Muu päätös 744/2017

Julkinen hankinta (kiireettömät potilassiirtokuljetukset, Kanta-Häme)

Antopäivä: 22.2.2017
Taltionumero: 744
Diaarinumero: 4392/3/16 ja 4393/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T744

Asia Julkista hankintaa koskevat valitukset

Valittajat 1) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

2) Matka Lautanen Oy

Päätös, jota valitukset koskevat

Markkinaoikeus 9.11.2016 nro 664/16

Asian aikaisempi käsittely

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut järjestäneensä kiireettömät pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetukset 31.1.2013 jälkeen tilaamalla ne Kanta‑Hämeen Aluetaksi Oy:n välityspalvelun kautta. Välityspalvelun kautta kuljetukset ovat hankintayksikön mukaan jakautuneet Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy:n toiminnassa mukana oleville takseille.

Hankintayksikkö on ilmoittanut, ettei se ole tehnyt hankintapäätöstä eikä kirjallista sopimusta edellä mainittujen kuljetuspalvelujen hankinnasta.

Hankintayksikkö on ilmoittanut, että sen maksamien takseilla tehtyjen kiireettömien potilassiirtojen kustannukset ovat vuosina 2013–2015 olleet yhteensä 588 723 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Matka Lautanen Oy on ollut valittajana ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastapuolena, on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, kieltänyt asettamansa 70 000 euron sakon uhalla Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymää jatkamasta valituksen kohteena olevaa kiireettömien pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetusten suorahankintamenettelyä. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan kieltoa on noudatettava siitä alkaen, kun neljä kuukautta on kulunut markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus on velvoittanut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan Matka Lautanen Oy:n oikeudenkäyntikulut 4 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Muilta osin markkinaoikeus on hylännyt valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

(---)

Pääasiaratkaisun perustelut

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään. Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on muun muassa käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet.

Hankintalain 5 §:n 13 kohdan mukaan sanotussa laissa tarkoitetaan suorahankinnalla hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisematta hankintailmoitusta valitsee menettelyynsä yhden tai usean toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista.

Hankintalain 27 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan vain pykälässä mainituista syistä. Hankintalain 28 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksissa suorahankinnan, jos pykälässä mainitut edellytykset täyttyvät.

Hankintalain esitöiden (HE 50/2006 vp s. 76 ja 77) mukaan lain 27 ja 28 §:ssä esitetyt suorahankinnan edellytykset ovat tyhjentäviä. Koska suorahankinta on poikkeus yleiseen kilpailuttamisvelvoitteeseen, sen käyttöedellytyksiä on tulkittava suppeasti.

Markkinaoikeus toteaa, että valituksenalainen kiireettömien pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetusten hankinta on asiassa esitetyn selvityksen perusteella ollut hankintalaissa tarkoitettu suorahankinta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei ole esittänyt selvitystä tai edes väittänyt, että kyseisissä pykälissä säädetyt edellytykset suorahankinnan tekemiselle olisivat olleet olemassa.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että suorahankinnan edellytykset eivät ole olleet käsillä, vaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän olisi tullut kilpailuttaa hankinta hankintalain säännösten mukaisesti.

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 94 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, markkinaoikeus voi muun ohella:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;

3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;

4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Saman pykälän 2 momentin mukaan pykälän 1 momentin 4 kohdassa mainitun seuraamuksen määräämisestä säädetään 95 §:ssä. Markkinaoikeus voi mainittua seuraamusta määrätessään katsoa hankintasopimuksen syntyneeksi olosuhteiden perusteella, jos hankintayksikkö on nimenomaisesti ryhtynyt hankinnan toteuttamiseen.

Hankintalain 95 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Hankintalain 95 §:n esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on todettu, että hyvitysmaksu on markkinaoikeuden käytettävissä oleva toissijainen oikeuskeino, joka tulee pääsääntöisesti sovellettavaksi vain silloin, kun markkinaoikeudella ei ole käytettävissään lain 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädettyjä keinoja puuttua hankintayksikön laittomaan menettelyyn.

