Muu päätös 5569/2016

Julkinen hankinta (liikennöinnin hoitaminen, Kuopio)

Antopäivä: 28.12.2016
Taltionumero: 5569
Diaarinumero: 792/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5569

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Linja-Karjala Oy, Joensuu

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 9.2.2015 nro 84/15

Asian aikaisempi käsittely

Kuopion kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.12.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavista Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakoista 1.7.2014 alkavalle hankintakaudelle. Hankintaan on sisältynyt seitsemän erikseen kilpailutettavaa kohdetta.

Kuopion kaupungin kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 27.2.2014 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 9) valinnut kohteen 7 osalta Linja-Karjala Oy:n tarjouksen.

Kuopion kaupungin kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 22.5.2014 tekemällään päätöksellä (§ 32) hylännyt Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiön oikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on Kuopion kaupungin ilmoituksen mukaan ollut kohteen 7 osalta noin 950 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on ollut valittajana, Kuopion kaupunki vastapuolena ja Linja-Karjala Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut Kuopion kaupungin kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tekemän hankintapäätöksen 27.2.2014 (§ 9) kohteen 7 osalta ja kieltänyt asettamansa 30 000 euron sakon uhalla kaupunkia tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön.

Markkinaoikeus on lisäksi velvoittanut Kuopion kaupungin korvaamaan Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiön oikeudenkäyntikulut 3 887,48 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet ja kysymyksenasettelu

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailu­olosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huo­mioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjal­lisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yh­teismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen mää­rittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä muun ohella 44 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Lain 41 §:n 2 momentin mukaan tarjouspyyn­nössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tar­jouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tar­jousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskil­pailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on valituksen johdosta ensiksi kysy­mys yhtäältä siitä, onko tarjouspyynnössä edellytetty kohteen 7 osalta il­moitettavaksi tietty määrä linja-autoja ja toisaalta siitä, onko tarjous­pyyntö ollut tältä osin riittävän selvä. Tämän jälkeen on mahdollisesti ar­vioitava vielä voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuut­ta.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt 4.12.2013 päivätyllä tarjouspyynnöllä tar­jouksia Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen linja-autoliiken­nettä koskevista kannusteurakoista. Tarjouskilpailu on koskenut liiken­nöintiä seitsemässä eri kohteessa, joista kustakin on tullut jättää erillinen tarjous. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on ollut kokonaista­loudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on ollut 95 prosenttia ja kaluston ominaisuuksia koskevien laatuvertailuperusteiden painoarvo 5 prosenttia. Vertailuhintana on tarjouspyynnön mukaan ollut tarjoukses­sa ilmoitetun liikenteenhoidon kokonaishinta.

Tarjouspyynnön kohde 7 on koskenut Nilsiän koululaisliikennettä ja so­pimuskaudeksi on sen osalta ilmoitettu kolme vuotta. Tarjouspyynnön mukaan kaikkien kohteiden tarkempi määrittely on tehty tarjouspyynnön liitteessä 2.

Tarjouspyynnön osion I kohdan 10.1 mukaan tarjous on tullut tehdä kil­pailukohteen mukaisen linja-autoliikenteen hoitamisesta. Osion kohdan 10.2 mukaan tarjouspyynnön liitteessä 2 on esitetty kohteittain vaadittu liikenteen vähimmäismäärä. Lisäksi on todettu, että liikenteenharjoittaja vastaa tarkemmasta aikataulusuunnittelusta liitteen 2 palvelutason mää­rittelyiden toteutumiseksi.

Tarjouspyynnön liitteen 2 kohdan 1 mukaan kohteiden kuvauksissa on kuvattu tarjouspyynnössä vaadittava palvelutaso. Mainitun kohdan mu­kaan tarkemman aikataulusuunnitelman tekee liikenteenharjoittaja tar­jouspyynnön palvelutason määrittelyssä asetetuin reunaehdoin.

Liitteen 2 alakohdassa 6.7.1 on kuvattu kohteen 7 osalta edellytettävä palvelutaso. Tältä osin on ilmoitettu kysymyksessä olevalla liikennöinti­alueella liikennöitävät vuorot. Lisäksi on esitetty taulukossa kohteen ar­vioidut suoritteet siten, että koulupäivän osalta ilmoitetut arvot ovat ol­leet 1 100 linjakilometriä, 21 linjatuntia ja seitsemän autopäivää. Koh­teen kuvauksen osalta on lisäksi todettu, että kohteessa edellytetään sa­notussa kohdassa kuvatun kaltaisen palvelutason toteutumista ja että vuorojen reittejä voidaan tarkistaa tarjouskilpailun ratkaisemisen jäl­keen, koska tavoitteena on erillisten taksikuljetusten korvaaminen kysy­myksessä olevan kohteen liikenteellä. Liikenteen suoritteiden (linjatun­nit, linjakilometrit ja autopäivät) on kuitenkin ennakoitu säilyvän tar­jouspyynnössä esitetyssä tasossa.

