanvaltuustossa 29.4.2014.

Yhdistymissopimuksessa on muun muassa sovittu, että yhdistyneen kaupungin johtajana jatkaa Kurikan kaupunginjohtaja ja Jalasjärven kunnanjohtaja nimetään uuden Kurikan apulaiskaupunginjohtajaksi.

Valtioneuvosto 12.6.2014 päättänyt Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymisestä 1.1.2016 lukien.

Hallinto-oikeus katsoo, että Kurikan kaupunginvaltuuston päätös valita filosofian tohtori Anna-Kaisa Pusa Kurikan kaupunginjohtajan virkaan ei ole sellainen asia, jolla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia. Kurikan kaupunginvaltuuston päätöksen ei voida katsoa olevan myöskään yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastainen.

Kurikan kaupunginvaltuusto on näin ollen voinut päättää kaupunginjohtajan valinnasta eikä kaupunginvaltuusto ole asiasta päättäessään ylittänyt toimivaltaansa.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja
Kuntalaki (365/1995) 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jaakko Kellosalo, Jorma Niemitalo ja Kristiina Kerttula. Esittelijä Päivi Ahvenus.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja B ovat valituksessaan uudistaneet asiassa aikaisemmin lausumansa ja vaatineet, että hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan.

Kurikan kaupunginhallitus on antanut valituksen johdosta selityksen. Kurikka-Jalasjärvi yhdistymishallitus on merkinnyt tiedokseen Kurikan kaupunginhallituksen 27.4.2015 tekemän päätöksen, jolla kaupunginjohtajan virka on päätetty julistaa haettavaksi. Näin ollen Kurikan kaupunginvaltuusto on oikeutettu valitsemaan kaupunginjohtajan.

A:lle asiakumppaneineen on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen, mutta selitystä ei ole annettu.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski ja Outi Suviranta. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.