Matka Lautanen Oy on vaatinut valituksessaan, että markkinaoikeus kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna kymmenen prosenttia hankinnan arvosta.

Edellä todetulla tavalla Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hankkii kiireettömät pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetukset edelleen suorahankintana Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy:n kautta. Hankintayksikköä voidaan näin ollen kieltää jatkamasta valituksen kohteena olevaa suorahankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellinen menettelynsä. Kieltoa on noudatettava siitä alkaen, kun neljä kuukautta on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on kilpailutettava kiireettömät pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetukset julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti, mikäli se edelleen hankkii niitä julkisena hankintana.

Edellä mainituista seuraamuksista ei voida katsoa aiheutuvan hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat, kun otetaan huomioon hankinnan laatu ja se, että määrättävää kieltoa on noudatettava siitä alkaen, kun neljä kuukautta on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Siltä osin kuin hankintayksikkö on jo toteuttanut hankinnan, on asiassa hankintalain 95 §:n 1 momentin johdosta arvioitava hyvitysmaksun määräämisen edellytysten täyttymistä.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä todettu olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, molempien edellytysten tulee täyttyä. Valittajan on tämä osoitettava.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema siinä olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä.

Hankintayksikkö on edellä todetun mukaisesti menetellyt kiireettömien pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetusten hankinnassa virheellisesti tekemällä niitä koskevan hankinnan suorahankintana, vaikka hankintalain mukaiset edellytykset suorahankinnalle eivät ole täyttyneet. Hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu virheetön menettely olisi tällöin merkinnyt hankintasäännösten mukaisen tarjouskilpailun järjestämistä.

Tilanteessa, jossa hankintasäännösten mukaista tarjouskilpailua ei ole järjestetty, tiedossa ei varmuudella ole, millaisia tarjouksia hankintayksikkö olisi saanut ja millä perusteilla se olisi niitä arvioinut. Kyseiset toteutumatta jääneiden tarjouskilpailujen arviointiin liittyvät seikat vaikeuttavat jo lähtökohtaisesti hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä. Oikeuskäytännössä (KHO 2011:59 ja KHO 2016:90) on kuitenkin katsottu, että tarjoajan menestymismahdollisuuksia on mahdollista arvioida tarjoajan aiemman suorahankintaa vastaavassa tarjouskilpailussa antaman tarjouksen perusteella.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka toteutetussa suorahankinnassa on kysymys saman palvelun tuottamisesta, josta järjestetyissä tarjouskilpailussa valittaja on aikaisempina vuosina, viimeksi vuonna 2011 menestynyt, palvelua on viime vuosina toteutettu erilaisella tavalla. Palvelua kokonaisuutena ei ole ostettu tietyltä tarjoajalta tai tarjoajilta, vaan palvelu on järjestetty tilauskeskuksen kautta siten, että palvelun toteuttamiseen on osallistunut lukuisia yksittäisiä taksiautoilijoita. Asiassa ei ole kuitenkaan ilmennyt estettä sille, ettei hankintayksikkö olisi voinut kuvatun kaltaista järjestelyä kilpailuttaa siten kuin hankintalaissa säädetään. Markkinaoikeus toteaa, että hankinnan toteuttamiseen virheettömässä menettelyssä voidaan katsoa liittyvän merkittäviä epävarmuustekijöitä, kuten mitkä yritykset olisivat osallistuneet tarjouskilpailuun ja millaisia muita tarjouksia hankintayksikkö olisi saanut.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole riittävän luotettavasti todettavissa, että valittajalla olisi ollut hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä hankintamenettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty. Valittajan hyvitysmaksua koskeva vaatimus on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Nina Korjus, Sanna Holkeri ja Jukka Koivusalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valitus (asia dnro 4393/3/16)

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus muuttaa markkinaoikeuden päätöstä siltä osin kuin siinä on kielletty sairaanhoitopiiriä jatkamasta suorahankintamenettelyä sen jälkeen, kun on kulunut neljä kuukautta markkinaoikeuden päätöksen antamisesta, ja että sairaanhoitopiiri voi jatkaa nykyistä suorahankintamenettelyä siihen saakka, kunnes Kanta-Hämeen maakunnallinen kuljetuspalvelukilpailutus yhdessä Kansaeläkelaitoksen kanssa on saatu järjestettyä ja sopimukset tulleet voimaan.

Lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla määrää välipäätöksellä, ettei markkinaoikeuden päätöstä ole noudatettava siltä osin kuin siinä on kielletty jatkamasta nykyistä suorahankintamenettelyä siitä alkaen, kun on kulunut neljä kuukautta markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Hankintayksikkö on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Sairaanhoitopiiri on jo keväällä 2016 lähtenyt mukaan Hämeenlinnan seudun kuntien yhteistoimintaan kuljetusten välityksen ja liikenteen kilpailuttamiseksi. Yhteistoiminnassa tehtävään kilpailutukseen ovat sisältyneet kuntien sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset sekä sairaanhoitopiirin vastuulle terveydenhuoltolain nojalla kuuluvat laitosten väliset siirtokuljetukset siltä osin kuin ne hoidetaan taksilla. Hankkeen laajennuttua maakunnalliseksi ja Kansaneläkelaitoksen tultua mukaan valmisteluun sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten osalta hankinnan aikataulu on viivästynyt alun perin suunnitellusta muutamalla kuukaudella. Vastapainona on mahdollisuus osallistua valtakunnallisesti merkittävään pilottihankkeeseen Kansaneläkelaitoksen, kuntien ja kuntayhtymien sekä tulevan maakunnan kuljetusyhteistyöstä.

Tarjouskilpailun valmistelua, tarjousten vertailua, päätöksen ja sopimuksen valmistelua sekä valvontaa ja kehittämistä varten on koottu ohjausryhmä kuntien, kuntayhtymien ja Kansaneläkelaitoksen edustajista. Kanta-Hämeen maakunnallista sote-palvelujen uudistamista ohjaava Oma Häme -hanke on mukana hankkeessa samoin kuin sosiaali- ja terveysministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön edustajat.

Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen hankinnan aikataulu on seuraava: tarjouspyynnön julkaisu vuoden 2017 alkupuolella, käyttöönottoprojektin aloittaminen vuoden 2017 kesällä ja toiminnan käynnistäminen vuoden 2017 syksyllä.

Kansaneläkelaitoksen mukaantulon jälkeinen uusi aikataulu on vahvistunut vasta markkinaoikeuden päätöksen antamisen jälkeen, joten hankintayksikkö ei ole voinut ilmoittaa markkinaoikeudelle muuttuneista olosuhteista ennen sen päätöksen antamista. Muuttuneessa tilanteessa markkinaoikeuden asettama neljän kuukauden määräaika ei ole hankintayksikön kannalta kohtuullinen.

Matka Lautanen Oy:n selitys

Matka Lautanen Oy on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valituksen johdosta antamassaan selityksessä katsonut, ettei Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vaatimuksille ole lainmukaisia perusteita.

Yhteistoimintasopimuksesta ei ilmene, milloin sopimus on tehty ja tullut voimaan. Sopimuksessa ei ole allekirjoituksia. Lisäksi valituksesta ei ilmene, mitä sopimuksella halutaan osoittaa. Sopimuksen olemassaololla ei ole asiassa oikeudellista merkitystä. Hankintayksikön on noudatettava lakia riippumatta siitä, mitä sopimuksia se on solminut.