Mahdolliset tarjoajat ovat voineet esittää hankintayksikölle tarjouskilpai­lua koskevia kysymyksiä, joihin hankintayksikkö on vastannut 20.12.2013, 3.1.2014 ja 9.1.2014 päivätyissä asiakirjoissa.

Hankintayksikölle on 9.1.2014 päivätystä asiakirjasta ilmenevin tavoin esitetty kohteen 7 osalta kysymys siitä, mitä suoritteita pidetään lähtö­kohtana tilanteessa, jossa liikennesuoritetta päätetään muuttaa. Hankinta­yksikkö on vastauksessaan todennut muun ohella, että "Tilaaja edellyt­tää, että tarjoaja varautuu tarjouksessaan liikennöimään tarjouspyynnös­sä arvioitujen suoritteiden mukaisesti. On mahdollista, että liikenteeseen on tarpeen tehdä vähäisiä korjauksia vielä tarjouskilpailun jälkeen. Lii­kennöitsijä esittää liikennöintisuunnitelman, jonka tilaaja hyväksyy mah­dollisten kommenttien jälkeen, viimeistään sopimuksen allekirjoittami­sen jälkeen tarjouspyynnössä esitetyn aikataulun mukaisesti. Kun liiken­nöintisuunnitelma on hyväksytty, mahdollisia muutoksia arvioidaan lii­kennöintisuunnitelmaan nähden."

Hankintayksikölle on kohteen 6 osalta esitetty 20.12.2013 päivätystä asiakirjasta ilmenevä kysymys (kysymys 23 e), jossa on todettu, että liit­teen 2 taulukossa on sanotun kohteen osalta ilmoitettu kesän arkiliiken­teeseen vain yksi autopäivä, vaikka palvelukuvauksen mukaisia vuoroja on mahdotonta hoitaa yhdellä autolla ja kuljettajalla. Lisäksi on todettu, että tulo Kuopioon kello seitsemäksi ja lähtö Nilsiästä kello kahdeksaksi Kuopioon ovat käytännössä samaan aikaan. Kysymyksen esittäjä on il­moittanut, että aikaisempi vuoro voidaan hoitaa myös liityntäyhteytenä Nilsiästä Siilinjärvelle sekä tiedustellut, kuinka liikenne halutaan hoidet­tavan. Edelleen kysymyksen esittäjä on tiedustellut, että jos käytettävissä on vain yksi autopäivä, eikö liikenne tule suunnitella/kilpailuttaa yhdelle autopäivälle.

Hankintayksikkö on kysymykseen antamassaan vastauksessa ilmoittanut muun ohella, että taulukossa on ollut tältä osin virhe ja että suoritteeksi on korjattu kaksi autopäivää. Hankintayksikkö on edelleen todennut, että liikennöitsijä voi esittää myös ratkaisun, jossa aamun ensimmäinen lähtö liikennöidään Siilinjärvelle, josta on liityntäyhteys Kuopioon. Tällöin korvausta tarkistetaan tarjouksessa ilmoitettujen suoritteiden muutosten yksikköhintojen avulla.

Edelleen kohdetta 6 koskien on hankintayksikölle 9.1.2014 päivätystä asiakirjasta ilmenevin tavoin esitetty seuraava jatkokysymys:

"Olemme lukeneet tarjouspyyntöasiakirjat, esitetyt kysymykset ja niihin 20.12.2013 ja 3.1.2014 annetut vastaukset. Miten on tarkoitettu esitettä­väksi ja hinnoiteltavaksi kohdetta 6 koskeva tarjous, jonka liikenteenhoi­to on kesäarkena nimenomaan suunniteltu siten, että ajetaan aikaisem­malla vuorolla vain Siilinjärvelle, josta on liityntäyhteys Kuopioon? Täl­lainen tarjous sisältäisi kesäarkena vain yhden autopäivän. Vai onko tar­koitettu, että hinta pitää esittää joka tapauksessa siten, että kesäarkena ajetaan molemmat vuorot Kuopioon saakka, jolloin tarvitaan kesäarke­nakin kaksi autopäivää?"

Hankintayksikkö on vastauksessaan todennut, että tarjous on jätettävä korjatun taulukon suoritteiden mukaisesti. Kesäliikenteen osalta tarjous on siis laskettava siten, että liikenteessä on kaksi autopäivää ja molem­mat kesän arkiaamujen lähdöt ajetaan Kuopioon asti. Myöhemmässä vaiheessa liikennöitsijä ja tilaaja voivat yhdessä katsoa tarkoituksenmu­kaisemmaksi, että aamun ensimmäinen lähtö on vain liityntäyhteys Sii­linjärvelle ja siten kesäliikenteessä tarvitaan vain yksi autopäivä. Valin­taan vaikuttaa osaltaan myös Siilinjärven ja Kuopion välisen liikenteen kapasiteetin ja palvelutason arviointi. Jos kesäliikenne katsotaan tarkoi­tuksenmukaiseksi hoitaa vain yhdellä autolla kohteessa, lasketaan suorit­teiden muutokset tarjouspyynnössä esitettyihin suoritteisiin nähden lii­kennöitsijän tarjouksessa esittämillä muutosten yksikköhinnoilla.

Lisäksi kysymykseen siitä, onko voimassa edellä tarkoitettu 20.12.2013 kysymys ja vastaus -asiakirjassa esitetty korjattu taulukko vai alkuperäi­nen taulukko, hankintayksikkö on vastannut ilmoittamalla, että tarjous on jätettävä vastauksissa esitettyjen, korjattujen taulukoiden suoritteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa määri­tellä tarjouspyyntöasiakirjoissa hankinnan kohde ja sitä koskevat ehdot­tomat vaatimukset. Tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen ja syrji­mättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja sitä koskevat vaa­timukset tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudel­la, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on mer­kitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjouspyynnön liitteessä 2 on kuvattu vaadittu palvelutaso, johon lu­keutuu muun ohella ajettavat vuorot, jonka perusteella tarjous on tullut laatia. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että sanotussa liitteessä taulukko­muodossa esitetyt kunkin kohteen liikennöintisuoritteet autopäivineen ovat arvioita.

Hankintayksikkö on kuitenkin tarjouskilpailua koskeviin kysymyksiin antamissaan vastauksissa edellä esitetyin tavoin todennut muun ohella, että tarjoajan on varauduttava liikennöimään tarjouspyynnössä arvioitu­jen suoritteiden mukaisesti ja että tarjous on jätettävä vastauksissa esite­tyn korjatun taulukon, jossa autopäivien määräksi on korjattu kaksi yh­den sijaan, suoritteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on edelleen toden­nut, että mikäli liikenne sittemmin katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi suorittaa taulukossa ilmoitetun kahden autopäivän sijaan yhdellä autolla, huomioidaan tämä hinnoittelussa liikennöitsijän tarjouksessaan ilmoitta­mien yksikköhintojen perusteella.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä tai sen liitteissä ei ole ni­menomaisesti asetettu vaatimusta, jonka mukaan tarjoajien olisi kohteen 7 osalta tullut ilmoittaa tarjouksessaan seitsemän linja-auton tiedot. Tar­jouspyyntö ja hankintayksikön edellä mainitut vastaukset ovat siten si­nänsä olleet tulkittavissa siten, että tarjouspyynnön liitteessä esitetyt au­topäivät ja muut suoritteet ovat olleet yksinomaan tarjouksen laatimista varten ilmoitettuja arvioita, joiden avulla tarjoaja on voinut määritellä tarjoamansa liikennöintipalvelun kokonaishinnan. Toisaalta hankintayk­sikön edellä mainitut vastaukset ovat kuitenkin olleet omiaan antamaan tarjoajille sen vaikutelman, että tarjouksessa ja tarjoushintaa määritel­täessä on tullut noudattaa nimenomaisesti kunkin kohteen osalta liittees­sä 2 ilmoitettuja autopäiviä ja näin ollen myös ilmoittaa kalustonsa osal­ta vastaava määrä ajoneuvoja. Tämä määrä on kohteen 7 osalta ollut seit­semän linja-autoa.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka hankintayksikön vastaukset ovatkin sinänsä koskeneet osin vain kohdetta 6, voidaan vastaukset näiltä osin ottaa huomioon tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta arvioitaessa myös kohteen 7 osalta ottaen huomioon, että tarjouspyynnössä edellytetty pal­velutaso ja kohdekuvaukset on esitetty liitteessä 2 vastaavalla tavalla kunkin kohteen osalta ja kaikkia kohteita koskevat kysymykset ja vas­taukset on kirjattu samoille asiakirjoille, jotka ovat olleet kaikkien tar­joajien tiedossa.

Markkinaoikeus toteaa, että kohteen 7 osalta tehdyistä tarjouksista voit­taneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu kuusi linja-autoa, kun taas toiseksi tulleen valittajan sekä kolmanneksi tulleen tarjoajan tarjouksissa linja-autoja on ilmoitettu seitsemän.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella markkinaoikeus katsoo, että tar­jouspyyntöasiakirjojen sekä sitä koskevien täsmennysten perusteella on jäänyt epäselväksi, onko kohteen 7 osalta asetettu kaluston määrää kos­keva ehdoton vähimmäisvaatimus. Sillä seikalla, montako autopäivää eli linja-autoa hankinnan mukaiseen palveluun on tullut tarjottavalla koko­naishinnalla sisällyttää, on ollut olennainen merkitys tarjoushinnan las­kemisessa. Kysymys on siten ollut tarjousten vertailukelpoisuuteen vai­kuttavasta seikasta.