Valituksesta ei ilmene alun perin suunniteltua hankinnan ajankohtaa, josta on viivästytty parilla kuukaudella. Tämän vuoksi on mahdotonta arvioida, kuinka kauan viivästys tulee kestämään. Lainvastainen suorahankinta on jatkunut jo neljä vuotta. Ilman aikaan sidottua uhkasakon tuomitsemisen uhkaa ei ole painostuskeinoa siihen, että hankintayksikkö korjaisi menettelynsä. Menettelyn jatkamisen hyväksyminen oikeuttaisi hankintayksikön jatkamaan lainvastaista suorahankintamenettelyä ennalta määräämättömän ajan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vastaselitys

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt, että kaikki yhteistoimintasopimuksen osapuolet ovat päätöksillään hyväksyneet sopimuksen, joka on parhaillaan allekirjoitettavana. Yhteishankinnan valmistelu on käynnissä. Kuljetusten välitystä ja kuljetuspalveluja koskevat sopimukset on tarkoitus saada voimaan viimeistään syksyllä 2017.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vastaselitys on lähetetty tiedoksi Matka Lautanen Oy:lle.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän selvitys

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on selvityksessään esittänyt muun ohella, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on valmistellut välityskeskuspalvelun ja kuljetuspalvelun kilpailuttamista väliaikaisena hankintana, kunnes maakunnallinen yhteishankinta saadaan tehtyä, ja että väliaikaisen kilpailutuksen perusteella tehtävä sopimus on mahdollista saada voimaan huhtikuun 2017 aikana.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän selvitys on lähetetty tiedoksi Matka Lautanen Oy:lle.

2. Matka Lautanen Oy:n valitus (asia dnro 4392/3/16)

Matka Lautanen Oy on valituksessaan vaatinut, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä määrätään maksamaan sille hyvitysmaksua 58 372,30 euroa viivästyskorkoineen, markkinaoikeuden päätöstä muutetaan oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta Matka Lautanen Oy:n vaatimuksen mukaiseksi ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä velvoitetaan korvaamaan Matka Lautanen Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Matka Lautanen Oy (jäljempänä myös yhtiö) on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Yhtiö on esittänyt perusteet sille, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa lainmukaisesti järjestetty tarjouskilpailu.

Hankintayksikkö on menetellyt hankintalain vastaisesti jättäessään kiireettömiä potilassiirtokuljetuksia koskevan hankinnan kilpailuttamatta. Tästä on seurannut, ettei palveluntuottaja, jolla on ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu, ole sitä voittanut.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään virheellisesti sillä, että hankinnan kohde on tilattu useammalta palveluntuottajalta. Hankintayksikkö ei ole hankkinut kuljetuksia yksittäisiltä taksiyrittäjiltä, vaan on tilannut ne yhdeltä palveluntuottajalta, Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy:ltä. Sillä, kuinka Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy sisäisesti järjestää palvelujen tuottamisen, ei ole merkitystä hankintamenettelyä arvioitaessa.

Kun hankintayksikkö ei ole lausunut tarkemmin yhteistoimintasopimuksen sisällöstä, hankintasopimus on verrattavissa aiempiin kiireettömiä potilassiirtokuljetuksia koskeviin hankintasopimuksiin.

Viittausta yhteistoimintasopimukseen ja kokeiluun, joiden tosiasiallista sisältöä ei ole avattu, ei voida ottaa huomioon hyvitysmaksuarvioinnissa. Mahdollisuus lainmukaisen menettelyn noudattamiseen ei riitä perustelemaan sitä, että yhtiöllä ei olisi ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua virheettömässä menettelyssä. Mikäli kyseisenkaltainen kuvaus hyväksyttäisiin, voitaisiin kaikki hyvitysmaksuvaatimukset hylätä pelkän kertomuksen tai kuvailevan termin perusteella. Markkinaoikeuden päätös on tältä osin virheellinen.