Tarjouspyyntöasiakirjat on näin ollen laadittu hankinnan kohteen osalta asetettujen vaatimusten osalta niin tulkinnanvaraisiksi, etteivät ne ole ol­leet omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eivätkä turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä. Hankintayksikkö on näin ollen menetel­lyt hankinnan kohteelle asetettavien vaatimusten määrittelyssä hankinta­säännösten vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnas­saan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määrää­mistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seu­raamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua valittajan muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteis­tä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekir­joitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankinta­lain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskevat tarjouspyyntöasiakirjat ovat ol­leet hankintasäännösten vastaisia, hankintayksikön virheellinen menette­ly voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjeste­tään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan maaseutuliikenteen järjestämistä koskevan hankinnan julkisena hankin­tana, sen on järjestettävä kohteen 7 osalta uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeuden­käyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on vel­vollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinko­naan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykä­län 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeuden­käynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huo­mioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeu­denkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoi­tettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntiku­lut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oi­keudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Pertti Virtanen, Sanna Holkeri ja Riikka Innanen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus ja sen johdosta annetut lausumat

Linja-Karjala Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja pysyttää 27.2.2014 tehdyn hankintapäätöksen. Linja-Karjala Oy on myös vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää hankintayksikön keskeyttämään markkinaoikeuden päätöksen noudattamisen ja valituksen kohteena olevan hankinnan uudelleen kilpailuttamisen. Lisäksi Linja-Karjala Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Linja-autoliike E Ahonen, kommandiitti­yhtiön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Linja-Karjala Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden ratkaisu on perustunut tarjouspyyntöasiakirjojen väitettyyn tulkinnanvaraisuuteen koskien sitä, onko kohteen 7 osalta asetettu kaluston määrää koskeva ehdoton vähimmäisvaatimus ja onko tarjous tullut laskea käyttäen seitsemää autopäivää vai onko riittävää ollut, että tarjous on täyttänyt edellytetyn palvelutasotavoitteen.

Markkinaoikeuden ratkaisu perustuu olennaisimmalta osaltaan hankintayksikön tarjoajien kysymyksiin antamiin vastauksiin. Markkinaoikeus on tehnyt virheellisen johtopäätöksen katsoessaan, että tarjouspyyntö ja erityisesti hankintayksikön tarjoajien kysymyksiin antamat vastaukset olisivat olleet omiaan antamaan tarjoajille sen vaikutelman, että tarjouksessa ja tarjoushintaa määriteltäessä on tullut noudattaa kunkin kohteen osalta tarjouspyynnön liitteessä 2 ilmoitettuja autopäiviä ja näin ollen ilmoittaa vastaava määrä ajoneuvoja.

Hankintamenettelyssä ei ole edellytetty tietyn linja-automäärän käyttämistä. Tarjouspyynnön mukaan tarjous on tullut tehdä kilpailukohteen mukaisen linja-autoliikenteen hoitamisesta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on todettu, että liikenteenharjoittaja vastaa tarkemmasta aikataulusuunnitelmasta tarjouspyynnön liitteessä 2 määritellyn palvelutason määrittelyiden toteuttamiseksi. Reitin 7 palvelutason kuvauksessa on ilmoitettu reitillä liikennöitävät vuorot ja arvioidut suoritteet (koulupäivän osalta 1 100 linjakilometriä, 21 tuntia ja seitsemän autopäivää). Riidatonta tai vähintään näytöllisesti selvää on, ettei tarjouspyynnössä ole edellytetty seitsemän linja-auton käyttöä kyseiselle reitille.

Tarjouspyyntö tai hankintayksikön vastaukset tarjouskilpailusta esitettyihin kysymyksiin eivät ole olleet epäselviä.

Hankintayksikölle on esitetty kysymys (koonti 9.1.2014) siitä, mitä suoritteita pidetään lähtökohtana tilanteessa, jossa liikennesuoritetta päätetään muuttaa. Kysymyksessä on vain viitattu reittiin 7. Hankintayksikön vastaus kysymykseen on yhdenmukainen tarjouspyynnön ja valituksen perusteiden kanssa. Hankintayksikkö ei ole edellyttänyt seitsemän auton käyttöä. Hankintayksikkö on edellyttänyt ainoastaan sitä, että tarjoaja täyttää asetetun palvelutasotavoitteen eli varautuu tarjouksessaan liikennöimään tarjouspyynnössä asetettujen suoritteiden mukaisesti.

Hankintayksikölle on esitetty kysymys (koonti 20.12.2013 kysymys 23e) koskien muun ohella tarjouspyynnön liitteen 2 taulukossa ilmoitettua vain yhtä autopäivää. Hankintayksikkö on ilmoittanut liitteessä olevan tältä osin virhe ja korjannut suoritteeksi kaksi autopäivää. Edellä mainittu kysymys ja siihen annettu vastaus ovat koskeneet eri reittiä kuin mistä valituksessa on kyse. Se, että hankintayksikkö on korjannut tarjouspyynnön virheen reitin 6 osalta ja selvästi ilmoittanut useassa vastauksessaan, että tarjous reitistä 6 tulee antaa korjatun taulukon osoittamalla tavalla kahden autopäivän mukaisesti, ei vaikuta siihen, miten tarjoaja itsenäisesti arvioi reitin 7 osalta tarjouspyynnön sisältöä ja sen väitettyä epäselvyyttä.

Hankintayksikölle on esitetty jatkokysymys (koonti 9.1.2014 toiseksi viimeinen kysymys), jossa kysyjä on esittänyt tulkintojaan tarjouspyyn- töasiakirjoista, esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista. Kysymyksestä on käynyt ilmi sen koskevan pelkästään reittiä 6. Hankintayksikkö on vastauksessaan todennut, että tarjous on jätettävä korjatun taulukon suoritteiden mukaisesti. Vastauksiin on liitetty korjattu taulukko, joka on koskenut vain reittiä 6. Kysymyksen ja siihen annetun vastauksen lukijalle ei voi olla epäselvää, mitä reittiä annettu vastaus on koskenut.

Edelleen hankintayksikkö on todennut, että tilaaja ja liikennöitsijä voivat myöhemmässä vaiheessa yhdessä muuttaa reittisuunnitelmaa tarkoituk­senmukaisemmaksi, ja tuonut esiin seikkoja, jotka tähän myöhemmin mahdollisesti tehtävään tarkoituksenmukaisuusarviointiin vaikuttavat. Hankintayksikkö on vielä selvyyden vuoksi todennut, että mikäli reittisuunnitelmaa muutettaisiin tarkoituksenmukaisuusperusteilla, laskettaisiin suoritteiden muutokset tarjouspyynnössä esitettyihin suoritteisiin nähden liikennöitsijän tarjouksessa esittämillä muutosten yksikköhinnoilla. Kyseiset vastaukset korostavat tarjoajan oman suunnittelun merkitystä. Hankintayksikkö on kysymyksiin antamissaan vastauksissa korostanut liikenteen suunnittelun olevan tarjoajien oma tehtävä (kysymys 15).

Mikään edellä mainituissa vastauksissa ei muodosta perustetta markkinaoikeuden tekemälle johtopäätökselle reitin 7 tarjouspyynnön ja siihen annettujen vastausten epäselvyydestä. Kysymykset ovat koskeneet pääosin reittiä 6, eivätkä ne ja niihin annetut vastaukset sovellu reittiä 7 koskevan hankintapäätöksen virheellisyyden perusteeksi. Tarjouspyynnön liitettä 2 on korjattu vain reitin 6 osalta. Tarjoaja ei ole voinut perustellusti olla siinä käsityksessä, että reittiä 6 koskeviin kysymyksiin annetut vastaukset autopäivien määrästä soveltuisivat reittiä 7 koskevaan tarjouslaskentaan.

Hankintayksikön edellyttämä palvelutaso ja kohdekuvaukset eivät ole olleet sekoitettavissa niiden esitystavan perusteella. Esitystavan yhdenmukaisuus ei muuta sitä, että jokainen reitti on ollut oma itsenäinen kohteensa tarjouskilpailussa. Alkuperäisessä liitteessä 2 jokainen kohde on ollut oman alaotsikkonsa alla ja jokaisen kohteen edellytetty palvelukuvaus on tehty erikseen.

Kaikki kysymykset ja vastaukset on koottu samaan asiakirjaan, mutta kutakin reittiä koskevat kysymykset on käsitelty erikseen. Kun kysymys on ollut kohdistettavissa tiettyyn reittiin, se on merkitty selvästi kysymyksen alkuun. Tarjoajat ovat myös itse kysymyksissään yksilöineet reitin, jota kysymys on koskenut. Tarjoajat eivät perustellusti ole voineet erehtyä käsittämään reittiä 6 koskevaa vastausta siten, että vastauksen sisältö soveltuisi myös reittiin 7.

Hankintayksikkö on päivittänyt tarjouspyynnön liitettä 2 kahdesti. Muutokset on merkitty päivämäärittäin asiakirjaan käyttämällä sinistä ja punaista väriä. Täydennetty asiakirja on ollut kaikkien tarjoajien käytössä. Käytetyt värit ovat poistaneet sen mahdollisuuden, että tarjoaja olisi voinut perustellusti ymmärtää hankintayksikön muuttaneen kohdetta 7 koskevia määrittelyjä. Kohteen 7 osalta on ollut yksinkertaista havaita, ettei hankintayksikkö on sille osoitettujen kysymysten ja niihin annettujen vastausten perusteella muuttanut kyseisen kohteen määrittelyjä.

Se seikka, että kysymykset ja vastaukset on koottu yhteen asiakirjaan, on ollut tarkoituksenmukaista esitystavan palvellessa tiedon tasapuolista jakamista kaikille tarjoajille. Esitystapa ei ole ollut omiaan aiheuttamaan perusteltua väärinymmärryksen mahdollisuutta. Se, että eri reittejä koskevat palvelutasoedellytykset ja kohdekuvaukset on esitetty samalla tavoin liitteessä 2, ei muodosta sellaista epäselvyyttä, joka oikeuttaisi markkinaoikeuden tekemän tulkinnan.