Hankintayksikkö ei ole esittänyt lainmukaista perustetta sille, miksi yhtiö ei olisi voittanut hankintasäännösten mukaisesti järjestettyä tarjouskilpailua. Yhteistoimintasopimukseen ja kokeiluun viittaamista ei voida pitää riittävänä näyttönä siitä, että tarjouskilpailu poikkeaisi merkittävällä tavalla aiemmista tarjouskilpailuista, jotka yhtiö on voittanut. Vahvimpana todisteena yhtiön todellisesta mahdollisuudesta voittaa tarjouskilpailu on aikaisempi menestyminen kaikissa samankaltaisissa tarjouskilpailuissa.

Koska hankintayksikkö ei ilmoituksensa mukaan ole tehnyt hankintasopimusta, on katsottava selvitetyksi, että kuljetuspalvelut on ostettu ja myyty normaalin taksan mukaisesti. Yleisen elämänkokemuksen ja kauppatavan mukaan palvelun hintaa ei alenneta ilman hinnanalennuksen pyytämistä. Normaalin taksan mukainen hinta on historiallisesti tarkastellen ollut liian korkea, koska kyseisellä hinnalla tarjouskilpailuja ei ole esillä olevassa hankinnassa aikaisemmin voitettu. Yhtiöllä olisi edullisemman hinnoittelun perusteella ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Oikeudenkäyntikulujen osalta on otettava huomioon, että yhtiö on tehnyt selvitystyötä hankinnan suorittamistavasta ja suuruudesta. Hankintayksikkö ei ole suostunut toimittamaan hallussaan olevia asiakirjoja, joista hankinnan laajuus olisi voitu helposti selvittää. Hankintayksikkö ei ole myöskään kiistänyt oikeudenkäyntikulujen määrää. Kululaskussa esitetyt toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia, ja tuntiveloitushinta on ollut asianajoa harjoittavien lakimiesten taksan alarajalla.

Mikäli toimenpiteiden suorittamiseen on mennyt enemmän aikaa, se on pääasiallisesti johtunut siitä, ettei hankintayksikkö ole toimittanut pyydettyjä selvityksiä. Tämä ei saa olla perusteena sille, että voittanut taho joutuisi vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Kohtuutonta olisi, jos yhtiö joutuisi vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan edes osaksi.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän selitys

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on Matka Lautanen Oy:n valituksen johdosta antamassaan selityksessä kiistänyt valituksessa esitetyt vaatimukset ja vaatinut valituksen hylkäämistä.

Hankintayksikkö on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden päätös on hyvitysmaksun osalta oikea ja perusteltu. Hankintayksikön samasta markkinaoikeuden päätöksestä tekemässä valituksessa on selvitetty tarkemmin maakunnan kuntien, kuntayhtymien ja Kansaneläkelaitoksen välistä yhteistoimintaa, jonka puitteissa muun muassa kiireettömien potilassiirtojen välitys- ja kuljetuspalvelut tullaan kilpailuttamaan. Yhteistä kilpailutusta valmistellaan parhaillaan. Kilpailuttamisen lähtökohta ja kilpailutettavien palvelujen kokonaisuus on yhteistoimintasopimuksen mukaisessa järjestelyssä erilainen kuin hankintayksikön vuosia sitten järjestämässä kilpailutuksessa, jossa on kilpailutettu vain yksittäinen palveluntuottaja tuottamaan kuljetuspalvelua.

Matka Lautanen Oy:n vastaselitys

Matka Lautanen Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän selityksen johdosta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valitus

1.1 Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Korkein hallinto-oikeus määrää kuntayhtymän vaatimukset enemmälti hyläten, että markkinaoikeuden päätöksessä asetettua kieltoa on siinä asetetun sakon uhalla noudatettava siitä alkaen, kun kolme kuukautta on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta. Markkinaoikeuden päätöstä ei muilta osin muuteta.