Tarjoajalla on velvollisuus perehtyä tarjouspyyntöasiakirjoihin huolellisesti sekä mahdollisuus esittää täsmentäviä kysymyksiä ja näin poistaa epäselvyyden aiheet. Hankintayksikön edellä kuvattu toiminta ei ole muodostanut sellaista epäselvyyttä, joka olisi estänyt vertailukelpoisten tarjousten saamisen markkinaoikeuden tulkitsemalla tavalla.

Tarjouspyyntöasiakirjoista ja kysymyksiin annetuista vastauksista ilmenee, että olennaisinta liikenteen tarkemman suunnittelun toteuttamisessa on ollut se, että tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen eli täyttänyt vaaditun palvelutasotavoitteen. Linja-Karjala Oy on tarjouksellaan sitoutunut täyttämään tarjouspyynnössä asetetun palvelutasotavoitteen ilmoittamallaan hinnalla ja hinnoitteluperusteilla. Tarjouspyynnön asettamissa rajoissa olennaista ei ole se, miten tarjoaja täyttää palvelutason edellytykset, vaan se, että luvattu palvelutaso täytetään tarjouksessa ilmoitettuun hintaan. Se, miten tarjoaja täyttää palvelutasotavoitteen, on tarjoajan ammattitaitoa. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ja vastauksissaan korostanut liikenteen tarkemman suunnittelun olevan liikennöitsijän tehtävä.

Hankintayksikölle on riittänyt, että tarjouksen edellytykset ovat täyttyneet, minkä vuoksi tarjoukseen ei vakiintuneesti ole liitetty edes liikennöintisuunnitelmaa, joka ei ole ollut tarjouksen arviointi‑ eikä ratkaisuperuste. Tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia ovat olleet tarjoukset, joissa on sitouduttu täyttämään edellytetty palvelutaso.

Linja-Karjala Oy tarjoajana on kantanut liiketaloudellisen riskin siitä, että reitin 7 edellytetty palvelutaso pystytään täyttämään sen tarjoamien hintojen mukaisesti. Linja-Karjala Oy tarjoajana on kantanut myös riskin muuttuvasta liikenteestä. Asian luonteen vuoksi on selvää ja jopa todennäköistä, että liikennöinnissä tulee tapahtumaan muutoksia muun muassa koululaisten asuinpaikkamuutoksista johtuen. Nämä muutokset hinnoitellaan ilmoitettujen muutosten yksikköhintojen mukaisesti. Selvää on, että hankintayksikölle on tullut jättää tietty liikkumavara muutoksista sopimiseksi tarkoituksenmukaisuussyistä. Mikäli palvelutasotavoitteen täyttäminen vaatisi, tulisi Linja-Karjala Oy lisäämään reitille lisäauton ja linjoja samaan tarjouksessaan mainitsemaansa hintaan.

Hankintamenettelyssä ei ole edellytetty tietoa konkreettisesta liikenteen suorittamisesta. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että liikenne hoidettaisiin samalla määrällä kuin aiemminkin eli seitsemällä linja-autolla. Linja-Autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on perusteettomasti tulkinnut, että tarjous tulisi laskea käyttäen seitsemää linja‑autoa. Tarjoajan omaa ymmärrystä ei tule suojata sen perustuessa tarjouspyyntöasiakirjojen ilmeisen väärään tulkintaan. Markkinaoikeuden ratkaisu on omiaan heikentämään tarjoajalle asetettua vastuuta omasta huolellisuudestaan.

Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on valituksen ja siinä esitetyn täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen kilpailutuksen keskeyttämisestä ja hylkää Linja‑Karjala Oy:n vaatimukset. Lisäksi Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Linja-Karjala Oy:n ja hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Siltä varalta, että korkein hallinto-oikeus muuttaa markkinaoikeuden päätöstä, Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on vaatinut, että se todetaan tarjouskilpailun voittajaksi tai hankintayksikkö määrätään maksamaan sille hyvitysmaksuna 60 000 euroa.

Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikön ennen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä julkaisemat vastaukset ovat koko tarjouskilpailun tulkinta-aineistoa. Koska kohteen 6 osalta on edellytetty tarjoamaan käyttäen konsulttien lukuja, olisi yllättävää ja epäjohdonmukaista, mikäli kohteessa 7 ei olisi tullut menetellä samoin. Muut tarjoajat paitsi Linja-Karjala Oy ovat tarjonneet kohteen seitsemän auton mukaan. Koulujen alkaminen ja päättyminen huomioon ottaen pyydettyä palvelutasoa ei ole voinut koh­teessa 7 edes saavuttaa kuudella autolla muuttamatta liikennettä ja siten palvelutasoa olennaisesti.

Asiassa ei ole kohtuutonta, että Linja-Karjala Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan, eikä Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiötä tule velvoittaa korvaamaan Linja-Karjala Oy:n oikeudenkäyntikuluja miltään osin. Sen sijaan kohtuutonta olisi, jos Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Kuopion kaupunki ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta selityksen antamiseen valituksen johdosta.

Kuopion kaupungille on lähetetty tiedoksi Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiön selitys.

Linja-Karjala Oy on Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiön selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella, että Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiön selityksessä esitetyt seikat eivät pidä paikkaansa muun muassa siltä osin kuin siinä on vähintäänkin epäsuorasti väitetty, ettei Linja-Karjala Oy:n tarjous olisi vastannut edellytettyä vaatimustasoa.

Kuopion kaupungille ja Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiölle on lähetetty tiedoksi Linja-Karjala Oy:n vastaselitys.

Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on toimittanut lausuman Linja-Karjala Oy:n vastaselityksen ja jäljempänä mainitun Linja-Karjala Oy:n oikeudenkäyntikuluja koskevan selvityksen johdosta.

Linja-Karjala Oy:lle ja Kuopion kaupungille on lähetetty tiedoksi Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiön lausuma.

Hakemus hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä

Kuopion kaupunki on pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa hankinnan väliaikaiseksi järjestämiseksi. Hakemuksessaan kaupunki on esittänyt muun ohella, että sillä on perusopetuslain 32 §:n nojalla velvoite koulumatkojen järjestämiseen.

Kuopion kaupunki on ilmoittanut, että se on julkaissut hankinnan kohdetta koskevan tarjouspyynnön, mutta poistanut hankintailmoituksen HILMA-järjestelmästä ja keskeyttänyt tarjouskilpailun saatuaan tietää, että markkinaoikeuden ratkaisuun on haettu muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hankintayksikkö on ilmoittanut odottavansa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa ja toimivansa sen edellyttämällä tavalla.

Linja-Karjala Oy on Kuopion kaupungin hakemuksen johdosta antamassaan selityksessä viitannut valitukseensa ja ilmoittanut, ettei sillä ole muuta lausuttavaa kaupungin hakemuksen johdosta.

Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on Kuopion kaupungin hakemuksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut hakemuksen hylkäämistä ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden määräämää uutta tarjouskilpailua olisi voitu jatkaa varauksin, että kaikki tarjoukset voidaan hylätä, jos korkeimman hallinto-oikeuden myöhemmin annettavan ratkaisun täytäntöönpano sitä edellyttää. Väliaikaisille järjestelyille ei ole tarvetta kuin vasta 13.8.2015 alkaen koululaisliikenteen keskeytyessä kesän ajaksi.

Linja-Karjala Oy:lle on lähetetty tiedoksi Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiön selitys.

Kuopion kaupunki on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on joukkoliikennelaissa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena määritellyt lakisääteisen velvoitteen perusteella alueelleen palvelutason. Hankintayksikkö on myös velvollinen järjestämään liikenteen. Palvelutason mukaisen liikenteen turvaamiseksi hankinta tulee järjestää väliaikaisesti. Alueella on koululaisliikennettä sekä työmatka- ja muuta liikennettä.

Linja-Karjala Oy:lle ja Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiölle on lähetetty tiedoksi Kuopion kaupungin vastaselitys.

Oikeudenkäyntikuluja koskeva selvitys

Linja-Karjala Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Kuopion kaupungille ja Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiölle.

Hankintayksikön ilmoitus hankinnan kilpailuttamisesta

Kuopion kaupunki on korkeimman hallinto-oikeuden selvityspyynnön johdosta ilmoittanut kilpailuttaneensa Nilsiän alueen kannusteurakan jäljempänä mainitun korkeimman hallinto-oikeuden välipäätöksen 7.7.2015 jälkeen.

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös

Korkein hallinto-oikeus on välipäätöksellään 7.7.2015 taltionumero 1936 hylännyt Linja-Karjala Oy:n hakemuksen markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä sekä Kuopion kaupungin hakemuksen hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Linja-Karjala Oy:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Linja-Karjala Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Linja-Karjala Oy määrätään korvaamaan Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa, vaatimus Kuopion kaupunkiin kohdistuvana hyläten, 1 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 93 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Pykälän 2 momentin mukaan hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan:

1) hankintayksikön päätös kumota osaksi tai kokonaan;

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; tai

3) velvoittaa hankintayksikköä korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Hankintalain 93 §:n esitöiden (HE 190/2009 vp s. 67 ja 68) mukaan pykälässä säädetään hankintayksikön oikeudesta järjestää hankinta väliaikaisin toimin muutoksenhaun ajaksi. Esitöissä on edelleen todettu, että oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan ilman tarjouskilpailua aina siihen saakka, kunnes uusi tarjouskilpailu muutoksenhaun johdosta annetun päätöksen perusteella on ehditty toteuttaa tilanteessa, jossa hankintayksikön järjestämiä palveluita käyttävien asiakkaiden etu on edellyttänyt palveluiden keskeytymätöntä järjestämistä. Säännöksellä ei esitöiden mukaan ole tarkoitus muuttaa suorahankintaa koskevaa sääntelyä.