1.2 Lausuminen markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

2. Matka Lautanen Oy:n valitus

2.1 Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2.2 Matka Lautanen Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valitus

1.1 Markkinaoikeuden päätöstä koskeva valitus

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Korkein hallinto-oikeus harkitsee asian olosuhteet huomioon ottaen perustelluksi pidentää markkinaoikeuden päätöksessä asetetun kiellon noudattamisen määräaikaa niin, että kieltoa on kyseisessä päätöksessä asetetun suuruisen sakon uhalla noudatettava siitä alkaen, kun kolme kuukautta on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

1.2 Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

2. Matka Lautanen Oy:n valitus

2.1 Markkinaoikeuden päätöstä koskeva valitus

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, onko Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä määrättävä maksamaan Matka Lautanen Oy:lle hyvitysmaksu ja velvoitettava korvaamaan yhtiön markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Markkinaoikeus on päätöksessään katsonut, että hankintayksikkö on menetellyt kiireettömien pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetusten hankinnassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti tekemällä hankinnan suorahankintana, vaikka hankintalain mukaiset edellytykset suorahankinnalle eivät ole täyttyneet.

Markkinaoikeuden toteamalla tavalla tilanteessa, jossa hankintasäännösten mukaista tarjouskilpailua ei ole järjestetty, tiedossa ei esimerkiksi ole, millaisia tarjouksia hankintayksikkö olisi saanut ja millä perusteilla se olisi niitä arvioinut. Kuten markkinaoikeus on todennut, oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että tarjoajan menestymismahdollisuuksia on mahdollista arvioida tarjoajan aiemman, suorahankintaa vastaavassa tarjouskilpailussa antaman tarjouksen perusteella.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella viimeisimmässä hankintayksikön vuonna 2010 toteuttamassa ja vuonna 2011 ratkaisemassa tarjouskilpailussa, jonka Matka Lautanen Oy on ainoana tarjoajana voittanut, hankinnan kohteena ovat olleet invatakseilla tai muulla soveltuvalla kalustolla toteutettavat potilaiden kiireettömät siirtokuljetukset (pyörätuoli- ja paarikuljetukset), joita ei ole hoidettu omana toimintana.

Vuonna 2013 alkaneessa suorahankinnassa on hankintayksikön lausuman perusteella ollut kysymys hankintayksikön yhdessä taksiautoilijoiden omistaman Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy:n kanssa käynnistämästä kokeilusta, jossa kiireettömät potilassiirtokuljetukset ovat välittyneet mainitun yhtiön toiminnassa mukana oleville takseille.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että viimeisin toteutettu tarjouskilpailu on koskenut kuljetuksia, kun taas suorahankinnassa on ainakin jossakin määrin ollut kysymys myös niiden välityksestä, joskin ilmeisesti saman yhtiön toimintapiirissä. Lisäksi hankintayksikön lausuman mukaan valmisteltavana oleva kuntien, kuntayhtymien ja Kansaneläkelaitoksen yhteishankinta osaltaan viittaa entisestään laajenevaan palvelukokonaisuuteen, koska hankinnan on tarkoitus koskea muun ohella henkilökuljetusten välitys- ja yhdistelypalveluita ja liikennöintiä sekä muitakin kuljetuksia kuin kiireettömiä potilassiirtoja.

Kun otetaan huomioon edellä esitetyt hankintojen toteutustavat, jo aikaisemmin ilmennyt ja edelleen havaittavissa oleva hankintayksikön pyrkimys toteuttaa kiireettömien potilassiirtokuljetusten hankinta aikaisemmista tarjouskilpailuista poikkeavalla tavalla sekä viimeisimmästä tarjouskilpailusta kulunut aika, ei hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä arvioitaessa ratkaisevaa merkitystä voida esillä olevassa asiassa vallinneissa olosuhteissa antaa sille, että Matka Lautanen Oy on menestynyt aikaisemmin järjestetyissä tarjouskilpailuissa.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, kuten markkinaoikeus, ettei asiassa ole riittävän luotettavasti todettavissa, että Matka Lautanen Oy:llä olisi ollut julkisista hankinnoista annetun lain 94 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

2.2 Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Matka Lautanen Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 22.2.2017