Pykälän esitöissä on lisäksi todettu, että hankintayksikkö voisi järjestää hankinnan muutoksenhaun ajaksi, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä tuomioistuinkäsittelyn ajaksi. Hankinnan järjestäminen edellyttäisi arviota siitä, onko hankinnan tarve välitön vai voidaanko hankinta lykätä muutoksenhaun ajaksi. Tarve hankinnan välittömälle järjestämiselle olisi lähtökohtaisesti esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksiköllä on lakisääteinen velvollisuus palvelun järjestämiseen tai hankinnassa on kyse sellaisesta tavara- tai palveluhyödykkeestä, jota hankintayksikkö tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa.

Sanotuissa esitöissä on myös todettu, että pykälän 2 momentissa rajoitettaisiin hankinnan väliaikaista järjestämistä siten, että väliaikaisjärjestely ei saisi estää markkinaoikeuden käytössä olevien ensisijaisten oikeussuojakeinojen käyttöä 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädetyllä tavalla. Käytännössä säännös edellyttäisi, että hankintayksikkö rajoittaisi väliaikaisjärjestelyn päättymään tuomioistuimen antamaan ratkaisuun tai viimeistään silloin, kun virhe aiemmassa hankintamenettelyssä on muutoksenhaun johdosta annetun ratkaisun perusteella korjattu.

Hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen maaliskuussa 2014. Hankintayksikkö on ilmoittanut markkinaoikeudelle toteuttavansa liikennöintiä väliaikaisena järjestelynä Linja-Karjala Oy:n kanssa. Asiassa selvitetyn mukaan edellä tarkoitettu sopimus Linja-Karjala Oy:n kanssa on tehty huhtikuussa 2014.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan se on käynnistänyt markkinaoikeuden 9.2.2015 tekemän valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen tarjouskilpailun, mutta keskeyttänyt sen korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyn muutoksenhaun vuoksi. Hankintayksikkö on ilmoittanut odottavansa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa ja toimivansa ratkaisun edellyttämällä tavalla.

Hankintayksikkö on huhtikuussa 2015 hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa hankinnan väliaikaiselle järjestämiselle. Korkein hallinto-oikeus on edellä todetulla tavalla 7.7.2015 antamallaan välipäätöksellä muun ohella hylännyt kyseisen hakemuksen. Asiassa on selvitetty, että hankintayksikkö on välipäätöksen jälkeen kilpailuttanut Nilsiän alueen kannusteurakan.

Hankintayksikkö on korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt, että sillä on perusopetuslakiin ja joukkoliikennelakiin perustuvia velvollisuuksia, jotka edellyttävät hankinnan väliaikaista järjestämistä.

Koska asiassa selvitetyn mukaan hankinnan kohteena oleva liikennöintipalvelu liittyy koulukuljetuksiin, jotka hankintayksiköllä on lakisääteinen velvollisuus järjestää, on Kuopion kaupungilla alun perin katsottava olleen hankintalain 93 §:n 1 momentissa tarkoitettu peruste hankinnan väliaikaiselle järjestämiselle.

Tarve väliaikaiselle järjestelylle on aiheutunut siitä, että hankinnasta on valitettu markkinaoikeuteen. Tarpeen kestoon on kuitenkin ainakin jossain määrin vaikuttanut myös se, että markkinaoikeuden päätöksen antamisen jälkeen aloitettu tarjouskilpailu on keskeytetty. Se, että markkinaoikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ei sinänsä ole peruste hankintamenettelyn keskeyttämiselle. Keskeyttäminen on kuitenkin tapahtunut ajallisesti lähekkäin paitsi markkinaoikeuden päätöksen antamisen myös hankintayksikön korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemän hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevan hakemuksen kanssa.

Mikäli hankinnan tarve on välitön ja peruste väliaikaisjärjestelylle siten olemassa, voidaan hankinta joutua järjestämään väliaikaisesti siihen asti, kunnes virhe aiemmassa hankintamenettelyssä on muutoksenhaun jälkeen ehditty korjata. Kun otetaan huomioon edellä tapahtumien ajallisesta kulusta esitetty, ei nyt esillä olevassa asiassa ole arvioitavissa, että hankintayksikkö olisi viivytellyt hankinnan kilpailutuksessa tarpeettomasti siten, että kysymys ei olisi enää ollut hankintalain 93 §:n mukaisesta hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Linja-Karjala Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on Linja-Karjala Oy:n valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut Linja-Karjala Oy:n ja Kuopion kaupungin velvoittamista korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen tehnyt Linja-Karjala Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiön oikeudenkäyntikulut valitukseen annetun selityksen osalta korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 28.12.2016